13,466
VIEWS

“Make Life’s Journeys Better” หัวใจสำคัญในความสำเร็จของเชลล์

Jul 05, 2019 -None-

ถ้ามองย้อนกลับไป 127  ปี ตั้งแต่ที่เชลล์เข้ามาดำเนินกิจการในประเทศไทย เชลล์คือบริษัทที่นำเสนอนวัตกรรมด้านพลังงานสู่สังคมไทย รวมถึงสร้างกิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาธุรกิจร่วมกับคู่ค้า การเปิดตัวเชลล์ชวนชิม หรือแม้กระทั่งการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของไทย เป็นต้น แต่สิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจและเป็นความสุขที่สุดสำหรับบริษัท ก็คือ การทำให้คนโดยรอบธุรกิจของเชลล์และสังคมไทยประสบความสำเร็จ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีหน้าที่การงานและรายได้ที่สามารถส่งลูกเรียนให้มีความรู้ มีความมั่นคงต่อชีวิตตนเองและครอบครัว คุณอัษฎา หะรินสุต ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด มองว่า เหล่านี้ล้วนสะท้อนกลับมาเป็นความสุขสำหรับทุกคนในเชลล์ในท้ายที่สุดด้วยเช่นกัน

การเดินทางของเชลล์ในฐานะหนึ่งในผู้นำด้านพลังงานและการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยนั้น นอกจากจะมีส่วนสำคัญในการริเริ่ม สำรวจ และร่วมกับทุกภาคส่วนในการวางรากฐานด้านพลังงานให้กับประเทศแล้ว เชลล์ยังภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมไทยให้แข็งแกร่งขึ้น รวมถึงสร้างความสุขให้แก่ผู้คนในสังคม ซึ่งตรงกับ Brand Purpose ของเชลล์ในการ “เติมสุขให้ทุกชีวิต” หรือ “Make Life’s Journeys Better” คุณอัษฎา กล่าวว่า “ไม่ว่าเชลล์จะทำอะไรจะมี Brand Purpose นี้เข้าไปเป็นแก่นของความเป็น เชลล์ ประเทศไทย เสมอ การเติมสุขให้ทุกชีวิตถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำรงอยู่และการขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าของเรา”

“ความสุขของเชลล์ คือการได้เข้าไปช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งในแง่ของการเข้าถึงพลังงานที่สะอาด เพิ่มประสิทธิภาพ และดีต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดไปจนถึงการมีส่วนร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย การเรียนรู้ การให้สถานที่ทำงานที่ดี การร่วมพัฒนาธุรกิจเคียงข้างคู่ค้า และการดูแลลูกค้า เรามองว่าในเรื่องต่างๆ ที่เราอาจเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา เราต้องมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไข ต้องเริ่มที่เราในการสร้างความสุขและนำพาความสุขไปสู่คนที่เราเกี่ยวข้องด้วย อย่างเช่น ในแง่ของคู่ค้าของเรา ซึ่งส่วนหนึ่งคือครอบครัวเราที่อยู่ที่สถานีบริการน้ำมัน เรามีการเข้าไปดูแลบริการต่างๆ ในสถานีบริการน้ำมันเพื่อให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข จากนั้นพนักงาน หรือ Service Champion ของเราจะสร้างและส่งต่อความสุขไปสู่ลูกค้าที่มาใช้บริการจากเชลล์”

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ความปลอดภัยสำหรับสังคมไทยเป็นความท้าทายที่เชลล์มองเห็น และหากมองตามแนวคิดของเชลล์ในการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาแล้ว เชลล์จึงยิ่งให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างปลอดภัยและพัฒนาไปด้วยกัน คลังน้ำมันเชลล์ ช่องนนทรี เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ในการดูแลความปลอดภัยให้กับชุมชนที่อยู่รอบข้างคลังน้ำมัน ที่ไม่ใช่เพราะหน้าที่ ไม่ใช่เพราะความเป็นบริษัท ไม่ใช่เพราะกฎระเบียบตามมาตรฐานสากลต่างๆ แต่เพราะเชลล์เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ในทุกที่ที่เชลล์ดำเนินธุรกิจและอาศัยอยู่

“คลังน้ำมันช่องนนทรีของเราอยู่ร่วมกันกับชุมชนคลองเตย มีทั้งชาวชุมชน หน่วยงานต่างๆ และอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา สำหรับเรา  คำว่าชุมชนจึงมีทั้งในเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อม ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความห่วงใยจากคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเอง ชุมชนรอบข้าง และหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบหลากหลาย ดังนั้น เชลล์จึงถือเป็นความรับผิดชอบสำคัญในการร่วมกันดูแล ป้องกันอันตราย ลดความเสี่ยง ที่มีต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งของพนักงานเราเอง ซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นชาวชุมชนอาศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบ เรื่องของการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องระหว่างบริษัทกับชุมชนนั้นจึงเป็นกิจกรรมและการดำเนินการที่เน้นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเป็นหลัก เช่น การเข้าไปสร้างระบบดับเพลิง ประกอบด้วย ท่อส่งน้ำเพื่อนำน้ำเข้าไปในชุมชนเพื่อใช้ดับและควบคุมเพลิง การมีทีมงานเข้าไปช่วยฝึกอบรมการอพยพ การปฐมพยาบาล รวมถึงการฝึกเรื่องของการดับเพลิง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ช่วยตอบโจทย์ให้ชีวิตของคนในชุมชนมีความสงบ เพิ่มความสุข และอยู่ด้วยกันอย่างปลอดภัย”

เห็นได้ชัดเจนจากทุกสิ่งที่เชลล์ทำเพื่อเติมสุขให้ทุกชีวิต สำหรับเชลล์ ชีวิตที่มีความสุขไม่ได้หมายความเพียงการเข้าถึงพลังงาน หรือได้ใช้สถานีบริการที่สดใส มีบริการและสินค้าของกินของใช้ที่ครบครัน แต่ยังรวมถึงการมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การลดความเสี่ยงและอันตรายในการเดินทางและการใช้ชีวิตด้วย เชลล์ให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยเป็นอันดับแรกๆ ในการดำเนินงานจึงมีเป้าหมาย Goal Zero เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญในการดำเนินธุรกิจ กล่าวคือ เป็นแนวคิดที่มุ่งส่งเสริมให้ทุกคนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่มุ่งหวังให้เกิด “วัฒนธรรมความปลอดภัย” ลดการเกิดอุบัติเหตุรุนแรง ทั้งส่วนบุคคล ทั้งในการปฏิบัติงาน และในการเดินทาง

Goal Zero ยังหมายรวมถึงการสร้างเสริมสุขภาพ การดูแลความปลอดภัย การใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งเชลล์ถือเป็นเรื่องเดียวกัน เพราะผลกระทบของสิ่งแวดล้อมย่อมส่งผลต่อสุขภาพคน สุขภาพผู้คนย่อมส่งผลต่อความปลอดภัยของสังคม ทั้ง 3 เรื่องล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน

“เราให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยเป็นอันดับต้นๆ โดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนน เนื่องจากเรามีรถส่งน้ำมันเป็นจำนวนมาก เราจึงให้ความสำคัญตรงนี้ เรามุ่งสร้างความสุขให้สังคมโดยการที่เราต้องมีคนขับรถที่ดีก่อน คนขับรถของเชลล์ต้องพร้อมและมีความรู้เรื่องการขับขี่ที่ดี เรามีการอบรมที่เรียกว่า Defensive Driving การขับรถในเชิงป้องกันเพื่อให้เราไม่เพิ่มปัญหาให้กับสังคม คนขับรถของเราต้องได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอ รวมถึงอุปกรณ์และรถต้องมีความพร้อม เราจะมีการตรวจสอบก่อนออกเดินทาง มีกล้องวงจรปิดในการดูแลคนขับรถ เช่น มีสัญญาณหรืออาการว่าจะหลับในไหม คนขับรถจะไม่มีการคุยโทรศัพท์ระหว่างขับรถ  โดยในรถจะมีอุปกรณ์สื่อสาร เพื่อติดต่อกับคนขับยามฉุกเฉินเพื่อให้คนขับจอดรถรับโทรศัพท์ นี่คือตัวอย่างบางส่วนที่เราให้ความสำคัญเรื่องของความปลอดภัย” คุณเลิศศักดิ์ ชลวิบูลย์ ผู้จัดการฝ่ายอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (HSSE) อธิบายถึงการให้ความสำคัญกับเรื่องของการเอาใจใส่พนักงานขับรถและความปลอดภัยบนท้องถนน

ในอุตสาหกรรมพลังงานซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องบริหารจัดการความเสี่ยงสูง คุณอัษฎา เน้นย้ำว่า เชลล์ต้องการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่เกิดขึ้นจากการสร้างความตระหนัก ส่งเสริมแนวคิดในการประเมินความเสี่ยง รวมถึงการสร้างพฤติกรรมหรือลักษณะนิสัยของความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในทุกๆ วันอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่ในองค์กรแต่หมายรวมถึงการส่งต่อความรู้ไปสู่ครอบครัวหรือคนที่บ้านของพนักงานเชลล์ด้วย สำหรับพนักงาน จึงมีการปลูกฝังให้พนักงานเข้าใจคนอื่นอยู่เสมอ อย่ามองแต่ความสำเร็จของตัวเอง ให้มองว่าเราเข้าไปมีส่วนช่วยให้คนอื่นประสบความสำเร็จได้อย่างไร

“เรามีการปลูกฝังเรื่องของ Outward Mindset เป็นการมองเพื่อนร่วมงานอย่างเป็นเพื่อนมนุษย์เหมือนเรา และพร้อมจะช่วยเหลือ โดยมองความยากลำบากในการทำงานและคิดว่าจะทำอย่างไรให้ราบรื่น ซึ่งมองได้ 2 ส่วน คือหนึ่ง ต้องไม่เป็นคนไปสร้างปัญหาในการทำงานให้เขา สอง ถ้าเราไม่ได้เป็นคนสร้างปัญหาให้เขาแล้วเราสามารถช่วยให้เขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ซึ่งถ้าการทำงานมีความเข้าอกเข้าใจ เห็นใจ เปิดใจ และพร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ผู้ร่วมงานเกิดความสำเร็จ ความสุขก็จะเกิดขึ้นในการทำงานด้วยเช่นกัน”

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และธุรกิจเพื่อทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ไม่ว่าจะเป็นพนักงานในองค์กร พันธมิตร ชุมชน อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ทั้งหมดนี้จึงเป็นสิ่งที่สะท้อนกลับไปสู่ Brand Purpose ของเชลล์ที่ต้องการเป็นแบรนด์ซึ่ง “เติมสุขให้ทุกชีวิต” อย่างแท้จริง

พลังงาน

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.