เอสซีจี ลงนามความร่วมมือกับ 2 องค์กร พัฒนารูปแบบวัสดุ Advanced Materials สร้างปะการังเทียม

Jan 24, 2020 -None-

“เอสซีจี” โดยบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาวัสดุAdvanced Materialsด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์แบบ 3 มิติ(3D Printing Technology) สำหรับเป็นฐานลงเกาะของตัวอ่อนปะการังและการปลูกปะการังธรรมชาติ สร้างต้นแบบปะการังเทียมรุ่นใหม่ที่มีความเสมือนจริง และใกล้เคียงธรรมชาติมากยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีขึ้นรูปจาก Advanced Materialsที่เอสซีจี ซิเมนต์พัฒนาขึ้นสามารถ           ใช้เศษคอนกรีตรีไซเคิลเป็นส่วนผสมทดแทนหินปูนถึง 40%โดยความร่วมมือครั้งนี้ครอบคลุมการศึกษา วิจัย และพัฒนาออกแบบรูปแบบวัสดุให้มีความเหมาะสมตามแนวทางการฟื้นฟูระบบนิเวศแนวปะการังและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขยายภาพโครงการ “รักษ์น้ำจากภูผา…สู่มหานที”คืนความสมดุลให้กับระบบนิเวศทางทะเลอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับทะเลไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมส่วนรวม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เตรียมนำร่องทดลองจัดวางจริงในทะเล 3 พื้นที่ ได้แก่เกาะราชาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ภายในเดือนพฤษภาคม 2563”

 

อุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวว่า“ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งนั้นมีความสำคัญต่อความมั่นคงของเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง เพราะระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งที่สมบูรณ์ส่งผลโดยตรงต่อการขับเคลื่อนให้เกิดการเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจ และยังเป็นหลักประกันความยั่งยืนในอนาคตของมนุษย์และระบบนิเวศของโลกอีกด้วยสำหรับแนวปะการังถือเป็นระบบนิเวศที่มีความซับซ้อน และเป็นบริเวณที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุดในทะเลประกอบกับมีการใช้ประโยชน์จากแนวปะการังมากขึ้นทั้งในด้านการประมง และการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นการดูแล อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรปะการังของประเทศไทยให้เกิดความสมบูรณ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจึงถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยวางแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เน้นการทำงานเชิงรุกและบูรณาการแบบมีส่วนร่วมกับหลายภาคส่วนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงได้ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเอสซีจีในการพัฒนารูปแบบวัสดุสำหรับนำไปใช้ในงานด้านการฟื้นฟูปะการังและปะการังเทียมซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายด้านการฟื้นฟูระบบนิเวศแนวปะการังและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของรัฐบาลทั้งนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะดำเนินการสำรวจพื้นที่และจัดทำแผนการฟื้นฟูปะการังและจุดท่องเที่ยวดำน้ำ เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมาย สำหรับขยายผลการนำวัสดุหรือปะการังเทียมไปดำเนินการในระยะยาวต่อไปในอนาคต”

ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งนั้นเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้องค์ความรู้ด้านวิชาการเพื่อรองรับการดำเนินงานในด้านของการบริหารจัดการที่เหมาะสมสำหรับการฟื้นฟูระบบนิเวศแนวปะการังสามารถดำเนินการได้หลายวิธี และหนึ่งในนั้น คือ การฟื้นฟูปะการังที่ดำเนินการกับแนวปะการังโดยตรงด้วยการฟื้นฟูทางกายภาพ (Physical Restoration) เช่น การสร้างฐานลงเกาะของตัวอ่อนปะการังหรือการสร้างปะการังเทียมซึ่งเป็นการปรับปรุงสภาพพื้นที่ให้เหมาะสมต่อการฟื้นตัวของปะการังทำให้แนวปะการังกลับมามีสภาพความอุดมสมบูรณ์และสามารถเอื้อประโยชน์ในแง่ต่างๆ ให้กับสิ่งมีชีวิตในทะเลรวมไปถึงมนุษย์ ซึ่งการคิดค้นและพัฒนารูปแบบวัสดุเพื่อใช้ในการฟื้นฟูแนวปะการัง ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี3D Printingจึงเป็นอีกวิธีที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับปะการังพร้อมทั้งติดตามและรวบรวมข้อมูลผลการทดลองเพื่อศึกษา วิจัยและนำข้อมูลไปใช้สนับสนุนการพัฒนารูปแบบวัสดุให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานมากขึ้นในอนาคต”

 

ชนะ ภูมีVice-President Cement and Construction Solution Business ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง กล่าวว่า“เอสซีจี มุ่งสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิด Passion for BetterGreen Societyเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมให้ดี ควบคู่ไปกับการสร้างความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการดำเนินธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมที่เน้นการรักษาคุณค่าของทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเกิดการใช้ทรัพยากรใหม่ให้น้อยที่สุด ซึ่งถือเป็นการสร้างคุณค่าและความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม ชุมชน และธุรกิจ การร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เอสซีจีจะดำเนินการผลิตและจัดทำวัสดุสำหรับใช้เป็นฐานลงเกาะสำหรับปะการังธรรมชาติพร้อมทั้งร่วมวิจัยและพัฒนารูปแบบวัสดุเพื่อนำไปใช้ในการฟื้นฟูปะการังได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

“ซึ่งการผลิตปะการังเทียมนี้ เอสซีจี ซิเมนต์ ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ 3 มิติ (3D Printing Technology) และ Advanced Materialsด้วยนวัตกรรมการขึ้นรูปวัสดุที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานได้โดยไม่จำกัดรูปแบบ มาสร้างสรรค์ต้นแบบปะการังเทียมรุ่นใหม่ที่ได้รับการออกแบบให้มีรูปทรงใกล้เคียงกับปะการังธรรมชาติ มีความเสมือนจริงมากขึ้น โดยใช้ระบบ Extrusion Printing ซึ่งเป็นระบบการผลิตแบบขึ้นรูปด้วยการฉีดเลเยอร์เป็นชั้นๆ เหมาะกับงานโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรง และAdvanced Materials นำมาใช้ออกแบบและจำลองโครงสร้างได้เหมือนปะการังจริง โดยสามารถใช้เศษคอนกรีตจากการรื้อถอนอาคารเป็นส่วนผสมทดแทนหินปูนได้มากถึง 40%โดยการพัฒนาวัสดุคอนกรีตดังกล่าวเมื่อแล้วเสร็จจะขยายผลนำไปทดลองจัดวางจริงในท้องทะเลไทย 3 พื้นที่ ได้แก่ 1.) เกาะราชาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต 2.) เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ3.) เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ก่อนต่อยอดไปยังพื้นที่อื่นๆ ในประเทศไทยต่อไปและเพื่อรองรับการต่อยอดทางธุรกิจในอนาคต เอสซีจียังมีบริการ SCG 3D Printing Service Solution ที่ให้บริการCo Design & Develop ตลอดจนการหาซัพพลายเชนให้กับลูกค้า เพื่อ Scale Up งานที่อยู่อาศัยเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น”

ร่วมมือ

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.