ซีพีเอ็นเร่งรณรงค์ประหยัดน้ำในศูนย์การค้าทั้ง 33 ศูนย์ฯ ผลักดันมาตรการเร่งด่วนช่วยบรรเทาภาวะภัยแล้ง

Jan 14, 2020 -None-

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)หรือ CPN ผู้นำอสังหาริมทรัพย์ไทยแสดงความห่วงใยและร่วมบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งและขาดแคลนน้ำทั่วประเทศ ผลักดันมาตรการเร่งด่วนเพื่อลดการใช้น้ำใน 33 ศูนย์การค้าทั่วประเทศได้แก่ การลดการใช้น้ำของศูนย์การค้า อาทิ การปรับแรงดันน้ำและการหน่วงเวลาปล่อยน้ำในโถสุขภัณฑ์และก็อกน้ำ การเลื่อนใช้น้ำในบางกิจกรรมที่ผ่อนปรนได้เพื่อลดการใช้น้ำปริมาณมากที่ยังไม่จำเป็นมากนัก รวมถึงเร่งติดตั้งเครื่องรีไซเคิลน้ำในศูนย์การค้าในปีนี้เพิ่มขึ้นอีก 4 ศูนย์ฯ ให้ได้รวม 17 สาขาทั่วประเทศและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ำรีไซเคิลซึ่งจะมีส่วนช่วยในการแปรรูปน้ำเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้ในระยะยาว พร้อมทั้งรณรงค์สร้างจิตสำนึก ขอความร่วมมือประชาชน และผู้ประกอบการร้านค้า ร่วมใจประหยัดน้ำ อย่างเร่งด่วนเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในสถานการณ์เช่นนี้

ปรีชา เอกคุณากูล กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ซีพีเอ็น ในฐานะที่เป็นผู้นำศูนย์การค้าทั่วประเทศมีความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน โดยเฉพาะสถานการณ์ภัยแล้งและสถานการณ์น้ำประปาไม่เพียงพอ และน้ำมีค่าความเค็มเกินมาตรฐานจากเหตุน้ำทะเลหนุนในภาคกลางและกรุงเทพฯที่สร้างผลกระทบต่อประชาชนในหลายจังหวัดโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ เด็กเล็ก รวมถึงสัตว์เลี้ยงในครัวเรือน บริษัทฯ จึงออกมาตรการเร่งด่วนในการประหยัดน้ำในศูนย์การค้าของซีพีเอ็นทั้ง 33 แห่งทั่วประเทศได้แก่ การรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน ผู้ประกอบการในศูนย์ฯ ช่วยกันประหยัดน้ำและลดการใช้น้ำของซีพีเอ็นเองอย่างเร่งด่วนด้วยการลดการใช้น้ำใน 33 ศูนย์การค้าทั่วประเทศ อาทิ การปรับแรงดันน้ำและการหน่วงเวลาปล่อยน้ำในโถสุขภัณฑ์และก็อกน้ำการเลื่อนใช้น้ำในบางกิจกรรมที่ผ่อนปรนได้เพื่อลดการใช้น้ำปริมาณมากที่ยังไม่จำเป็นมากนักจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเช่น การล้างพื้นที่ขนาดใหญ่และการหยุดใช้ sprinkle รดน้ำอีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำรีไซเคิลใน13 สาขาอีก 20% และเน้นเร่งติดตั้งเครื่องรีไซเคิลน้ำในศูนย์การค้าทั่วประเทศ ในปี 2563 เพิ่มขึ้นอีก 4 ศูนย์ฯ ให้ได้รวม 17 สาขาซึ่งจะมีส่วนช่วยในการแปรรูปน้ำมาใช้ใหม่ได้ในระยะยาว ซึ่งจากมาตรการต่างๆ ดังกล่าว คาดว่า จะช่วยลดการใช้น้ำในส่วนที่ซีพีเอ็นใช้บริหารศูนย์การค้าและอาคารสำนักงานได้มากกว่า 10% หรือ คิดเป็นปริมาณน้ำกว่า 840,000 ลบ.ม.ภายในปี 2563นี้”

ซีพีเอ็น ในฐานะภาคเอกชนที่มุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย บริษัทฯ ดำเนินงานด้วยความใส่ใจในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนและจังหวัดต่างๆ ที่เราตั้งอยู่ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือกับลูกค้าและประชาชนทั่วไป โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการลดปริมาณการใช้น้ำในศูนย์การค้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยโมเดลที่เริ่มใช้อย่างเป็นรูปธรรมมาตั้งแต่ปี 2554 คือ การลดการใช้น้ำ(Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการแปรรูปน้ำ(Recycle)ซึ่งสะท้อนจุดยืนที่จะอยู่เคียงข้างคนไทยเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ ตามวิสัยทัศน์ Center of Life ศูนย์กลางการใช้ชีวิตของคนไทยทุกคน

 

CPN

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.