Madre Y Hija Calientes Viendo Peliculas gratis porno alte schwarze straps fotzen pakistani indain porn videos porn videos film porno swinger Xvideos Boa Foda Porno Doido Sexlog Xnxx Voglioporno

กสิกรไทยได้รับเลือกเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีวัดความเสมอภาคทางเพศระดับโลก

Jan 24, 2020 -None-

กสิกรไทยได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของดัชนีวัดความเสมอภาคทางเพศของบลูมเบิร์ก (GEI) ในปี 2563 ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา และยังเป็นองค์กรแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการคัดเลือกในปีนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความโดดเด่นของบริษัทที่เคารพในความแตกต่างหลากหลาย  ส่งเสริมความเสมอภาคของผู้หญิงในที่ทำงาน และรายงานความโปร่งใสด้านความเสมอภาคทางเพศ

ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย เลขานุการบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยดำเนินงานด้วยรากฐานของการเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน ให้ความสำคัญกับคุณค่าความแตกต่างหลากหลายในองค์กร ทั้งในด้านเพศ อายุ เชื้อชาติ ทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ซึ่งนำไปใช้ในทุกระดับขององค์กร โดยปัจจุบันคณะกรรมการธนาคารมีจำนวนทั้งสิ้น 18 คน เป็นกรรมการหญิง 7 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งมีความหลากหลายทั้งด้านอายุ  คุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์

สำหรับด้านพนักงาน ธนาคารส่งเสริมความเสมอภาคของผู้หญิงในที่ทำงานให้ได้รับโอกาสและความเท่าเทียมกันในการแสดงศักยภาพในการทำงานอย่างเต็มที่ อันสะท้อนให้เห็นถึงความเคารพในความแตกต่างหลากหลาย ส่งเสริมความเสมอภาคของผู้หญิงในที่ทำงาน และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals –SDGs)  ข้อ 5 Gender Equality หรือ ความเท่าเทียมทางเพศ ขององค์การสหประชาชาติ ส่งผลให้ธนาคารกสิกรไทยได้รับคัดเลือกจาก Bloomberg Gender-Equality Index หรือ GEI  ให้เป็นองค์กรเดียวในประเทศไทยที่มีความเสมอภาคทางเพศในระดับมาตรฐานสากลเป็นปีที่สองติดต่อกัน ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจและนับเป็นก้าวสำคัญในระดับสากล ถือเป็นการดำเนินงานบนรากฐานการเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืนที่สร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ทั้งนี้ Bloomberg GEI จะพิจารณาบริษัทมหาชนที่เปิดเผยข้อมูลด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศที่ครอบคลุม ข้อมูลทางสถิติของบริษัท นโยบาย การมีส่วนร่วมของชุมชน และผลิตภัณฑ์และบริการ โดยบริษัทที่เข้ารับการประเมินที่มีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ประเมินระดับโลกในด้านการเปิดเผยข้อมูล ด้านข้อมูลสถิติและนโยบาย จากตัวชี้วัด 5 ด้าน คือ ความเป็นผู้นำของผู้หญิงและการสร้างพนักงานที่มีความสามารถโดดเด่น ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเท่าเทียม วัฒนธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม นโยบายเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ และการเป็นแบรนด์ที่ส่งเสริมสิทธิสตรี จึงจะได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีวัดความเสมอภาคทางเพศของบลูมเบิร์ก โดยในปีนี้มีบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 325 บริษัท จาก 6,000 บริษัท ครอบคลุมกว่า 50 อุตสาหกรรม ใน 42 ประเทศทั่วโลก

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

buy spotify followers mumiyo macunu eşkina balığı taşı proment damla kekreyemiş tozu Yalancı Portakal Merhemi arı zehiri kremi bee cure krem titan gel gold wixy beauty kekreyemiş tozu borev tablet bulaşık makinesi deterjanı stag 9000 sprey mavi su
izmit escort ankara escort