กรุงไทยมอบรางวัลโครงการประกันคุณภาพบริการ

Dec 27, 2018 -None-

วิชัย อัศรัสกร กรรมการ ธนาคารกรุงไทย เป็นประธานมอบรางวัล  โครงการประกันคุณภาพบริการ ประจำปี 2560 ให้กับหน่วยงานสำนักงานใหญ่ สำนักงานเขตและสาขา ซึ่งธนาคารจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2541 เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ มีการบริหารจัดการที่ดี สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และความต้องการของลูกค้า รวมทั้งเป็นไปตามหลัก Market Conduct โดยมี ผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรม ตวันนา เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2561

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.