4,257
VIEWS

ตักบาตรอย่างไรไม่ให้บาป "สุขภาพพระสงฆ์ใครกำหนด"

Jun 16, 2019 N.Rotchana

การทำบุญถวายภัตตาหารที่เกิดจากความศรัทธา แต่ไม่คำนึงถึงสุขภาพของพระสงฆ์ อาจกลายเป็นการทำบาปโดยไม่รู้ตัว โรงพยาบาลสงฆ์จึงร่วมมือกับมูลนิธิหอธรรมพระบารมี และโอกิลวี่ จัดทำแคมเปญ “ทำบุญหรือทำบาป Making Merit or Creating Hurt” เพื่อตีแผ่ปัญหาภิกษุอาพาธ ผ่านประติมากรรมที่สะท้อนให้สังคมเห็นถึงอันตรายของโรคภัยไข้เจ็บในหมู่พระสงฆ์ อันมีสาเหตุมาจากการฉันอาหารที่ได้รับถวายจากฆราวาส 

เพื่อให้ตระหนักรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับพระสงฆ์มากยิ่งขึ้น ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่ประติมากรรมจัดแสดงจะได้รับ MMS ซึ่งส่งด้วยระบบ location-based service ที่มีลิงค์เข้าไปยัง www.obesitymonk.com โดยนอกจากจะช่วยให้ผู้เข้าชมได้เข้าใจถึงโรคภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับพระสงฆ์แล้ว ในเว็บไซต์ยังแนะนำวิธีแก้ปัญหาที่ต้นเหตุด้วยสูตรอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะกับพระสงฆ์ด้วย
 
ถึงเวลาที่เราต้องร่วมกันปลุกจิตสำนึกเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถูกต้อง มาร่วมมือกันใส่ใจก่อนใส่บาตร พร้อมร่วมกันลงชื่อใน http://chng.it/FnPxHNWHXR เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนค่านิยมของชาวพุทธให้สอดรับกับด้านสุขภาพของพระสงฆ์มากยิ่งขึ้น
 
เพราะสุขภาพของพระสงฆ์ คุณคือคนกำหนด
 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.