4,240
VIEWS

สรุปมาตรการดูแลและเยียวยา ลูกจ้าง - ผู้ประกอบการ ชดเชย 5,000 บาท 3 เดือน, ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ

Mar 24, 2020 BrandAge Team

 

สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ แถลง มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสานพันธุ์ใหม่ หรือ “โควิด-19” ในระยะที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้

8 มาตรการดูแลและเยียวยา ระยะที่2 “แรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ซึ่งได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19”

 

เพิ่มสภาพคล่อง

1. สนับสนุนเงิน คนละ 5,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา 3 เดือน

ให้เป็นเงินเยียวยาแรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม จากการปิดที่เสี่ยงต่อการระบาดชั่วคราว จำนวน 3 ล้านคน

สำหรับผู้อยู่ในระบบประกันสังคม

เพิ่มสิทธิกรณีว่างงาน 50% ของค่าจ้าง โดย

-กรณีนายจ้างไม่ทำงาน รับเงินไม่เกิน 180 วัน

-กรณีรัฐสั่งหยด รับเงินไม่เกิน 90 วัน

 

2. สินเชื่อฉุกเฉิน 10,000 บาทต่อราย

- วงเงินรวม 40,000 ล้านบาท

- อัตราดอกเบี้ย 0.1% ต่อเดือน

- ไม่ต้องมีหลักประกัน

 

3. สินเชื่อพิเศษ 50,000 บาทต่อราย

- วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท

- อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน

- มีหลักประกัน

 

4. สนง. ธนานุเคราะห์ รับจำนำดอกเบี้ยต่ำ

- วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท

- คิดดอกเบี้ยจากประชาชนในอัตราไม่เกิน 0.125% ต่อเดือน

 

ลดภาระ

5. ยึดการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

- เลื่อนกำหนดเวลาการยื่นแบบและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมออกไปเป็นสิงหาคม 2563

 

6. หักลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพเพิ่มขึ้น

- เพิ่มวงเงินลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพจาก 15,000 บาท เป็น 25,000 บาท

 

7. ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าเสี่ยงภัยให้บุคคลากรทางการแพทย์

 

เพิ่มทักษะ

8. ฝึกอบรมมีเงินใช้

- ฝึกอบรม เพิ่มทักษะอาชีพหรือจัดกิจกรรมเพื่อสังคม รวมถึงนักศึกษาที่ยังหางานไม่ได้

- ขยายฝึกอบรมผ่านภาคีเครือข่าย เช่น มูลนิธิโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองทุนหมู่บ้าน เป็นต้น

7 มาตรการดูแลและเยียวยา ระยะที่ 2 “ผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19”

 

เพิ่มสภาพคล่อง

1. สินเชื่อรายย่อยไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อราย

- วงเงินสินเชื่อรวม 10,000 ล้านบาท โดย ธพว.

- ให้สินเชื่อต่อรายไม่เกิน 3 ล้านบาท ดอกเบี้ย 3% 2 ปีแรก

 

ลดภาระ

2. ยืดการเสียภาษีเงินได้นิติบุค

- ภ.ง.ด. 50 จากเดิมพค. 63 ออกไปเป็นภายใน 31 สค. 63

- ภ.ง.ด. 51 จากเดิมสค. 63 ออกไปเป็นภายใน 30 กย. 63

 

3. ยืดการเสียภาษีสรรพากร เช่น VAT ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอื่นๆให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ

- เลื่อนกำหนดเวลายื่นแบบและชำระภาษี และชำระภาษีทุกประเภท 1 เดือน

 

4. ยืดการเสียภาษีสรรพาสามิตให้กิจการสถานบริการ

- เลื่อนการยื่นแบบและชำระภาษีสถานบริการออกไป 3 เดือน ตั้งแต่ 1 มีค. – 31 พค. 63

 

5. ยืดการเสียภาษีสรรพสามิตให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

- เลื่อนการยื่นแบบและชำระภาษีภายใน 10 วัน เป็นภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

- ระยะเวลา 3 เดือน

 

6. ยกเว้นการขาเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและรักษา COVID-19

- ยกเว้นอากรขาเข้าสินค้าที่ใช้รักษาและป้องกันโรคโควิด-19 เป็นเวลา 6 เดือนถึงช่วงกันยายน 2563

 

7. ยกเว้นภาษีและลดค่าธรรมเนียมจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (Non-Bank)

- ให้เจ้าหนี้ไม่ใช่สถาบันการเงิน เช่น สินเชื่อบุคคล เช่าซื้อ Leasing

- ตั้งแต่ 1 มค. 63 – 31 ธค. 64

สำหรับการเชยรายได้ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน มีขั้นตอนดังนี้

คุณสมบัติ

แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

หลักฐาน

1. บัตรประจำตัวประชาชน

2. ข้อมูลส่วนบุคคล

3. ข้อมูลนายจ้าง

ลงทะเบียน

ลงทะเบียนผ่าน WWW.เราไม่ทิ้งกัน. Com

รับเงินเยียวยา

1. พร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน

2. โอนเข้าบัญชีธนาคาร

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.

bodrum escort
antalya escort