4,834
VIEWS

Geographical Indication เครื่องมือสำคัญเรื่องการสร้างแบรนด์

Jan 21, 2018 P.Narata

กระแสการนำสินค้าชุมชนขึ้นทะเบียน สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือสินค้า GI (Geographical Indication) กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทั้งกับตลาดในประเทศ และต่างประเทศ เนื่องจากมีแนวโน้มที่ผู้บริโภคจะให้ความสนใจใน Storytelling ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งที่มาของตัวผลิตภัณฑ์ในความเป็นสินค้าเฉพาะถิ่นที่หาจากที่อื่นไม่ได้

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) คือสัญลักษณ์เฉพาะที่ใช้เพื่อการอ้างอิงตำแหน่ง หรือจุดเริ่มต้นทางภูมิศาสตร์ มีปัจจัยเชื่อมโยงระหว่าง “พื้นที่” ที่เป็นแหล่งกำเนิด และ “ตัวสินค้า” ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็น “แบรนด์” ผ่านผู้คน และชุมชนในแหล่งภูมิศาสตร์นั้นๆ โดยใช้ข้อดีจากลักษณะเฉพาะของธรรมชาติ เช่น ลมฟ้าอากาศ ดิน แหล่งน้ำ หรือวัตถุดิบเฉพาะถิ่น มาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างสินค้าของชุมชนที่มีลักษณะพิเศษ และไม่สามารถผลิตได้จากที่อื่น

โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้ยกร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 ขึ้น โดยเปิดให้มีการนำสินค้ามาขึ้นทะเบียนสินค้า GI ตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งสินค้าที่ขึ้นทะเบียน GI จะได้รับความคุ้มครองให้เป็นสิทธิ์เฉพาะของชุมชนที่เป็นผู้ขึ้นทะเบียน เพื่อการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน รวมถึงการเป็นตัวผลักดันให้ผู้ผลิตรักษาคุณภาพสินค้า เพื่อสร้างมาตรฐานในปีต่อๆ ไป

ขณะเดียวกัน สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทำตลาด และสร้างแบรนด์ โดยสร้างความแตกต่างจาก Storytelling ที่ส่งผลให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการผลักดันให้สินค้าไทยก้าวสู่ระดับสากล โดยสนับสนุนให้มีการขึ้นทะเบียน GI ในต่างประเทศ เนื่องจากสินค้า GI จะเป็นที่ต้องการของตลาดในแถบยุโรป และช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทยได้อย่างมากมาย ซึ่งปัจจุบันความรู้เรื่องสินค้า GI ของคนไทยยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้น

Highlight:

-การขึ้นทะเบียน GI ในตลาดสหภาพยุโรป (EU) จะส่งผลให้ราคาสินค้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 2.23 เท่า เช่น ไวน์ GI จะมีราคาเพิ่มขึ้น 2.75 เท่า ส่วนสุราเพิ่มขึ้น 2.57 เท่า และสินค้าเกษตรและอาหารเพิ่มขึ้น 1.55 เท่า

-ภาครัฐผลักดัน “โครงการหนึ่งจังหวัด หนึ่งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” เพื่อส่งเสริมการขึ้นทะเบียน GI โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาตั้งเป้าให้ทุกจังหวัดต้องมีสินค้า GI อย่างน้อยจังหวัดละ 1 ผลิตภัณฑ์ ภายในปี 2560

-ข้อมูลเดือนกรกฎาคม ปี 2560 ระบุว่า ประเทศไทยให้ความคุ้มครองสินค้า GI ไทย และต่างประเทศ รวม 93 รายการ เป็นสินค้า GI ไทย 79 รายการ จาก 53 จังหวัด

-None-

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

saf bor bulaşık deterjanı kekreyemiş tozu prox hap eco slim micro touch solo mavi serum mumiyo macunu şahmerdan gold keto tabs esila fantastik dörtlü yaz çayı orviax kaçkar ayısı balı macunu Watch HD Free Porn Watch Free HD XNXX Porn