16,568
VIEWS

เจียไต๋ ผลักดันเกษตร New Normal สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

Jul 26, 2020 -None-

ระยะหลังมานี้ โลกเราเผชิญกับความไม่แน่นอนในหลายๆ สถานการณ์ ทั้งสงครามการค้า ภาวะโลกร้อน ภัยธรรมชาติที่มีความถี่และรุนแรงมากขึ้นและล่าสุดกับวิกฤตโรคระบาด COVID-19 ที่ส่งผลกระทบในทุกมิติ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบกันทั่วโลก เมื่อเป็นเช่นนี้เศรษฐกิจในบ้านเราจึงได้รับผลกระทบอย่างเลี่ยงไม่ได้ ยิ่งในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมานี้ ธุรกิจหลายธุรกิจต้องปิดชั่วคราว เกิดภาวะการว่างงาน ภาพประชากรเดินทางกลับภูมิลำเนา ยิ่งย้ำชัดถึงปัญหาเศรษฐกิจฐานรากซึ่งเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศ ผนวกกับภาวะภัยแล้งที่กระหน่ำซ้ำเติมให้เศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคเกษตรถดถอยตลอดช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา

ด้วยประสบการณ์เกือบหนึ่งศตวรรษในการดำเนินธุรกิจภาคเกษตร บริษัท เจียไต๋ จำกัด ในฐานะผู้นำธุรกิจ นวัตกรรมการเกษตรของไทย ตระหนักดีว่าธุรกิจของเจียไต๋มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน จึงมีเจตนารมณ์แน่วแน่ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน พร้อมการสร้างความมั่นคงทางอาหารในระยะยาว  ผ่านการส่งมอบนวัตกรรมการเกษตร ด้วยผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง เจียไต๋มีศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยพัฒนาสายพันธุ์ต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกร และมอบความมั่นใจให้กับผู้บริโภค โดยมีสถานีวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชทั้งในและต่างประเทศกว่า 10 แห่ง และบริษัทสาขาอีก 7 แห่งกระจายอยู่ทั่วภูมิภาคเอเชียและอเมริกา

อย่างไรก็ดี แม้วิกฤตที่เราเผชิญอยู่จะเริ่มคลี่คลายลง แต่เราย่อมไม่รู้ว่าในอนาคตข้างหน้า เราจะต้องเจอกับอีกกี่วิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต ด้วยเหตุนี้เจียไต๋จึงวางพันธกิจให้รุดหน้าขึ้นไปอีกขั้น ไม่ใช่เพียงเป็นบริษัทเกษตรที่ขายเพียงปัจจัยการผลิตเท่านั้น หากแต่ยังมุ่งมั่นคิดค้น เสาะหาเทคโนโลยี และโซลูชั่นเพื่อนำนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาด้านการเกษตร โดยมีเป้าหมายในการสร้างเกษตร New Normal หรือวิถีเกษตรรูปแบบใหม่ เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนให้ภาคเกษตรของไทยเดินหน้าสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  พร้อมรองรับกับทุกวิกฤต

คุณมนัส เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจียไต๋ จำกัด กล่าวว่า มุมมองในการสร้าง New Normal ให้กับภาคเกษตรที่แท้จริง คือการนำเสนอนวัตกรรมการเกษตร ด้วยการคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยี เดินหน้าหาโซลูชั่นเพื่อแก้ปัญหาด้านเกษตร ที่จะนำมาซึ่งประโยชน์ของทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้เริ่มต้นจากการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์คุณภาพ เพื่อให้ได้ผลิตผล รสชาติดี มีความทนทานต่อโรค และสภาพภูมิอากาศ  ยกตัวอย่าง เช่น การพัฒนาเมล็ดพันธุ์แตงโมซอนญ่าพลัส  ซึ่งนอกจากจะปลูกง่าย ให้ผลิตผลดี ทนทานต่อโรค ยังสามารถเก็บเกี่ยวได้เร็ว นอกจากนั้นยังมีเนื้อสัมผัสและรสชาติที่หวานอร่อยจนได้รับการตอบรับที่ดีจากทั้งผู้ปลูก ผู้รับซื้อ และผู้บริโภค

นอกจากนั้น เจียไต๋ยังใช้องค์ความรู้ ตลอดจนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรต่างๆ เช่น การวางระบบให้น้ำ ระบบโรงเรือน การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพดินและสภาพอากาศ เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการเพาะปลูกให้ได้ทั้งคุณภาพ และปริมาณ อีกทั้งเจียไต๋ยังทำหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้เกิดการต่อยอดด้านการตลาดเพื่อส่งมอบผลิตผลทางการเกษตรที่สดใหม่ ปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งไม่เพียงแต่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรเท่านั้น หากแต่ยังจะช่วยให้ผู้บริโภคได้รับประทานผักผลไม้ที่มีคุณภาพ และปลอดภัย ในราคาที่สมเหตุสมผล ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะนำมาซึ่งความมั่นคงทางอาหารของผู้คนในประเทศ  

เมื่อกล่าวถึงความมั่นคงทางอาหาร ครึ่งปีที่ผ่านมาประเทศไทยประสบกับวิกฤตมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ไฟป่า ฝุ่น PM 2.5 ภัยแล้ง หรือแม้แต่การระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารทั้งสิ้น ด้วยวิสัยทัศน์ของเจียไต๋ในการเป็นผู้นำนวัตกรรมการเกษตร ที่ส่งมอบความยั่งยืนด้านอาหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในทุกภาคส่วน ในช่วงเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมา เจียไต๋ได้ผนึกกำลังกับทั้งภาครัฐ อาทิ โครงการดำเนินการแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” โดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งยังได้สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของภาคส่วนอื่นๆ รวมถึงการริเริ่มโครงการ เจียไต๋ปลูกผัก อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”  บนหน้าเฟสบุ๊คของเจียไต๋เอง เพื่อส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวให้กับประชาชน โดยตลอดช่วงวิกฤต COVID-19 ที่ผ่านมา เจียไต๋ได้ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวคุณภาพจำนวนทั้งสิ้นกว่า 600,000 ซอง ให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการผลักดันให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของภาคครัวเรือน ให้สามารถปลูกผักสวนครัวเพื่อรับประทานเองได้ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือนลงแล้ว ยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งอาหารที่พร้อมด้วยคุณค่าทางโภชนาการอีกด้วย

จะเห็นได้ว่าด้วยนโยบายหลักขององค์กร และโครงการต่างๆ ล้วนเป็นไปตามค่านิยมองค์กร ที่เจียไต๋ยึดมั่นมาโดยตลอดเกือบหนึ่งศตวรรษของการทำธุรกิจ ซึ่งประกอบไปด้วยค่านิยมหลัก 4 ประการ นั่นคือ Integrity, Innovation, Partnership และ Passion

ธุรกิจของเราเริ่มตั้งแต่การส่งมอบเมล็ดพันธุ์คุณภาพ ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์อารักขาพืช เทคโนโลยีเพื่อการเพาะปลูกไปจนถึงการส่งมอบผลิตผลสดใหม่ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ การยึดมั่นในคุณธรรมและความซื่อสัตย์ (Integrity) จึงถือเป็นรากแก้วที่สำคัญของบริษัท มากกว่านั้นเจียไต๋ไม่เคยหยุดนิ่งในการค้นคว้าเพื่อมองหาเทคโนโลยี หรือโซลูชั่นทางการเกษตรใหม่ๆ เพื่อส่งมอบนวัตกรรมการเกษตรด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ (Innovation) เรามุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าให้กับทุกภาคส่วนเราจึงลงมือทำงานร่วมกับทุกคน (Partnership) ไม่ว่าจะเกษตรกร หรือผู้บริโภคเพื่อให้เรารู้จักและเข้าใจความต้องการของทุกคนอย่างแท้จริง เรามุ่งมั่นและทุ่มเท (Passion) เพื่อให้ก้าวที่ 100 ของเจียไต๋เป็นก้าวที่แข็งแกร่ง มั่นคง และจะทำให้องค์กรสามารถบรรลุพันธกิจในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรของไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า ส่งเสริมให้คนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ว่าต้องเจอกับอีกกี่วิกฤต

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.