ไมโครซอฟท์ ชนะรางวัล ‘Excellence in Developing Smart People Award’

Dec 12, 2018 -None-

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเกียรติรับรางวัลใหญ่ถึง 2 รางวัลในงาน American Chamber of Commerce Thailand CSR Excellence (ACE) Awards ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อยกย่ององค์กรที่เป็นสมาชิกของหอการค้าอเมริกันในประเทศ ไทยที่มีความมุ่งมั่นระยะยาวอันโดดเด่นในการสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทย โดยหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยได้ยกย่อง บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นองค์กรที่มีโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นด้วยการมอบรางวัลระดับโกลด์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ในขณะเดียวกัน แคมเปญ“Equip all Youth to be Future Ready through Digital Skills and Computer Science Education” ซึ่งเป็นแคมเปญระยะยาวของ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ยังได้รับรางวัลชนะเลิศในหมวด Excellence in Developing Smart People Award จากความสำเร็จในการสนับสนุนเยาวชนให้บรรลุเป้าหมาย และก้าวข้ามขีดจำกัดเชิงดิจิทัลในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลมากยิ่งขึ้น

จากจำนวนผู้ลงชื่อสมัครเข้าชิงรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นจากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยประจำปี 2561 กว่า 77 องค์กร ทำให้การแข่งขันในปีนี้มีความท้าทายเป็นพิเศษ โดยคณะกรรมการได้ตัดสินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรอย่างเข้มข้น ด้วยการประเมินผลลัพธ์ที่สามารถวัดผลได้ ได้แก่ ผลลัพธ์ที่สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับเศรษฐกิจและสังคม การมีส่วนร่วมของพนักงานในระดับสูง ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งกับองค์กรไทย และเป็นโครงการที่สอดคล้องกับพันธกิจขององค์กรอย่างชัดเจน

ธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เรารู้สึกดีใจและเป็นเกียรติที่ผลงานอันยอดเยี่ยมของเราจากการร่วมมือกับพันธมิตรในช่วงเวลาห้าปีที่ผ่านมาได้รับการยกย่องโดยหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย จากพันธกิจในการเป็นกำลังสำคัญให้ทุกคนและทุกองค์กรบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ขึ้น ทำให้ไมโครซอฟท์ยังคงยึดมั่นกับความมุ่งมั่นที่มีมาอย่างยาวนานในการเป็นพันธมิตรระยะยาวกับประเทศไทยมาโดยตลอด เราเชื่อมั่นว่าในอนาคตทุกคนจะมีทักษะ ความรู้ และโอกาสในการบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ขึ้น และเยาวชนจะเป็นกลุ่มคนแถวหน้าด้านการพัฒนาเชิงนวัตกรรม รางวัลเหล่านี้ล้วนเป็นสัญญาณบ่งบอกอันชัดเจนว่าเรากำลังมาในเส้นทางที่ถูกต้องและยังเป็นกำลังใจให้พวกเราเดินหน้าเตรียมความพร้อมเยาวชนไทยด้วยการเสริมสร้างทักษะเชิงดิจิทัล สนับสนุนให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายที่ดียิ่งกว่า ก้าวข้ามขีดจำกัดเชิงดิจิทัล และเป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต”

ในระยะเวลาห้าปีที่ผ่านมา ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ได้ทำงานร่วมกับองค์กรที่มีเป้าหมายคล้ายคลึงกันอย่างหลากหลาย ตั้งแต่องค์กรภาครัฐไปจนถึงองค์กรไม่แสวงหากำไร ในการนำโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมที่สนับสนุนด้านการศึกษาที่จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องภายใต้ธีม “Equip all Youth to be Future Ready through Digital Skills and Computer Science Education” โดยกิจกรรมเหล่านี้ถูกจัดขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกันในการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนเยาวชนและชุมชนของพวกเขาในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่เป็นระบบ โดยไมโครซอฟท์ได้จัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้กับเยาวชนจำนวนกว่า 410,000 คนที่มีพื้นเพที่หลากหลาย รวมถึงเยาวชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและด้อยโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เยาวชนที่มีความพิการทางร่างกาย เยาวชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เยาวชนที่อาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัย ผู้ลี้ภัยในเขตเมือง นักโทษหญิง พนักงานจากองค์กรไม่แสวงผลกำไร อาสาสมัคร และอาจารย์ราว 4,000 คน

นอกจากนี้ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับพันธมิตรต่างๆ เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม องค์การยูเนสโก มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และอื่นๆ ยังได้ทำงานอย่างหนักเพื่อเสริมสร้างความสำคัญของสะเต็มศึกษาและคุณค่าของทักษะการเขียนโค้ด จากการจัดเวิร์คช็อปเพื่อสร้างแรงบันดาลใจที่มีเป้าหมายในการลดช่องว่างระหว่างเพศและเพิ่มจำนวนผู้หญิงให้หันมาสนใจเรียนรู้และประกอบอาชีพเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา ไปจนถึงการจัดอบรมทักษะเชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้นจำนวนมาก ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึง “Skype-a-thons” ทำให้ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ได้อย่างต่อเนื่องให้มีเป้าหมายในการประกอบอาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้วยการทำให้แน่ใจว่าเยาวชนไทยทั้งหมดมีความพร้อมและได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าถึงทักษะเชิงดิจิทัลและการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีความสำคัญยิ่งต่อการประสบความสำเร็จในอนาคตยุคดิจิทัลตามนโยบายประเทศไทย 4.0

ยิ่งไปกว่านั้น ไมโครซอฟท์ ตระหนักว่าการคิดเชิงคำนวณและวิทยาการคอมพิวเตอร์นั้นเป็นพื้นฐานของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือรัฐบาลในการลดช่องว่างด้านอาชีพและทักษะในประเทศไทย และยกระดับการอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนที่มีพื้นเพที่หลากหลายให้ดียิ่งขึ้นผ่านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับความมุ่งมั่นดังกล่าว บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Coding Thailand” โครงการที่เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ‘พลเมืองดิจิทัล’ โดยตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของโครงการ ไมโครซอฟท์ได้สนับสนุนทรัพยากรด้านเทคโนโลยีและกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์แบบเต็มเวลาให้กับโครงการดังกล่าว เพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการสร้างความสนใจด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในกลุ่มเยาวชนยุคดิจิทัลและเตรียมความพร้อมให้กับพวกเขาในการรับมือกับยุคดิจิทัลได้สำเร็จ

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

XXX Sex Videos ivudo.com Free Porn Free Sex böcek ilaçlama erkek kol saati
antalya escort
bodrum escort smart iptv
beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort German Free XXX Video Watch Latina Lesbian Sluts XXX Clips
awek tudung seksi tumblr tamil sexy hd video fun ponos from kenya
magnet
porno hd porno Ümraniye Evden Eve Nakliyat
diyarbakır escort izmit escort
sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle