9,428
VIEWS

SCG Packaging หรือ SCGP เห็นอะไรในตลาดอาเซียน?

Feb 13, 2020 -None-

ในวันที่อุตสาหกรรมต่าง ๆ เผชิญกับภาวะ Digital Disruption หรือการแทรกแซงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิทัล ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่สำคัญ (Megatrends) ซึ่งอาจเป็นวิกฤติของหลายธุรกิจที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลง แต่กลับกลายเป็นโอกาสของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ โดยเฉพาะความนิยมในการซื้อของออนไลน์ (E-Commerce) ซึ่งช่วงที่ผ่านมา ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) ของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียนเติบโตเฉลี่ยถึง 38.2% ต่อปี ในระหว่างปี 2557-2561(1) และคาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่องตามอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

เนื่องจากบรรจุภัณฑ์เป็นส่วนประกอบสำคัญในการนำเสนอผลิตภัณฑ์แทบทุกประเภท ตั้งแต่การบรรจุสินค้า การปกป้องสินค้า การแสดงสินค้า และการขนส่ง ตลอดจนอำนวยความสะดวกและนำเสนอข้อมูลเพื่อสร้างจุดขายและความโดดเด่นของแบรนด์สินค้า รวมถึงการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริมทางการตลาด ทำให้ปริมาณความต้องการค่อนข้างมีเสถียรภาพ และได้รับผลกระทบจากความผันผวนทางเศรษฐกิจน้อยกว่าอุตสาหกรรมอื่น

สำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ในภูมิภาคอาเซียนนั้น มีมูลค่ารวมประมาณกว่า 5.10 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูลรายได้จากการขายบรรจุภัณฑ์จากวัสดุพื้นฐานทุกประเภทปี 2561) จากความต้องการในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึง E-Commerce ที่กระจายอยู่ในทุก ๆ อุตสาหกรรม โดยในปี 2561 ปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษต่อประชากรในประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเวียดนาม และประเทศฟิลิปปินส์ มีปริมาณเฉลี่ย 24 กิโลกรัม/ประชากร/ปี ต่ำกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา และประเทศเยอรมนี ประมาณ 3 เท่า แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตของบรรจุภัณฑ์กระดาษ โดยคาดว่าตลาดบรรจุภัณฑ์จะขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 7.27 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2567(1)

ผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรในภูมิภาคอาเซียนก็ไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่สัญชาติไทย ‘บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง’ (“SCGP”) กลุ่มธุรกิจดาวรุ่ง (Rising Star) ของ SCG ที่ทำรายได้และกำไรเติบโตโดดเด่น โดยใน 4 ปีที่ผ่านมาระหว่างปี 2559-2562 มีรายได้เติบโตเฉลี่ย 6.1% และมีกำไรเติบโตเฉลี่ย 15.2% โดย SCGP ให้บริการโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรและหลากหลาย โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินการตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าของบรรจุภัณฑ์ ตั้งแต่วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ขั้นต้น ผลิตภัณฑ์ขั้นปลาย ไปจนถึงสินค้าของลูกค้าที่ส่งมอบให้ผู้บริโภคเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าด้านบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร

ธุรกิจของ SCGP แบ่งเป็น 2 ธุรกิจหลัก คือ สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร (Integrated Packaging Chain) ที่มีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมและหลากหลายกว่า 120,000 รูปแบบ (SKUs) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญใน Supply Chain และตอบสนองลูกค้าผู้ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (FMCG) ธุรกิจค้าปลีก รวมถึงธุรกิจอีคอมเมิร์ซ เช่น บรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูก (Corrugated Containers) บรรจุภัณฑ์กล่องพิมพ์สีเพื่อแสดงสินค้า (Retail Display Packaging) บรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว (Flexible Packaging) และบรรจุภัณฑ์แบบคงรูป (Rigid Packaging) เพื่อนำเสนอและปกป้องสินค้า รวมถึงส่งเสริมแบรนด์ลูกค้า

ในส่วนของสายธุรกิจเยื่อและกระดาษ (Fibrous Chain) ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ภาชนะสำหรับบรรจุอาหารที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้แบรนด์ “เฟสท์” (Fest®) รวมถึงผลิตภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ

SCGP ยังให้บริการโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการพิเศษของลูกค้า อาทิ โซลูชันสำหรับเศรษฐกิจหมุนเวียน โซลูชันสำหรับงานย่อย โซลูชันอำนวยความสะดวก โซลูชันบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ โซลูชันสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ และโซลูชันด้านกิจกรรมการตลาด ฯลฯ

SCGP ถือเป็นผู้ผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูกรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน(2) อีกทั้งยังสามารถจัดหาแหล่งวัตถุดิบได้เองโดยตรง จึงช่วยเสริมความสามารถการแข่งขันและประสิทธิภาพในการผลิตให้เข้มแข็ง และทำให้ SCGP มีโครงสร้างธุรกิจด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรที่มีการบูรณาการในแนวตั้ง (vertical Integration) ซึ่งยากที่จะลอกเลียนแบบ นอกจากนี้ SCGP ยังนับเป็นผู้ประกอบการรายแรก ๆ ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์อีกด้วย

ปัจจุบัน SCGP ดำเนินกิจการในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศมาเลเซีย ซึ่งล้วนเป็นประเทศเศรษฐกิจหลักของอาเซียน โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา SCGP ได้เข้าซื้อกิจการ PT Fajar Surya Wisesa Tbk. ในประเทศอินโดนีเซีย ผู้นำด้านกระดาษบรรจุภัณฑ์ และบริษัท วีซี่ แพ็คเกจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ประเทศไทย ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์คงรูปสำหรับบรรจุอาหารที่มีคุณสมบัติป้องกันการซึมผ่าน (High-Barrier Rigid Food Packaging) ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้วยมูลค่าเงินลงทุนรวมกว่า 25,000 ล้านบาท และมีการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อขยายกำลังการผลิตในประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี 2563 นี้ รวมเงินลงทุนกว่า 7,600 ล้านบาท ตามแผนกลยุทธ์ของ SCGP ที่มุ่งเน้นการขยายห่วงโซ่คุณค่า การขยายการผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุพื้นฐานใหม่ การขยายผลิตภัณฑ์ที่ช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์เดิมของ SCGP และการขยายการให้บริการที่ครอบคลุมและหลากหลาย

เป้าหมายเพื่อรักษาความเป็นผู้นำในภูมิภาค และเพิ่มศักยภาพในการเติบโตควบคู่ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งของลูกค้าและผู้บริโภคในธุรกิจด้านบรรจุภัณฑ์

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.scgpackaging.com

 

แหล่งข้อมูล

(1) รายงานการวิจัยทางการตลาดแบบอิสระของ ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน

(2) https://bit.ly/2OE8LyY

(3) https://bit.ly/37FcVzB

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.