ซัมมิท แคปปิตอล เปิดบ้านแนะนำสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ ชูแนวคิด “Happy Workplace”

Jan 20, 2020 -None-

ซัมมิท แคปปิตอล ผู้นำธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย จัดงาน “เปิดบ้านองค์กรแห่งความสุข Summit Capital Open House” แนะนำสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ภายใต้แนวคิดองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) เน้นความโปร่งใส สะดวกสบาย สะอาด ปลอดภัย อบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน พร้อมรองรับการทำงานของพนักงานและการเติบโตของบริษัท อีกทั้งให้ความยืดหยุ่นในการเลือกเวลาทำงานของพนักงาน และช่วยส่งเสริมสุขภาพด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย

ฮิเดโตโมะ ฟูจิวาระ ประธานบริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด กล่าวว่า ซัมมิท แคปปิตอล ได้ย้ายสำนักงานใหญ่จากชั้น 10 มายังชั้น 11 ของอาคารอื้อจือเหลียง ด้วยเหตุผลหลักคือการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) เนื่องจากบุคลากรต้องใช้เวลาราว 8 ชั่วโมงต่อวันในการทำงานอยู่ที่บริษัท จึงต้องการให้บุคลากรได้อยู่ในที่ที่มีความสวยงามสะดวกสบาย สะอาดและปลอดภัย ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน อีกเหตุผลหนึ่งคือบริษัทได้ดำเนินงานมาถึง 25 ปีแล้วและมีการเติบ โตอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องขยายพื้นที่รองรับการเติบโต ให้พนักงานมีพื้นที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวคิดในการออกแบบสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ มุ่งนำเสนอเรื่องความโปร่งใส หรือ Transparency ซึ่งเป็นหนึ่งในค่านิยมหลักของซัมมิท แคปปิตอล หรือ I-TRUST เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการเงิน ความโปร่งใสจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องปลูกฝังในบุคลากรทุกระดับตั้งแต่พนักงานไปจนถึงผู้บริหาร สะท้อนผ่านการใช้กระจกไม่ว่าจะเป็นห้องประชุมหรือห้องผู้บริหาร ให้สามารถมองเห็นกันได้หมด ไม่มีการปิดบังหรือปกปิด อีกทั้งให้ความสำคัญกับความสวยงาม สะดวกสบาย สะอาด ปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันให้กับพนักงาน เช่น ห้องรับประทานอาหารที่มีเครื่องทำกาแฟ ตู้เย็น เตาไมโครเวฟ พื้นที่พักผ่อน/โคเวิร์กกิ้งสเปซ และเทคโนโลยีสนับสนุนการทำงาน เพื่อให้บุคลากรทุกคนรู้สึกเหมือนอยู่บ้านและสามารถทำงานร่วมกันโดยไม่มีอุปสรรคในการเข้าถึงกัน

ซัมมิท แคปปิตอล เชื่อว่าถ้าพนักงานมีความสุขในที่ทำงานจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อบริษัท เป็นที่มาของแนวคิด Happy workplace ที่ให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นในการทำงาน และความสมดุลของการทำงานกับชีวิตส่วนตัว (Work-Life balance) จึงได้ออกแบบ Flexi Hour ให้พนักงานสามารถเลือกเวลาเข้างานและเลิกงานที่เหมาะสมกับตนเอง โดยคำนึงถึงระยะทางจากบ้านมาที่ทำงาน การจราจรในกรุงเทพฯ และภาระหน้าที่ในการดูแลครอบครัวของแต่ละคน มีให้เลือก 3 ช่วง คือ 8.00-17.00 น. 8.30-17.30 น. และ 9.00-18.00 น. อีกทั้งส่งเสริมความปลอดภัยโดยติดตั้งเครื่อง AED หรือเครื่องกระตุ้นหัวใจ และมีการอบรมตัวแทนของแต่ละหน่วยงานให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน เช่น Fit and Firm Project เพื่อให้พนักงานหันมาให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และเมื่อเร็วๆ นี้ได้เปิดตัวกิจกรรม Summit Happy Charity Fun Run เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรออกไปวิ่ง ซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่ง่ายและประหยัดที่สุด อีกทั้งระยะทางการวิ่งของทุกคนยังมีมูลค่ากิโลเมตรละ 20 บาท ซึ่งจะสะสมเป็นทุนช่วยเหลือเด็กยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการเรื่องการออกกำลังกาย โดยจัดสถานที่ให้พนักงานได้ไปออกกำลังกายที่อาคารสิริสาธรที่อยู่ใกล้เคียงกัน ทั้งหมดนี้เพื่อให้พนักงานมีความสุขทั้งกายและใจในการทำงานที่ซัมมิท แคปปิตอล และรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านท่ามกลางสมาชิกในครอบครัว

ฟูจิวาระ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีนี้บริษัทจะเน้นเรื่องการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบและการควบคุมคุณภาพหนี้ โดยบริษัทมีนโยบายมุ่งสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน ควบคู่กับการร่วมช่วยเหลือสังคมและสนับสนุนอุตสาหกรรมสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และสินเชื่อบุคคล ตามแนวทางการปล่อยสินเชื่อด้วยความรับผิดชอบของธนาคารแห่งประเทศไทย

พร้อมกันนี้จะให้ความสำคัญกับ Digital transformation หรือการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิ ภาพยิ่งขึ้น สร้างช่องทางการขายใหม่ๆ ทางออนไลน์ เพื่อปูทางไปสู่การให้สินเชื่อผ่านช่องทางดิจิทัลในอนาคต รวมถึงเพิ่มจำนวนสาขาทั่วประเทศอีกร้อยละ 20 จากปัจจุบันที่มี 35 สาขา นอกจากนี้จะขยายตลาดสินเชื่อบุคคล และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าบุคคลและดีลเลอร์อย่างต่อเนื่อง ภายใต้มาตรฐานการกำกับดูแลที่ดีและค่านิยมหลักขององค์กร คือ I-TRUST ที่ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์ (Integrity) ความโปร่งใส (Transparency) ความรับผิดชอบ (Responsibility) ความเป็นหนึ่งเดียวกัน (Unity) บริการที่ยอดเยี่ยม (Service excellence) และเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and inno vation) เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนและทำให้ระบบการปฏิบัติงานของบริษัทเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจ พร้อมรองรับการก้าวขึ้นเป็นผู้นำในธุรกิจต่อไป

ในปี 2562 ที่ผ่านมา ซัมมิท แคปปิตอล มีการเติบโตตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์มีมูลค่ามากกว่า 10,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.2 จากปีก่อน และมีจำนวนสัญญาเช่าซื้อมากกว่า 270,000 สัญญา เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 โดยภาคที่มีการเติบโตของสัญญาเช่าซื้อรถจักรยานยนต์สูงสุดคือภาคตะวันออก ซึ่งมีอัตราการเติบโตร้อยละ 14 และส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 25 ทั้งนี้บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายตลาดในภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ซึ่งทั้ง 3 ภูมิภาคดังกล่าวมีอัตราการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.

violet porno xxx phim sex 2020 lawnjinsi Filmes Pornô PuttanaHD Madre Y Hija Calientes Viendo Peliculas gratis porno alte schwarze straps fotzen pakistani indain porn videos xn----4mcbuj2htacf75kha.com pornolegende Free Desi Scandal xxx e videos pornos www.grandexxx.com www.xxxarabtube.com www.zwartporno.com www.echterporno.com www.nubepornogratis.com www.perlasesso.com videos de sexo 3gp