“คำพูดเปลี่ยนโลก” คิดคำ เรียกชื่อ Climate Change เป็นภาษาไทย ได้ 1 ล้าน

Sep 16, 2020 -None-

จากข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับวิกฤต CLIMATE CHANGE ที่เกิดขึ้น และส่งผลกระทบโลกและพวกเราทุกคน เราจะไม่สนใจ และส่งต่อปัญหา Climate Change ให้แก่คนรุ่นหลังจริงหรือ?

ถึงเวลาแล้ว...ที่คนไทยทุกคนต้องร่วมกันแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง คนไทยจะเริ่มต้นรับมือ วิกฤต Climate Change และหาแนวทางแก้ไขได้อย่างไร ทำอย่างไร เราถึงจะรับมือ ป้องกัน และบรรเทาวิกฤต Climate Change เพื่อส่งต่อความสวยงามของธรรมชาติให้ คนรุ่นหลัง โลกในอนาคตจะเป็นเช่นไร ไม่มีใครรู้ และไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ใดผู้หนึ่ง แต่ขึ้น อยู่กับพวกเราทุกคน คุณเท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้ เริ่มต้นจาก “ ตัวเรา ” เปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตประจำวัน ปรับเปลี่ยนความคุ้นเคยหรือความเคยชินในการทำสิ่ง ต่าง ๆ ที่มีส่วนทำลายโลก คุณเท่านั้นที่จะเปลี่ยนและส่งต่อ เริ่มจากตัวเอง 1 เสียง ขยาย เป็น 2 และ 3 เสียง จนเป็นล้านเสียง เพียงเท่านี้...เราก็สามารถช่วยฟื้นฟูธรรมชาติของ โลกให้กลับมาสวยงามดังเดิม

โครงการน่านแซนด์บอกซ์ ขอเชิญร่วมประกวดแคมเปญClimate Change : Words Change the World “คำพูดเปลี่ยนโลก” ด้วยการคิดคำ เรียกชื่อ Climate Change เป็นภาษาไทย พร้อมอธิบายที่มาของคำเรียกชื่อ ที่ต้องสะท้อนให้เห็นชัดเจนถึงความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา ผลกระทบ และการแก้ปัญหา Climate Change อย่างเป็นรูปธรรม

ข้อตกลงและเงื่อนไข

​​​​1.  คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

-    ผู้ที่มีสัญชาติไทยและมีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันที่สมัคร

2.  หัวข้อการประกวด

2.1  คิดคำเรียกชื่อ Climate Change เป็นภาษาไทย (กลุ่มคำ วลี ประโยค) ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร รวมช่องว่างระหว่างตัวอักษร (1 บรรทัด)

2.2  เขียนอธิบายแนวความคิดหรือที่มาของคำเรียกชื่อ ที่สะท้อนให้เห็นชัดเจนถึงความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา ผลกระทบ แ​ละการแก้ปัญหา​Climate Change อย่างเป็นรูปธรรม ความยาวไม่เกิน 5,800 ตัวอักษร รวมช่องว่างระหว่างตัวอักษร (2 หน้ากระดาษ A4) ไม่ต้องมีภาพประกอบโดยใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 พอยต์

2.3  เขียนสรุปข้อมูลจากข้อ 2.2 ความยาวไม่เกิน 200 ตัวอักษร รวมช่องว่างระหว่างตัวอักษร (3 บรรทัด) ไม่ต้องมีภาพประกอบ โดยใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 พอยต์

*งานเขียนที่ส่งเข้าร่วมประกวด ต้องเป็นงานเขียนที่สร้างสรรค์ด้วยตัวเอง มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ และดัดแปลงของผู้อื่นและไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดหรือเคยตีพิมพ์เผยแพร่ในสื่อใดมาก่อน

3.  หลักเกณฑ์การประกวด

3.1  เนื้อหาตรงตามหัวข้อที่กำหนด

3.2  ผลงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

3.3  ใช้ภาษาไทยถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม

3.4  มีจำนวนคำไม่เกินตามที่กำหนด 50 / 200 / 5,800 ตัวอักษร รวมช่องว่างระหว่างตัวอักษร ใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 พอยต์

3.5  สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่เคยเผยแพร่ หรือปรากฏในสื่ออื่นใดมาก่อน

3.6  ส่งผลงานเข้าประกวดได้คนละ 1 ชิ้นงานเท่านั้น

3.7  ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกชิ้นเป็นลิขสิทธิ์ของโครงการน่านแซนด์บอกซ์

3.8  ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้น ไม่ส่งคืน ไม่ว่าจะได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม

3.9  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

3.10 ผลงานที่ได้รับรางวัล หากทราบภายหลังว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ คณะกรรมการจะตัดสิทธิ์การได้รับรางวัลของผลงานชิ้นนั้นๆโดยที่เจ้าของผลงานไม่สามารถฟ้องร้องได้ในทุกกรณี

4.  รายละเอียดการเข้าร่วมประกวด และการส่งผลงานเข้าประกวด

ผู้สนใจสามารถสมัครและส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม 2 ช่องทางดังนี้

4.1  ช่องทางเว็บไซต์ โดยมีขั้นตอนตามนี้

-   ลงทะเบียนสมัครสมาชิกและดาวน์โหลดแบบฟอร์มผ่าน www.reanrooclimatechange.com

-   สร้างสรรค์ผลงานผ่านการเขียนตัวบรรจง หรือพิมพ์ ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 พอยต์ ความยาวไม่เกิน 5,800 ตัวอักษร ​รวมช่องว่างระหว่างตัวอักษร (2 หน้ากระดาษ A4) ไม่มีภาพประกอบ กรณีที่คณะกรรมการไม่สามารถอ่านลายมือได้ถือเป็นสิทธิ์ตามชอบธรรมของคณะกรรมการ

-   ส่งเป็นไฟล์ .pdf หรือ .jpg มาที่เว็บไซต์ www.reanrooclimatechange.com

4.2  ช่องทางไปรษณีย์โดยมีขั้นตอนตามนี้

-   ดาวน์โหลดใบสมัครและแบบฟอร์มการการส่งผลงานได้ที่ www.reanrooclimatechange.com

-   ส่งใบสมัครและผลงานทางไปรษณีย์ ได้ที่ Words Change the World “คำพูดเปลี่ยนโลก” ตู้ ปณ.86 ปณศ.สามเสนใน กรุงเทพมหานคร 10400

5.  ระยะเวลาการประกวด

5.1  เปิดรับสมัครและส่งผลงาน วันที่ 11 กันยายน - 25 ตุลาคม 2563

5.2  ปิดรับสมัคร วันที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 24:00 น.

5.3  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 (50 ผลงาน) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

5.4  ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 (20 ผลงาน) วันที่ 4 ธันวาคม 2563

5.5  โหวตผลงานที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบที่ 2 (20 ผลงาน) เริ่มวันที่ 4 - 12 ธันวาคม 2563 เวลา 24:00 น.

5.6  สัมภาษณ์เจ้าของผลงานที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบที่ 2 (20 ผลงาน) วันที่ 11 ธันวาคม 2563

5.7  ประกาศรางวัลชนะเลิศ 15 ธันวาคม 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ www.reanrooclimatechange.com และเฟซบุ๊กเรียนรู้รักษ์ป่าน่าน www.facebook.com/reanroorakpanan

6.  การมอบรางวัลการประกวดผู้ได้รับรางวัลต้องมารับด้วยตัวเอง พร้อมแสดงหลักฐานยืนยันตัวตน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.reanrooclimatechange.com

และส่งคำถามมาที่ อีเมล admin@reanrooclimatechange.com หรือโทรศัพท์ 02-276-5812

หมายเหตุ

1.  ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการฯ / กิจกรรมอย่างถูกต้อง หากฝ่าฝืนทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเข้าร่วมประกวด

2.  ผู้เข้ารอบ 20 คนสุดท้ายต้องผ่านกระบวนการสัมภาษณ์ในวันและเวลาที่โครงการฯ กำหนด มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

3.  ผู้ชนะการประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น

4.  คณะกรรมการตัดสิน ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้รางวัลในกรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวดที่ไม่ตรงกับคุณสมบัติที่โครงการฯ กำหนด และกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่า ผลงานประกวดมีการคัดลอกเนื้อหามาจากที่อื่น โครงการฯ สามารถเรียกเงินรางวัลคืนได้

5.  ผู้ชนะที่ได้รับ​รางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป ต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามกฎหมาย

6.  รางวัลไม่สามารถนำมาแลก ถอน เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นได้ ไม่ว่ากรณีใด

7.  ผู้ร่วมกิจกรรมอนุญาตให้โครงการน่านแซนด์บอกซ์ และตัวแทนของโครงการฯ ใช้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในกิจกรรมในการจัดเก็บรวบรวม โอนข้อมูลส่วนตัวของผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อการดำเนินกิจกรรมนี้ รวมถึงยินยอมให้โครงการฯ จัดส่งข่าวสารหรือกิจกรรมทางการตลาดของโครงการฯ

ที่น่าสนใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในอนาคต โดยผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้โครงการฯ ใช้ชื่อ ภาพ เสียง ในสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การตลาด และวัตถุประสงค์อื่นๆ ของโครงการฯ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า หรือจ่ายค่าตอบแทน

8.  โครงการฯ ขออนุญาตใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร ในการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ

9.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านถือว่ารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมฉบับนี้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งคำตัดสินของกรรมการถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุด

10. ​ผู้ชนะที่ได้รับรางวัลต้องติดต่อรับรางวัลภายใน 30 วัน หลังจากประกาศผลรางวัล หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์​​​​

 โดยมีรางวัล แบ่งเป็น

รางวัลชนะเลิศ : เงินรางวัล มูลค่า 1,000,000 บาท 1 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : เงินรางวัล มูลค่า 200,000 บาท 2 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 : เงินรางวัล มูลค่า 20,000 บาท 10 รางวัล

รางวัลชมเชย : ของรางวัลมูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท 7 รางวัล

มูลค่ารางวัลรวมทั้งหมด 1,670,000 บาท

โดยคณะกรรมการจะคัดเลือก 20 ผลงานที่ดีที่สุดในแต่ละกลุ่ม และเปิดให้คนทั่วไป มีส่วนร่วมโหวตเลือกผลงานที่ชื่นชอบ พร้อมจัดให้มีการสัมภาษณ์เจ้าของผลงานทั้ง 20 คน คะแนนจากการโหวตและการสัมภาษณ์เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนในรอบชิงชนะเลิศ

ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่ 11 กันยายน ถึง 25 ตุลาคม 2563

กำหนดการ

เปิดรับสมัคร 11 กันยายน – 25 ตุลาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 (50 ผลงาน) 25 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 (20 ผลงาน) 4 ธันวาคม 2563

โหวตผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 20 ผลงาน 4 – 12 ธันวาคม 2563

สัมภาษณ์เจ้าของผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 20 ค 11 ธันวาคม 2563

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล  15 ธันวาคม 2563

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานในกิจกรรม ต้องมีอายุครบ 15 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ในวันที่สมัคร

สามารถร่วมกิจกรรมได้โดยส่งผลงานผ่านทางเว็บไซต์ www.reanrooclimatechange.com

หรือส่งผลงานผ่านทางไปรษณีย์ มาที่ Words Change the World “คำพูดเปลี่ยนโลก” ตู้ ปณ.86 ปณศ.สามเสนใน กรุงเทพมหานคร 10400

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.

violet porno xxx phim sex 2020 lawnjinsi Filmes Pornô PuttanaHD Madre Y Hija Calientes Viendo Peliculas gratis porno alte schwarze straps fotzen pakistani indain porn videos xn----4mcbuj2htacf75kha.com pornolegende Free Desi Scandal xxx e videos pornos www.grandexxx.com www.xxxarabtube.com www.zwartporno.com www.echterporno.com www.nubepornogratis.com www.perlasesso.com videos de sexo 3gp