3,869
VIEWS

เซ็นทรัล รีเทล ขายหุ้นสามัญ IPO ให้ประชาชนชนครั้งแรก ราคาขาย 40-43 บาทต่อหุ้น

Jan 17, 2020 P.Sininat

เซ็นทรัล รีเทล ขายหุ้นสามัญให้ประชาชนชนครั้งแรก

บจม.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น หรือเซ็นทรัลรีเทล CRC เดินหน้าแผนการเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 1,861 ล้านหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วโตไปด้วยกันกับ เซ็ลทรัล รีเทล

ภาพรวม 7 ทศวรรษของเซ็นทรัล รีเทล สู่การขายหุ้นสามัญ

1. เซ็นทรัล รีเทล ก่อตั้งเมื่อปี 1947 ปีนี้เซ็นทรัล รีเทล ครบรอบ 72 ปี

2. ขยายตัวไปต่างประเทศครั้งแรกในประเทศอิตาลี เพราะเชื่อว่าถนัดเรื่องของการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มไฮเอนด์

3. วันนี้เซ็นทรัล รีเทล มีธุรกิจใน 3 ประเทศ ไทย เวียดนาม อิตาลี

- รายได้รวม ปี 2561 206,575 ล้านบาท มีการเติบโตของปี 2559-2561 อยู่ที่ 8.3% ต่อปี

- EBITDA ปี 2561 22,051 ล้านบาท CAGR  ปี 2559-2561 อยู่ที่ 4.5% ต่อปี

- พื้นที่ขายรวม 2,998,656 ตร.ม.

- ฐานลูกค้า Loyalty Program 28.8 ล้านคนทั่วโลก

4. อิตาลี ในปีนี้มีแผนจะบุกสินค้าไฮเอนด์อย่างต่อเนื่องเช่นเดิม

- ภาพรวมในอิตาลี มี 9 ร้านค้า ใน 8 เมือง ฐานลูกค้า 2.2 ล้านราย พื้นที่ขาย 60,180 ยอดขายรวม 15,643 ล้านบาท โตจากปี 2559-2561 11.9%

5. เวียดนามถือเป็นตลาดขนาดใหญ่มากในอาเซียนของเซ็นทรัล รีเทล ปีนี้มีแผนจะบุกเวียดนามจริงจัง

- ภาพรวมของตลาดเวียดนาม มี 133 ร้านค้า ใน 40/63 จังหวัด ฐานลูกค้า 10.1 ล้านราย พื้นที่ขาย 306,146 ตร.ม. ยอดขายรวม 25,406 ล้านบาท โตจากปี 2559-2561 22.9%

6. ความสำเร็จของ Omni Channel รีเทลออฟไลน์อย่างเซ็นทรัลท้าทายตลาดออนไลน์อีคอมเมิร์ซ คือการเปิดช่องทาง Omni Channel ที่สามารถดึงคนทั้งออนไลน์และออฟไลน์ได้มากหลายเท่าตัว

- ภาพรวมความสำเร็จ Omni Channel การเติบโต 9 เดือนของ 2561 เมื่อเทียบกับ 2562 Fashion 95% Hardline 70% Food 45%

สู่การขายหุ้นสามัญให้ประชาชน

1. หุ้นสามัญของ CRC ที่จะเสนอขายในครั้งนี้ มีจำนวนไม่เกิน 1,691,000,000 หุ่น โดยแบ่งออกเป็น

- หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,331,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 22.1 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดหลัง IOP

- การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรกของ CRC จะดำเนินการควบคู่ไปกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของโรบินสัน

2. มูลค่าเสนอขาย 69,954 ล้านบาท สูงสุดในตลาดหุ้นไทยตั้งแต่ก่อตั้งและสูงสุดในบริษัทค้าปลีกทั่วโลกตั้งแต่ปี 2550

3. ราคาเสนอขาย 40-43 บาทต่อหุ้น เคาะราคาภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

 

-None-

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.