Madre Y Hija Calientes Viendo Peliculas gratis porno alte schwarze straps fotzen pakistani indain porn videos porn videos film porno swinger Xvideos Boa Foda Porno Doido Sexlog Xnxx Voglioporno

NIA เปิดหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (CCIO) สร้างนักพัฒนาในยุค 4.0 หวังดันไทยสู่ Innovation Nation

Sep 27, 2018 -None-

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เปิดหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม เจาะกลุ่มผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม หวังสร้างนักพัฒนาเมืองนวัตกรรมในยุค 4.0 เพื่อผลักดันประเทศสู่ประเทศแห่งนวัตกรรม (Innovation Nation) ในอนาคตอันใกล้

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  กล่าวว่าจากการเปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็วส่งผลให้เกิดการพัฒนาและการจัดการทางสังคมที่จำเป็นต้องใช้นวัตกรรมเข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาให้ประเทศชาติได้ประโยชน์สูงสุด สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการเชิงนวัตกรรมจึงจัดทำหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer: CCIO) ขึ้นเพื่อเป็นหลักสูตรที่ช่วยสร้างมุมมองความเข้าใจในนวัตกรรม ให้สามารถเป็นผู้นำในการพัฒนาเชิงพื้นที่ใน 3 ส่วน ได้แก่

  1. การส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการรังสรรค์ระบบนิเวศนวัตกรรม
  2. การพัฒนาเมืองในบริบทของพื้นที่นวัตกรรมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
  3. เชื่อมโยงความร่วมมือการพัฒนาระหว่างหน่วยงานหรือกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตร CCIO มุ่งเน้นการพัฒนาต่อยอดความรู้ให้แก่กลุ่มผู้บริหารระดับสูง (C-Level) ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง (City/Urban Development) ใน 6 กลุ่มเป้าหมายหลักคือ ภาครัฐ (Public Sector) ภาคการพัฒนา (Developer) ภาคการลงทุน (Investor) ภาคการศึกษา (Academic) ภาคการบริการสาธารณะ (Service Provider) และภาคประชาสังคม (Social Civic) โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับความสามารถให้กลุ่มผู้บริหารเมืองได้มีความพร้อมด้านการพัฒนาและการจัดการเมืองนวัตกรรมที่พร้อมต่อการเป็นประเทศไทย 4.0 บนพื้นฐานขององค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทักษะในการวางแผนยุทธศาสตร์และการจัดการเมืองนวัตกรรมที่เป็นไปตามหลักสากล และนำหลักการของเมืองต้นแบบมาปรับใช้ในบริบทของท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ คำนึงถึงภาพอนาคตอย่างยั่งยืน และสร้างให้เกิดเครือข่ายของกลุ่มผู้บริหารให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการมีส่วนร่วมในการบริหารเมือง โดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อให้เกิดเมืองนวัตกรรม การพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการเกิดขึ้นของภาคธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดย่อม รวมถึงส่งเสริมการเกิดวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)การจัดการฐานข้อมูลของเมือง การพัฒนาเมืองและนวัตกรรมที่นำไปสู่ความ

ยั่งยืน การพัฒนาเมืองด้วยหลักเศรษฐศาสตร์ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างเชิงนวัตกรรม การทำความเข้าใจนวัตกรรมเพื่อยกระดับเมืองและท้องถิ่นของตนเอง

“NIA ตั้งเป้าว่าจะมีผู้บริหารระดับสูงที่สนใจเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรดังกล่าวไม่น้อยกว่า 60 ราย และจะสามารถสร้างประโยชน์ในเชิงการพัฒนาเมืองที่สร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมให้แก่ประเทศ รวมถึงความร่วมมือในทุกภาคส่วน ซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่ประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation Nation)ได้ในอนาคตอันใกล้”ดร.พันธุ์อาจ กล่าว

สำหรับหลักสูตรดังกล่าวมีกำหนดจัดการอบรมตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2561 โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจคือ CITY OF INNOVATION เมืองแห่งนวัตกรรม,STARTUP CITY  เมืองแห่งการเริ่มต้น, CITY ECONOMY AND INCENTIVES เศรษฐศาสตร์เมืองกับการสร้างแรงจูงใจ, INNOVATION IN CITY TRANSFORMATIONนวัตกรรมเปลี่ยนเมือง, DATA SCIENCE FOR EXECUTIVE วิทยาการข้อมูลสำหรับผู้บริหาร, OPEN CITY เมืองแห่งการเปิดกว้าง, INNOVATIVE PROCUREMENT การจัดซื้อจัดจ้างเชิงนวัตกรรม, VALUE CREATION AND EVALUTION การสร้างมูลค่าและประเมินผล นอกจากนี้ยังได้มีการจัดพาผู้เข้าอบรมไปทัศนศึกษาภายในประเทศ และต่างประเทศในงาน Smart City Expo World Congress 2018 ณ เมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน อีกด้วย

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเข้าร่วมอบรมได้ที่cciothailand@gmail.com หรือwww.nia.or.th/ccio

 

-None-

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

buy spotify followers mumiyo macunu eşkina balığı taşı proment damla kekreyemiş tozu Yalancı Portakal Merhemi arı zehiri kremi bee cure krem titan gel gold wixy beauty kekreyemiş tozu borev tablet bulaşık makinesi deterjanı stag 9000 sprey mavi su
izmit escort ankara escort