7,355
VIEWS

ย้อนดูกลยุทธ์ “การส่งกำลังทางธุรกิจ” ไทยเบฟ ขุมพลังที่สร้างการเติบโตมหาศาล

Jan 23, 2020 S.Worapol

นอกเหนือจากการมีสินค้าที่ดี (Product) มีการกำหนดราคาที่แยบยลเพื่อสร้างรายได้ (Price) มีการส่งเสริมการตลาดที่เข้าถึงและเหมาะสม (Promotion) แล้ว กลยุทธ์ในการส่งกำลังทางธุรกิจ หรือที่เราเรียกกันว่าช่องทางการตลาด หรือ การจัดการ Logistics ก็ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ส่วนผสมตลาด (Marketing Mix) ในส่วนของ ช่องทางการตลาด (Place) ที่มีความสำคัญยิ่งต่อธุรกิจ

เพราะนอกเหนือจากการจะช่วยให้ต้นทุนในการดำเนินงานต่างๆ ต่ำลงแล้ว การบริหารจัดการช่องทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพยังมีส่วนช่วยสำคัญในการสร้างความได้เปรียบในเชิงของการเเข่งขันได้อีกด้วย

วันนี้เราจะมาตามดูกลยุทธ์การกระจายสินค้า และการส่งกำลังทางธุรกิจของ “ไทยเบฟ” เจ้าพ่อแห่งวงการเครื่องดื่มและอาหารระดับภูมิภาคกัน ว่ากลยุทธ์ดังกล่าวช่วยส่งเสริมการเติบโตของไทยเบฟได้อย่างไร

เครือข่ายการกระจายสินค้าของไทยเบฟมีความแข็งแกร่งและครอบคลุมมาก จนนับเป็น จุดแข็งหลักที่ทําให้ไทยเบฟก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นําในธุรกิจ เครื่องดื่มในประเทศไทยเลยก็ว่าได้

ปัจจุบันไทยเบฟมีรถขนส่งสินค้ากว่า 7,000 คัน ครอบคลุมช่องทางการจัดจําหน่ายกว่า 400,000 ร้านค้าทั่วประเทศ ผ่านการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเอเย่นต์ ผู้แทนจําหน่ายรวมถึงร้านอาหารเป็นระยะเวลาอันยาวนาน

นอกจากนี้ไทยเบฟยังมีทีมขายตรงอีกกว่า 1,100 ทีมเพื่อ จําหน่ายสินค้าให้กับร้านค้าปลีกและดูแลภาพลักษณ์ของ สินค้าบนชั้นวางจําหน่ายก่อนถึงมือผู้บริโภค

ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายกระจายสินค้า ภายในประเทศ ไทยเบฟได้ก่อตั้งบริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จํากัด เพื่อเป็นผู้จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์ให้กับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่หรือโมเดิร์นเทรด และตั้งบริษัท โฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จํากัด เพื่อครอบคลุมการกระจาย สินค้าในโรงแรมและร้านอาหารระดับสูงและเปิดโอกาสในการนํา ผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมี่ยมจากต่างประเทศมาวางจําหน่ายในช่องทาง ดังกล่าว

นอกจากนี้ได้ตั้งบริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จํากัด เพื่อดูแลทีมขายตรงที่จัดจําหน่ายสินค้าให้กับร้านค้าปลีก ประมาณ 270,000 แห่งทั่วประเทศ

ในส่วนของเครื่องดื่มไม่มี แอลกอฮอล์ ไทยเบฟได้ลงทุนขยายช่องทางการจัดจําหน่ายและ ต่อยอดธุรกิจเครื่องดื่มธุรกิจไม่มีแอลกอฮอล์ในบริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) ทําให้ในปัจจุบันมีหน่วยงานในรูปบริษัทที่รับผิดชอบ ช่องทางการขายรวมทั้งหมด 5 ช่องทางคือ

ช่องทางการค้าปลีก แบบดั้งเดิมโมเดิร์นเทรด แคชแวน โฮเรก้า และเสริมสุข

นอกจากไทยเบฟจะให้ความสําคัญกับการพัฒนาเครือข่าย กระจายสินค้าด้วยตนเองแล้ว ยังเข้าร่วมเป็นพันธมิตร กับคู่ค้าท้องถิ่นในตลาดต่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดย ในปี 2561 ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุน Asiaeuro International Beverage (Hong Kong) Limited และ Asiaeuro International Beverage (Guangdong) Co., Ltd. เพื่อดําเนินธุรกิจนําเข้า และจัดจําหน่ายไวน์และสุราระดับพรีเมี่ยม ใน Greater China เพื่อเพิ่มโอกาสในการวางจําหน่ายสุราระดับพรีเมี่ยมและสุรา ซิงเกิ้ลมอลต์ สก็อตช์วิสกี้ของกลุ่มไทยเบฟในร้านสินค้าปลอดภาษี ไทยเบฟ ได้ก่อตั้งบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัด (“ทีบีแอล”) ขึ้นเพื่อการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์อย่าง เต็มรูปแบบ โดยได้กําหนดจุดขนส่งกลยุทธ์ในแต่ละภูมิภาค

มีการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และในปี 2560 ทีบีแอลได้เปิดศูนย์ กระจายสินค้าภูมิภาคแห่งใหม่ที่จังหวัดลําปาง เพื่อเป็นฐานใน การกระจายสินค้าสู่พื้นที่ในภาคเหนือ ทําให้ในปัจจุบันมีศูนย์ กระจายสินค้าภูมิภาค 3 แห่ง ศูนย์ขนส่งหลัก 2 แห่ง ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดกําแพงเพชร และศูนย์ ขนส่งย่อย 15 แห่ง โดยมีรถขนส่งสินค้ารถบรรทุกจํานวน 1,380 คัน

โดยไทยเบฟมีแผนปรับเปลี่ยนศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคทั้งหมดให้เป็นศูนย์กระจายสินค้าอัจฉริยะ โดยการนํา เทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการระบบทั้งหมดภายใต้ระบบ อัตโนมัติและการใช้บิ๊กดาต้ามาทําการเชื่อมโยงศูนย์ทั้งหมด รวมทั้งก่อตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพสูง 18 แห่ง แทนคลังสินค้าซึ่งมีอยู่ 55 แห่งด้วยกันในปัจจุบัน

และเพื่อเป็นการรองรับการขยายธุรกิจในส่วนของธุรกิจอาหาร ในปี 2561 ไทยเบฟได้เข้าถือหุ้นบริษัท ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งและ กระจายสินค้าที่มีการควบคุมอุณหภูมิของสินค้าให้เหมาะสม ตั้งแต่ออกจากโรงงานไปจนถึงมือผู้บริโภค เพื่อให้บริการแก่ ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย

ถ้ามองในภาพรวมแบบ "ห่วงโซ่อุปทาน" หรือ "Supply Chain" ที่เชื่อมโยงกันทั้งหมด ตั้งแต่ การคัดสรรวัตถุดิบ การผลิตสินค้า จนกระทั้งส่งส่งมือผู้บริโภค ก็จะเห็นกลยุทธ์ทั้งหมดที่ไทยเบฟได้วางไว้อย่างเป็นระบบ เตรียมพร้อมรับการเติบโตในอนาคต

กลยุทธ์การกระจายสินค้าที่แข็งแกร่ง เป็นส่วนหนึ่งใน "วิสัยทัศน์ 2020" ที่เดินทางมาถึงปีสุดท้าย ปีนี้ก็คงต้องมาดูกันว่า ไทยเบฟ จะมีแนวทาง หรือกลยุทธ์อะไรที่เกี่ยวข้องกับ P ตัวที่ 3 อย่าง Place มาให้เราได้ศึกษากันอีก

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.