“๗๓๐ วัน ธ สถิต ณ แดนสรวง” ๒ ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

Oct 11, 2018 -None-

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ผลิตและจำหน่ายนมไทย-เดนมาร์ค รำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทร   มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระองค์พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมให้แก่ปวงชนชาวไทย ได้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง อ.ส.ค. ได้จัดงานครบรอบ ๒ ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ภายใต้ชื่องาน “๗๓๐ วัน ธ สถิต ณ แดนสรวง” ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดย ดร.ณรงค์ฤทธิ์   วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า

 

“ อ.ส.ค. ถือเป็นองค์กรที่กำเนิดขึ้นจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทำให้เกษตรกรไทยมีทางเลือกในอาชีพด้วยการเลี้ยง โคนม และคนไทยยังได้บริโภคนมที่มีคุณภาพดีมาตลอด ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม นี้ อ.ส.ค. จึงจัดงานครบรอบ ๒ ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ภายใต้ชื่องาน “๗๓๐ วัน ธ สถิต ณ แดนสรวง” ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล อาทิเช่น พิธีทำบุญตักบาตรนมสด, กิจกรรมดื่มนม ชมฟาร์มตามรอยพ่อ, กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชน / รับบริจาคโลหิต, โรงทานในฟาร์มของพ่อ, กิจกรรม ๘๙ ว่าวไทยเทิดไท้องค์ราชัน, กิจกรรมจุดตะเกียงร้อยเรื่องเล่าตำนานพ่อหลวง, กิจกรรมการแสดงมหรสพเทิดพระเกียรติ, กิจกรรมคิดถึงพ่อขอฉายหนัง นอกจากนี้ภายในงานยังจัดให้มีการจำหน่ายอาหารพื้นบ้านหาทานยากและผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี อีกด้วย”     

ทั้งนี้ ผู้ร่วมงานสามารถเดินทางไปร่วมงานได้ทั้งทางรถไฟและทางรถยนต์ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ๐๘๖ ๐๕ ๐๐๐๙๑

ปลายฝนต้นหนาวแล้ว ฉัน...คิดถึงพ่อ

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.