5,606
VIEWS

ธ.ก.ส. ปรับบทบาทใหม่เป็นมากกว่าธนาคาร ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน

Dec 17, 2018 -None-

กระแส Disruptive และพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไปกำลังทำให้ทุกสถาบันการเงินปรับรูปแบบการทำงานของตัวเองให้เป็นมากกว่าธนาคาร ไม่เว้นแม้แต่ “ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร” หรือ “ธ.ก.ส.” ที่มีการ Repositioning เช่นกัน แต่ในมุมของ ธ.ก.ส. นั้นการเป็นมากกว่าธนาคาร ไม่ได้เพื่อต้องการที่จะทำกำไรสูงสุด หากมาจากพันธกิจที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ซึ่งเป็นฐานลูกค้าหลักให้มีความเป็นอยู่ที่มั่นคงอย่างยั่งยืน

นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ได้ ธ.ก.ส. ปรับโครงสร้างการทำงาน ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน รวมถึงเพิ่มส่วนงานใหม่เข้ามารองรับพันธกิจให้สำเร็จลุล่วง ที่สำคัญได้มีการกำหนดทิศทางการทำงานให้กับคนในองค์กร ด้วยการสร้าง Culture ในการที่พร้อมจะผลักดันภารกิจยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมไทย

คุณอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมา ธ.ก.ส. ได้ประกาศที่จะเป็น Rural Universal Bank ภายใน 4 ปีข้างหน้า โดยเป็นธนาคารสำหรับคนในชนบท และองค์กรต่างๆ ในชุมชน ที่ให้บริการทุกอย่างที่ตอบโจทย์ตามความต้องการของทุกคน ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย ให้บริการทางการเงินครบวงจร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน”

อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นจะโฟกัสไปที่กลุ่มเกษตรกร ซึ่งเป็นลูกค้าหลักที่ใช้บริการสินเชื่อรวมทั้งหมด 3.9 ล้านราย ในวงเงินสินเชื่อ 1.3 ล้านล้านบาท

“การเข้าไปช่วยเกษตรกรในหลายๆ ด้านให้เขามีรายได้ที่มั่นคงในระยะยาว เราจำเป็นต้องทำงานในหลายมิติพร้อมกัน ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา จากการขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้น้อยของเกษตรกร ธ.ก.ส. จึงทำ Segment ลูกค้าตามรายได้และภาระหนี้ จากนั้นได้มีการออก 3 มาตรการ 9 โครงการ เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ มาตรการอย่างแรกทำยังไงให้เขามีภาระหนี้สินสอดคล้องกับทิศทางของรายได้ เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่สำหรับเศรษฐกิจฐานราก เพราะเขามีทั้งหนี้ของ ธ.ก.ส. และหนี้นอกระบบ โดยเราได้ออกโครงการแก้ไขหนี้สินด้วยการขยายระยะเวลาการชำระหนี้เกษตรกรจาก 2 ปีเป็น 3 ปี สนับสนุนสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน สินเชื่อกองทุนหมู่บ้านและสถาบันการเงินชุมชน เพื่อป้องกันและแก้หนี้นอกระบบ และโครงการชำระดี มีคืน”

มาตรการต่อมาเป็นการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ และสร้างอาชีพใหม่ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง ซึ่งเรื่องนี้เกี่ยวกับราคาและผลผลิตทางการเกษตร โดย ธ.ก.ส. ได้เข้าไปแนะนำ และให้ความรู้ด้านการตลาด เพื่อให้เกษตรกรทำการผลิตตรงกับความต้องการของตลาด และจับมือกับพันธมิตร รวมถึง AgriTech Startup เพื่อนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยเพิ่ม Productivity ต่อไร่ได้ โดยไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แปรปรวน รวมถึงให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม ด้วยการปล่อยสินเชื่อประเภทต่างๆ เช่น สินเชื่อชุมชนปรับเปลี่ยนการผลิตเพื่อพัฒนาอาชีพผู้มีรายได้น้อย และสินเชื่อพัฒนาอาชีพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการรัฐ

“ที่ผ่านมาเราได้มีการอบรมบ่มเพาะเกษตรกรให้เป็นนักธุรกิจเกษตร รวมถึงผลิตทายาทเกษตรกร และเกษตรกรรุ่นใหม่สู่การเป็น Smart Farmer ส่งเสริมการรวมกลุ่มการผลิตเกษตรแปลงใหญ่ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่มผลผลิตการเกษตร ยกระดับสหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบกอบ SMEs เกษตร และองค์กรธุรกิจชุมชนที่มีศักยภาพเป็นหัวขบวนในการขับเคลื่อน ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ”

สุดท้ายเป็นมาตรการที่จะทำให้เกษตรกรมีภูมิคุ้มกันทางการเงิน ให้ความรู้ในเรื่องความสำคัญของเงินออม ด้วยการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อส่งเสริมการออมในระยะสั้น และระยะยาว เช่น เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค เงินออมกองทุนทวีสุข กองทุนการออมแห่งชาติ และเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ล่าสุด ธ.ก.ส. มีการตั้งเป้าให้เกษตรกรมีเงินฝากเพิ่มมากขึ้น 4% จากปีที่แล้ว หรือคิดเป็นมูลค่า 12,000 ล้านบาท โดยจัดโปรโมชั่นร่วมกับ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) สมัครสมาชิกออมเงินกับ กอช. 1,200 บาท รับเงินสมทบจากรัฐบาลสูงสุด 100% พร้อมรับสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. 100 บาท ลุ้นโชคเงินรางวัล 10 ล้านบาท

อีกทั้งจัดทำโครงการประกันภัยพืชผลเพื่อลดความเสี่ยงด้านการผลิต ได้แก่ การประกันภัยข้าวนาปี การประกันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และการประกันภัยโคนม นอกจากนี้ยังให้ความรู้ทางการเงินและเทคโนโลยีดิจิทัลแก่เกษตรกร เพื่อให้รู้เท่าทันทางการเงินและกลโกงต่างๆ

โดยในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลนั้น ธ.ก.ส. ได้ทำ 2 ส่วนพร้อมกัน กล่าวคือ ออกแอพพลิเคชั่น A-Mobile ซึ่งนอกจากจะให้บริการธุรกรรมการเงินดิจิทัลทุกอย่างแล้ว ยังให้ข้อมูลความรู้แก่เกษตรกร อาทิ ราคาพืชผลทางการเกษตร เป็นต้น อีกทางหนึ่ง ธ.ก.ส. เชื่อมโยงการตลาดผลิตภัณฑ์การเกษตรทั้งแบบออนไลน์ และเครือข่ายประชารัฐ ผ่าน e-Market Place Platform ภายใต้ชื่อ A Farm Mart โดยเป็นช่องทางในการเชื่อมต่อกับ On-line Market หรือ Social Media ต่างๆ รวมถึงเป็นช่องทางจัดจำหน่ายผ่าน Supply Chain ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ครอบคลุมการให้บริการครบวงจร ตั้งแต่ E-Order สั่งซื้อ E-Payment เชื่อมต่อด้านการเงินกับธนาคารในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจ่ายชำระค่าสินค้าและบริการ การแจ้งหนี้ การเรียกเก็บ และ E-Logistics คือ การบริหารคำสั่งซื้อ (Order Managements) กับระบบงานด้านขนส่งแบบ B2B (Systems to Systems) เพื่อให้บริการมีความรวดเร็ว สะดวก รวมถึงสามารถติดตามตรวจสอบสถานะการขนส่งและการเชื่อมโยงกับระบบเก็บเงินปลายทาง (COD : Cash On Delivery) ทั้งการโอนเงินและส่งคืนเงิน ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้บริการเรียกเก็บเงิน ณ จุดนำจ่าย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นการพัฒนาระบบการจำหน่ายสินค้าที่ทันสมัยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังส่งเสริมสังคมให้มีความเข้มแข็ง ด้วยการให้ความรู้สู่การพัฒนาชุมชนในสี่มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการจับมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ผลักดันในเรื่องการท่องเที่ยวชุมชน โดยในปีนี้มีการตั้งเป้าว่าจะร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 35 ชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งกลไกที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนได้เป็นอย่างดี

ในขณะที่ด้านสิ่งแวดล้อมนั้น ธ.ก.ส. ได้คิดค้นโครงการธนาคารต้นไม้ โดยให้เกษตรกรนำต้นไม้มีค่าเป็นหลักทรัพย์ประกันทางธุรกิจ ปัจจุบันมีสมาชิกธนาคารต้นไม้มากกว่า 100,000 ราย รวมเป็นต้นไม้ 11.7 ล้านต้น โดยในอนาคตมีแผนที่จะเชิญชวนภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนการปลูกป่าเพิ่มเติม ผ่านวิธีการซื้อคาร์บอนเครดิต

ความตั้งใจที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรในปีที่ผ่านมา กำลังเริ่มเห็นผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น เห็นได้จากดัชนีชี้วัดที่สำรวจโดยมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่เข้ามาเป็น Third Party พบว่า ผู้มีรายได้น้อยกว่า 20,000 บาทต่อปี มีรายได้เพิ่มขึ้น 31% ในขณะที่ผู้มีรายได้กว่า 30,000 บาทต่อปี มีรายได้เพิ่มขึ้น 32% ใกล้เคียงกับที่กระทรวงการคลังได้ตั้งเป้าที่จะเพิ่มรายได้ผู้มีรายได้น้อย 30%

“สำหรับ ธ.ก.ส. ไม่ได้วัดแค่รายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างเดียว แต่เราวัดเรื่องการเพิ่มภูมิคุ้มกันด้วย เพราะเชื่อว่าหากสองอย่างนี้เข้มแข็งด้วยกันทั้งคู่ จะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรในระยะยาวได้อย่างแท้จริง”

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

XXX Sex Videos ivudo.com Free Porn Free Sex böcek ilaçlama erkek kol saati
antalya escort
bodrum escort smart iptv
beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort German Free XXX Video Watch Latina Lesbian Sluts XXX Clips
awek tudung seksi tumblr tamil sexy hd video fun ponos from kenya
magnet
porno hd porno Ümraniye Evden Eve Nakliyat
diyarbakır escort izmit escort
sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle