เซ็นทรัลพัฒนา คว้ารางวัล ‘ความเป็นเลิศด้านการตลาด’ ในงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2019

Dec 04, 2019 -None-

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอ็น ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทย คว้ารางวัลใหญ่ระดับประเทศ 2 งานใหญ่ ได้แก่ ‘รางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2019 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สาขาความเป็นเลิศด้านการตลาด (Mar keting Excellence)’ พร้อมทั้งยังได้รับ ‘รางวัลความโดดเด่นด้านการบริหารการเงิน และการพัฒนาที่ยั่งยืน’ จาก พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหาร ธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับ รางวัล SET Awards 2019 สาขา ยอดเยี่ยมด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Best Sustainability Award)’ รวมทั้งได้รับเลือกเป็นบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร ตอก ย้ำความสำเร็จของบริษัทในการบริหารงานทั้งในด้านการตลาด การเงิน และดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมี ปรีชา เอกคุณากูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของซีพีเอ็น, นภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง และ ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด ร่วมรับรางวัล

ปรีชา เอกคุณากูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอ็น กล่าวว่า “รางวัลอันทรงเกียรติ Thailand Corporate Excellence Awards 2019 และรางวัล SET Awards 2019 ที่ซีพีเอ็นได้รับนี้ ถือเป็นเป็นความภาคภูมิใจของคณะผู้บริหาร และทีมงานทุกคน ที่ร่วมกันผลักดันให้บริษัทก้าวสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในทุกด้าน อาทิ ด้านการตลาด การบริหารการเงิน และการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยซีพีเอ็นเป็นองค์กรที่พร้อมพัฒนาและปรับเปลี่ยนให้ทันกับเทรนด์ และไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บริษัทมีการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ และลงทุนในธุรกิจใหม่หลากหลายรูปแบบอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยพัฒนาความเจริญทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในทุกชุมชนที่เราเข้าไปลงทุน ที่สำคัญ เราดำเนินธุรกิจบนหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ทำธุรกิจอย่างโปร่งใส และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย พร้อมทั้งส่งเสริมให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับเรา รางวัลนี้จะเป็นกำลังใจให้ผู้บริหาร และทีมงานซีพีเอ็นทุกคน ได้มีพลังสร้างสรรค์ พัฒนาสิ่งใหม่ๆ เพื่อเดินหน้าสู่ความสำเร็จและรักษาความเป็นผู้นำของเราต่อไปในอนาคต และขับเคลื่อนบริษัทให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อเป็นหนึ่งในฟันเฟืองภาคธุรกิจที่เป็นรากฐานของความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศต่อไป”

สำหรับรางวัลอันทรงเกียรติ Thailand Corporate Excellence Awards 2019 ที่ซีพีเอ็นได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สาขาความเป็นเลิศด้านการตลาด (Marketing Excellence) นี้ เป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่มีผลคะแนนรวมสูงสุดจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงและผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ  

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.