3,451
VIEWS

NIA เปิดเวที “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” ต่อเนื่องปีที่ 16 ยกระดับสังคมสู่การเป็นประเทศเเห่งนวัตกรรม

May 28, 2020 -None-

“นวัตกรรม” ก็ยังคงเป็นหัวใจสำคัญยิ่งต่อทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับชุมชน สังคม ธุรกิจ และประเทศชาติ เพราะการขับเคลื่อนสิ่งต่างๆ ด้วยนวัตกรรมจะก่อให้เกิดการพัฒนาและสามารถยกระดับศักยภาพความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เดินหน้าจัดการประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563” เป็นปีที่ 16 ต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเชิดชูผลงานนวัตกรรมที่มีความโดดเด่นและก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมและประเทศชาติในหลายมิติ

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) หรือ NIA อธิบายว่า “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นสัญลักษณ์ที่นำมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นรางวัลทรงเกียรติสูงสุดในวงการนวัตกรรมไทย ซึ่งทำให้เราเห็นพัฒนาการและการยกระดับขึ้นของแนวคิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในทุกๆ ปี”

เมื่อปีที่ผ่านมาการประกวดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นแบบ “ONE BRANDING” มีการแบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านสื่อและการสื่อสาร และด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น โดยใช้ช่องทางเว็บไซต์เป็น “ONE GATEWAY” สำหรับการเผยแพร่ข้อมูล การประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร การประกาศผล รวมถึงดูผลงานในปีที่ผ่านมา ทำทุกอย่างให้เป็น One Stop Service

แน่นอนว่าปีนี้ “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” ก็ได้ยกระดับการประกวดขึ้นไปอีกขั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและมาตรฐานในการตัดสินที่เป็นธรรมกับทุกฝ่ายจนกระทั่งได้ผลงานนวัตกรรมที่สามารถขับเคลื่อนสังคมได้อย่างแท้จริง

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม NIA อธิบายถึงการจัดประกวดในปีนี้ต่อไปอีกว่า ในปีนี้การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติได้เเบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้

1) รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ เป็นผลงานนวัตกรรมที่สร้างให้เกิดคุณค่าเชิงพาณิชย์ และเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศแบ่งประเภทตามขนาดขององค์กร องค์กรขนาดใหญ่ (คัดเลือกโดยวิธี Social Listening เพื่อยกย่องเชิดชูให้เป็นแบบอย่างในการดำเนินธุรกิจ) วิสาหกิจขนาดกลาง วิสาหกิจขนาดย่อมและวิสาหกิจรายย่อย

2) รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นผลงานนวัตกรรมที่สร้างให้เกิดคุณค่าต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม แบ่งประเภทตามลักษณะขององค์กร หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และองค์กรเพื่อสังคมและชุมชน

3) รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ เป็นผลงานนวัตกรรมที่นำการออกแบบมาสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์และบริการ แบ่งประเภทตามลักษณะผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการออกแบบบริการ

4) รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสื่อและการสื่อสาร เป็นผลงานนวัตกรรมและบุคคลที่มีความสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์เนื้อหาและการสื่อสารรูปแบบใหม่ แบ่งประเภทตามลักษณะผลงานผลงานนวัตกรรมสื่อและการสื่อสาร และผู้สื่อสารนวัตกรรม

5) รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการนวัตกรรมในองค์กรอย่างโดดเด่น ตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ ระดับกระบวนการไปจนถึงระดับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร โดยแบ่งประเภทตามขนาดขององค์กร ได้แก่ องค์กรขนาดใหญ่ องค์กรขนาดกลาง และองค์กรขนาดเล็ก

ทั้งนี้ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2562 ยังได้มาร่วมเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานนวัตกรรมเข้าประกวดด้วย โดย สมศักดิ์ บุญคำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท โลเคิล อไลค์ ดอท คอม เป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคม ประเภทหน่วยงานเอกชน ผลงานดังกล่าว เป็นนวัตกรรมระดับประเทศที่ใช้เทคโนโลยีเชื่อมต่อนักท่องเที่ยวกับชุมชน สร้างรายได้ให้คนในท้องถิ่นกว่า 2,000 ตำแหน่ง และยังร่วมมือกับทั้งเอกชนและรัฐบาล 

ขณะที่ศุภชัย จันทร์ใส Product Manager บริษัท มาย แพลตฟอร์ม จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านการออกแบบ กล่าวว่าหลังจากที่ได้รางวัลนี้ มีความเปลี่ยนแปลงบริษัทมาก เพราะรางวัลมีส่วนช่วยในการพีอาร์ให้คนในวงกว้างรู้จักมากขึ้น 

My Platform เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้สำหรับบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร เป็นประโยชน์ทั้งนิติบุคคลและผู้พักอาศัย ให้ติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายดายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนเรื่องพัสดุ การร้องเรียนมีปัญหา ระบบแชท การแจ้งบิลค่าน้ำ ค่าส่วนกลาง ผ่านแอปพลิเคชัน My Living ที่เป็น Everyday App ที่เชื่อมโยงกับบริการด้านอื่นอีก เช่น ล้างแอร์ ซักอบรีด เป็นต้น 

สาเหตุที่เข้าประกวด เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำงานกันเป็นทีม เพื่อปลุกปั้นแพลตฟอร์มขึ้นมา หลังจากไปถามข้อมูลเชิงลึกมามากแล้ว ก็ถือว่าแพลตฟอร์มนี้เป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน เช่น ผู้พักอาศัยและผู้ประกอบการ

ดร.พันธุ์อาจ  ย้ำว่า “ในปีนี้เราให้ความสำคัญกับขนาดของธุรกิจที่เข้าร่วมการประกวด โดยมองว่าธุรกิจขนาดใหญ่แข่งกันในกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลางเเข่งกับกลาง ขนาดเล็กเเข่งกับเล็ก เพื่อให้ผลงานสะท้อนถึงความสามารถหลักรวมถึงจะทำให้เราได้ผลงานที่เป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อได้จริง”

มากไปกว่านั้นในการประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี 2563” ครั้งนี้ NIA ยังได้รวบรวมคณะกรรมการตัดสินซึ่งนับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในแวดวงต่างๆ มาร่วมพิจารณาผลงานอีกด้วย โดยรางวัลที่ผู้ชนะได้รับในปีนี้ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภท จะได้รับพระบรมรูปพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย เงินรางวัล 100,000 บาท รางวัลที่ 2 ในแต่ละประเภท จะได้รับโล่เชิดชูเกียรติ เงินรางวัล 50,000 บาท รางวัลที่ 3 ในแต่ละประเภท จะได้รับโล่เชิดชูเกียรติ เงินรางวัล 25,000 บาท

นอกจากนี้ ผู้ชนะยังได้รับสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกจากทาง NIA ด้วย เช่น ได้รับสิทธิ์ในการพัฒนาศักยภาพทางนวัตกรรมจากการเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานนวัตกรรมองค์กรชั้นนำด้านนวัตกรรมในต่างประเทศ ได้รับโอกาสในการพัฒนาต่อยอดผลงานนวัตกรรมโดยการสนับสนุนด้านเงินทุนจากทางสำนักงาน

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ นับว่าเป็นรางวัลทรงเกียรติสูงสุดในแวดวงนวัตกรรมของประเทศ ตลอดระยะเวลากว่า 16 ปีของการจัดประกวด ทำให้เราได้เห็นผลงานที่มีความโดดเด่น และเกิดคุณค่าต่อการนำไปต่อยอดพัฒนาประเทศในหลายๆ ด้าน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความตื่นตัวด้านนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคมไทย

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี 2563 ได้ที่ www.award.nia.or.th เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.