อีคอมเมิร์ซบูมดันลอจิสติกส์เติบโต แมนพาวเวอร์กรุ๊ป พร้อมหนุนคนรับธุรกิจขยายตัว

May 14, 2019 -None-

การเติบโตของธุรกิจ “อีคอมเมิร์ซ” ในปัจจุบันทำให้ธุรกิจ “ลอจิสติกส์” มีการเติบโตเพิ่มขึ้นและยังส่งผู้ให้บริการ “ธุรกิจลอจิสติกส์” มีการพัฒนาระบบให้สามารถรองรับปริมาณการจัดส่งสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละวัน และสร้างความหลากหลายของบริการการจัดส่ง เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ใช้บริการ ซึ่งหัวใจสำคัญของธุรกิจนี้ คือ ความเร็วในการจัดส่ง, การส่งมอบสินค้าตรงเวลา, สินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์, พนักงานให้บริการอย่างมืออาชีพ และสุภาพ รวมถึงการเตรียมพนัก งานทั้งแบบ Full time และ Part time เพื่อรองรับกับการให้บริการที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ระบุแนวโน้มทิศทางของตลาดแรงงานด้านลอจิสติกส์ในประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของภาคธุรกิจในปัจจุบัน และการเตรียมพร้อมของภาคการศึกษาที่จะป้อนสู่ตลาดแรงงานต่อไป

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมแรงงานกว่า 80 ประเทศทั่วโลก และในประเทศไทย ระบุถึงแนวโน้มทิศทางของตลาดแรงงานด้านลอจิสติกส์ในประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการเติบโตในปัจจุบันว่า  ตลาดแรงงานในธุรกิจ “ลอจิสติกส์” มีการเติบโตมากกว่า 30% ในปีที่ผ่านมา (ปี 2561) ทั้งในส่วนของการให้บริการคลังสินค้า การขนส่ง บริการ และพนักงานส่วนประจำสำนักงาน  และในปี 2562 มีแนวโน้มจะเติบโตขึ้นอีก โดยมีปัจจัยจากพฤติกรรมการซื้อสินค้าของคนที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัล ส่งผลให้ธุรกิจ “อีคอมเมิร์ซ” ยิ่งเติบโตมากขึ้น

โดยจากผลการสำรวจของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ระบุว่าประเทศไทยมีอัตราการเติบโตของ B2C (Business to Consumer) สูงเป็นอันดับที่ 1 ของอาเซียน เมื่อเทียบมูลค่าระหว่างปี 2559 กับปี 2560 พบว่า มีมูลค่าเพิ่มถึงกว่า 1 แสน 6 หมื่นล้านบาท ส่วนหนึ่งมาจากความเชื่อมั่นในเทคโนโลยี ระบบ e-Pay ment ที่สะดวกมากขึ้น การขนส่งที่รวดเร็วทำให้ผู้บริโภคหันมาให้ความนิยมซื้อของออนไลน์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดแคมเปญส่งเสริมการตลาด โปรโมชั่นลดราคา  ส่วนแนวโน้มมูลค่าอีคอมเมิร์ซของประเทศไทยมีสูงถึง 3.2 ล้านล้านบาท (ปี 2561) โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่างๆ ที่ผู้ประกอบการอีคอม เมิร์ซต่างจัดโปรโมชั่นส่งเสริมทางการตลาด ในปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการบางรายมียอดขายสูงมากกว่าพันล้านปริมาณการสั่งซื้อสินค้ามีมากกว่าล้านชิ้นในระยะเวลาสั้นๆ โดยกลุ่มสินค้าที่เป็นที่นิยมอันดับต้น ๆ คือ สินค้าอุปโภคบริโภคของเด็ก เครื่องใช้ไฟฟ้า สมาร์ทโฟน เครื่องสำอาง สกินแคร์ 

จากผลการสำรวจธุรกิจ “อีคอมเมิร์ซ” ข้างต้นส่งผลให้ผู้ให้บริการ “ธุรกิจลอจิสติกส์” มีการปรับตัวโดยการพัฒนาระบบให้สามารถรองรับปริมาณการจัดส่งพัสดุที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละวัน และสร้างความหลากหลายของบริการการจัดส่ง เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ใช้บริการ ซึ่งหัวใจสำคัญของธุรกิจนี้ คือ ความเร็วในการจัดส่งพัสดุ, การส่งมอบสินค้าตรงเวลา, สินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์, พนักงานให้บริการอย่างมืออาชีพ และสุภาพ จึงทำให้เกิดการจ้างงานและมีแรงงานจำนวนมากในธุรกิจนี้ โดยแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ในฐานะที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญในตลาดแรง งาน ซึ่งมีบริการและการเตรียมบุคลากรที่รองรับกลุ่มลูกค้าทั้งแบบประจำและแบบชั่วคราวหลายพันอัตราเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ“ลอจิส ติกส์” ที่ขยายตัวอย่างมากในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา สำหรับแรงงานในส่วนนี้มีหลากหลายสายงานกับตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องและเติบโตสอด คล้องกับทิศทางดังกล่าว อาทิเช่น ผู้บริหารด้านลอจิสติกส์, วิศวกรลอจิสติกส์, เจ้าหน้าที่วาง แผนขนส่งสินค้า, เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ, พนักงานแพ็กสินค้า, พนักงานจัดส่งสินค้า, พนักงานยกของ, เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน, เจ้าหน้าที่คลังสินค้า และเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าทางโทรศัพท์  เป็นต้น

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีบริษัทด้านขนส่งสินค้ารวมถึงบริษัทนำเข้าและส่งออก มากกว่า 500 แห่ง ทั้งนี้ นายจ้างมีความต้องการแรงงานที่มีคุณสมบัติที่มีทักษะหลากหลาย (Multi Skill) รวมถึงความยืดหยุ่น และการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะพนักงานส่วนบริการที่ต้องมีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และใจรักในการบริการ (Service Mind) ขณะเดียวกันต้องพร้อมต่อการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ และประสานงานทั้งภายในและนอกองค์กร

ในภาพรวมของธุรกิจ “ลอจิสติกส์” แต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ที่มีการขยายตัวอย่างมากโดยเฉพาะภูเก็ต และสุราษฎร์ ธานี และภาคเหนือที่มีการเชื่อมโยงด้านลอจิสติกส์ระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศ AEC ซึ่งทำให้เกิดคลังสินค้าจำนวนเพิ่มมากขึ้น สำหรับ การพัฒนาศักยภาพและรากฐานการศึกษาด้านลอจิสติกส์ในประเทศไทย ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลายแห่งและมีสาขาที่แตกแขนงให้น้องๆ นักศึกษาได้เลือกเรียน อาทิ สาขาการจัดการลอจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตร ศาสตร์, สาขาการจัดการลอจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม, สาขาวิศวกรรมการจัดการและลอจิสติกส์  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ศิลปากร, สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศลอจิสติกส์ขนส่ง คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สาขาวิศวกรรมลอจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.หอการค้าไทย เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าสถานการณ์และความพร้อมในส่วนของแรงงานเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ “ลอจิสติกส์” ทุกส่วนมีความสอดคล้องกันทั้งภาคตลาดงาน แรงงานและการศึกษา

สุดท้ายนี้ แมนพาวเวอร์กรุ๊ปมีความมั่นใจและมีความพร้อมเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการต่างๆ ทั้งภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมรองรับกับการเติบโตด้วยบริการและบุคลากรระดับมืออาชีพให้กับลูกค้าทุกกลุ่มทุกภูมิภาคทั่วประเทศในการก้าวสู่ยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นไปด้วยกัน

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.

violet porno xxx phim sex 2020 lawnjinsi Filmes Pornô PuttanaHD Madre Y Hija Calientes Viendo Peliculas gratis porno alte schwarze straps fotzen pakistani indain porn videos xn----4mcbuj2htacf75kha.com pornolegende Free Desi Scandal xxx e videos pornos www.grandexxx.com www.xxxarabtube.com www.zwartporno.com www.echterporno.com www.nubepornogratis.com www.perlasesso.com videos de sexo 3gp