KBank ได้รับการประเมินผลดัชนีCarbon Disclosure Project(CDP) ในระดับ A- แบงก์แรกแห่งเดียวของไทย

Feb 24, 2020 -None-

ธนาคารกสิกรไทยเดินหน้ามุ่งสู่การเป็น Zero-Carbon Organization ได้รับผลคะแนนในระดับ A- (Leadership Level) ด้านการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากดัชนีชี้วัดด้านความยั่งยืน Carbon Disclosure Project (CDP) ประจำปี 2562 เป็นธนาคารแห่งแรกและแห่งเดียวของไทย เดินหน้าปรับกระบวนการทำงานและการให้บริการต่อเนื่อง พร้อมเร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานในองค์กร

ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานบนรากฐานของการเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน โดยธนาคารให้ความสำคัญในการร่วมผลักดันการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Change ที่มีความรุนแรงมากขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของข้อตกลงปารีส (Paris Agreement – COP 21) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ซึ่งธนาคารมีบทบาทสำคัญในการช่วยผลักดันให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวผ่านการขับเคลื่อนเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และมุ่งสู่การเป็นสังคมที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซต์เป็นศูนย์ในระยะยาว โดยธนาคารได้เพิ่มนโยบายด้านการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งปรับนโยบายการดำเนินงานของธนาคาร และการสนับสนุนทางการเงินแก่ธุรกิจที่เป็นมิตรและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจนขึ้น ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 20 ภายในปี 2563 (จากปีฐาน 2555) มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ (Environmental Management System – EMS) ดำเนินการวัดผลกระทบ ความเสี่ยง และโอกาสในการดำเนินงานที่เกี่ยวกับ Climate Change รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปี

ธนาคารวัดประสิทธิภาพของการดำเนินงานด้านการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการเข้าร่วมประเมินดัชนีชี้วัดความยั่งยืน Carbon Disclosure Project (CDP) เพื่อเทียบเคียงผลการดำเนินงานและนำมาพัฒนาการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการประเมินผลดัชนีชี้วัดความยั่งยืน Carbon Disclosure Project (CDP) ประจปี 2562 ด้านการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในระดับ A- (Leadership Level)   ซึ่งเป็น 1 ใน 3 บริษัทที่ได้คะแนนสูงสุดของประเทศไทย และเป็นธนาคารไทยแห่งแรกและแห่งเดียวที่ได้คะแนน A- ด้าน Climate Change สะท้อนมาตรฐานการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรมในระดับสากล สอดคล้องกับการที่ธนาคารให้ความสำคัญในการปรับกระบวนการทำงานและการให้บริการต่างๆ รวมทั้งเร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมของพนักงานในองค์กรให้มีความสนใจต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นยังร่วมสนับสนุนการฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่สำคัญของประเทศ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และในปีนี้ธนาคารจะดำเนินงานตามแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในการจัดการขยะ ลดการใช้พลาสติก ลดการใช้พลังงานและทรัพยา กรอื่นๆ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน

Carbon Disclosure Project (CDP) เป็นองค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ด้านบริหารการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีมาตร ฐานการเปิดเผยข้อมูลคาร์บอนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สำคัญต่อโลก อีกทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูลออนไลน์ด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก(GHG) ขององค์กรที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีนักลงทุนจำนวนมากให้ความเชื่อมั่นในข้อมูลของ CDP เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน โดย CDP มีการแบ่งผลการประเมินออกเป็น 8 ระดับ ตั้งแต่ A ถึง D- โดยค่าเฉลี่ยการประเมินองค์กรต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย และค่าเฉลี่ยการประเมินกลุ่มธุรกิจการเงินอยู่ที่ระดับ C ซึ่งธนาคารกสิกรไทยได้รับผลการประเมินในระดับ A- นับเป็นระดับที่สูงที่สุดขององค์กรที่ได้รับการประเมินในประเทศไทย  

ธนาคารกสิกรไทย

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

sportsfl
antalya escort
bodrum escort
beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort German Free XXX Video Watch Latina Lesbian Sluts XXX Clips
awek tudung seksi tumblr tamil sexy hd video fun ponos from kenya
magnet
mobil odeme bahis porno hd porno Ümraniye Evden Eve Nakliyat
izmit escort
sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle