TMB l Thanachart Hackathon 2020 มุ่งตอบโจทย์ให้ลูกค้ามีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น

Sep 21, 2020 -None-

ปัจจุบันอุตสาหกรรมธนาคารไทยปรับตัวรอบด้านเพื่อให้ก้าวทันยุค Digital Disruption ด้วยการนำแนวคิดใหม่ ๆ มาใช้พัฒนาและต่อยอดการทำงาน เพื่อทำให้องค์กรก้าวต่อไป ซึ่งเป็นภารกิจที่ท้าทายของทุกคนในองค์กรต้องร่วมกันระดมความคิด ค้นหาโซลูชันใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง โดยมีตัวแปรคือ การแข่งขันกับเวลาที่กำหนด และตอบโจทย์สถานการณ์ปัจจุบัน

จากโจทย์ดังกล่าว กลายมาเป็นที่มาของการนำแนวคิดการแข่งขัน Hackathon มาปรับใช้ภายในองค์กรของทีเอ็มบีและธนชาต เพื่อสร้างวัฒนธรรมการทำงานรูปแบบใหม่ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานที่มาจากต่างหน่วยงาน ได้มีโอกาสช่วยกันระดมความคิด มองหาไอเดียและโซลูชันใหม่ ๆ ภายใต้เวลาที่จำกัด เพื่อช่วยกันแก้ปัญหาให้กับลูกค้าโดยมองเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน คือ มอบประสบการณ์ทางการเงินที่ดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้ามีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น

กาญจนา โรจวทัญญู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด ทีเอ็มบี หรือธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “สำหรับกิจกรรม Hackathon 2020 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ซึ่งความพิเศษของปีนี้คือ แต่ละทีมเกิดจากการรวมตัวกันระหว่างพนักงานจากทีเอ็มบีและธนชาต ที่มาจากหลากหลายสายงาน โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ หาแนวทางส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคน และสามารถนำผลลัพธ์ที่ได้ไปปฏิบัติได้จริง เพื่อให้ชีวิตทางการเงินของลูกค้าดีขึ้น”

หัวข้อสำหรับปีนี้คือ “Hack to the Financial Well-being Solution” เป็นโจทย์ที่ชัดเจนของธนาคารที่มุ่งหวังจะสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับลูกค้าแต่ละคนที่มีความต้องการทางการเงินที่แตกต่างกัน ซึ่งรูปแบบของกิจกรรมนั้น เปิดโอกาสให้พนักงานทั้งสององค์กร จากหลากหลายสายงาน ไม่ว่าจะเป็นสายงานการตลาด สายงานบริหารผลิตภัณฑ์ สายงานกลยุทธ์และประสบการณ์ลูกค้า สายงานเครือข่ายสาขา และอีกมากมาย มารวมทีมเพื่อแก้โจทย์ร่วมกัน ในเวลาอันจำกัดเพียง 48 ชั่วโมง ภายใต้แรงกดดันของเวลาและการแข่งขัน ทำให้เกิดการทำงานรูปแบบใหม่ ได้ความคิดที่หลากหลายมุมมองจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่มต้นจากกระบวนการทำความเข้าใจความต้องการ และปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้า ต่อเนื่องด้วยการระดมสมองเพื่อหาโซลูชันแก้ปัญหา ซึ่งแต่ละทีมจะมีโอกาสนำเสนอแผนงาน พร้อมรับฟังคำแนะนำโดยตรงจากผู้บริหารระดับสูง ที่ให้เกียรติร่วมเป็นคณะกรรมการ  เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้สามารถแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้ตรงโจทย์อย่างแน่นอน

วิจิตรา ธรรมโพธิทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านทรัพยากรบุคคล ทีเอ็มบี  กล่าวเสริมว่า “นอกเหนือจากการแข่งขันที่ท้าทายด้วยข้อจำกัดต่าง ๆ แล้ว กิจกรรม TMB l Thanachart Hackathon 2020 ถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมแนวทางของธนาคารในการเป็นสถานที่ทำงานที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้ท้าทายและต่อยอดศักยภาพของตัวเอง โดยเราเชื่อว่า การที่คนๆ หนึ่งจะเก่งขึ้น และได้ปลดล็อกศักยภาพในตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ความมุ่งมั่นส่วนตนและการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้เขาได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองได้ เราจึงให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของพนักงานอยู่เสมอ เน้นการเรียนรู้ที่ได้ลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลลัพธ์จริง ดังนั้น กิจกรรมในครั้งนี้ จึงสนับสนุนให้พนักงานมีอิสระในการคิดริเริ่มและลงมือทำในสิ่งใหม่ ๆ  อีกทั้งยังได้ระดมความคิดและแบ่งปันความรู้ในแต่ละด้านที่ตัวเองเชี่ยวชาญให้กับเพื่อนร่วมทีม ขณะเดียวกัน ก็มีโอกาสรับฟังไอเดียใหม่จากทีมอื่น ๆ เหล่านี้เป็นแนวคิดที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับพนักงานในองค์กร และยังสามารถนำไปต่อยอด ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการทำงานภายในองค์กร นับว่าเป็นการทำงานรูปแบบใหม่ ที่ไม่ยึดติดกับวิธีการหรือความคิดแบบเดิม ๆ และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของธนาคาร”

TMB l Thanachart Hackathon 2020 จึงถือเป็นอีกกิจกรรมที่เป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงการเป็นองค์กรที่ไม่หยุดนิ่ง ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตัวเองของพนักงานทีเอ็มบีและธนชาตที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่จะช่วยทำให้ชีวิตทางการเงินของลูกค้าดียิ่งขึ้นไปได้ต่อไป

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.