ปตท.สผ. นำเยาวชนท่องป่าเขาใหญ่ เรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 5

Oct 19, 2018 -None-

ค่ายภาคกลางของโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “PTTEP Teenergy ปีที่ 5” เริ่มขึ้นแล้วเป็นค่ายที่ 3 ของปีนี้ นำเยาวชน ม.ปลาย 70 คน มุ่งสู่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เรียนรู้แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ธรรมชาติจากการเรียนรู้วิถีชีวิตนกเงือก

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  หรือ ปตท.สผ.ได้จัดทำโครงการ PTTEP Teenergyปีที่ 5 ค่ายภาคกลางในวันที่  12-14 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นค่ายที่ 3 ของปีนี้หลังจากจัดกิจกรรมค่ายภาคใต้ ที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาและค่ายภาคเหนือ ที่สวนป่าเขากระยาง จังหวัดพิษณุโลกไปแล้ว  โดยค่ายภาคกลางครั้งนี้ปตท.สผ.ได้นำเยาวชนมัธยมศึกษาตอนปลาย  70 คนที่ผ่านการคัดเลือก มาร่วมเข้าค่ายที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งน้อง ๆ จะได้เดินป่าศึกษาธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่ามรดกโลกเขาใหญ่ สัมผัสวิถีชีวิตของนกเงือกซึ่งเป็นสัตว์ป่าหายากมีความสำคัญต่อระบบนิเวศและยังเป็นสัญลักษณ์ของป่าที่สมบูรณ์ รวมทั้งเรียนรู้การซ่อมโพรงรังนกเงือกในธรรมชาติอีกด้วย

นอกจากนั้น น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ถึงปัญหาภาวะโลกร้อนและสภาพภูมิอากาศ ภายใต้แนวคิดเปลี่ยนเพื่อโลก (Change for Climate)จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ทั่วโลกให้ความสำคัญเพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนตระหนักและมองเห็นบริบทของสิ่งแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ สนับสนุนให้คิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาผ่านระบบสะเต็มศึกษา (STEM) และนวัตกรรม เชื่อมโยงกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0  ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้น้องเยาวชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

 

น้อง ๆ ยังมีโอกาสได้เข้าร่วมเวิร์คชอปในค่าย เพื่อนำความรู้และแรงบันดาลใจที่ได้มาสร้างสรรค์โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันคิด สร้างสรรค์ และเสนอโครงการที่จะไปดำเนินการในโรงเรียนหรือชุมชนของตน ซึ่ง ปตท.สผ. จะคัดเลือก10 โครงการ และมอบเงินทุนสนับสนุนในการดำเนินโครงการ ทุนละ 10,000 บาท เพื่อให้สามารถนำโครงการไปปฏิบัติจริง ในการช่วยฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและแก้ปัญหาในโรงเรียนหรือชุมชนของตนต่อไป

นาถฤดี โฆสิตาภัย รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกิจการองค์กรและกำกับการปฏิบัติตามนโยบาย และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารและองค์กรสัมพันธ์ ปตท.สผ. กล่าวว่า“ปตท.สผ. มุ่งหวังให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ PTTEP Teenergy ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และเข้าใจปัญหาและความจำเป็นในการลดภาวะโลกร้อน นำความรู้ไปต่อยอดสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาหรือชุมชนของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายเยาวชนหัวใจอนุรักษ์จากทุกภูมิภาค เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ช่วยเหลือและสนับสนุนกันในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสังคมในระยะต่อไปด้วย”

ส่วนค่ายที่  4ซึ่งเป็นค่ายสุดท้ายของปีนี้จะจัดขึ้นที่ภาคอีสาน ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2561ณ โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม จังหวัดอุดรธานี ติดตามความก้าวหน้าโครงการ PTTEP Teenergy ได้ที่เฟซบุ๊คPTTEP Teenergy Camp

 

พลังงาน

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.