Madre Y Hija Calientes Viendo Peliculas gratis porno alte schwarze straps fotzen pakistani indain porn videos porn videos film porno swinger Xvideos Boa Foda Porno Doido Sexlog Xnxx Voglioporno

สยามไวเนอรี่ ช่วยเหลือ-พัฒนาชุมชน สานต่อโครงการ “การเดินทางของไออุ่น ปีที่ 10”

Jan 22, 2020 -None-

ความยึดมั่นปรัชญาในการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง กลุ่มบริษัท สยามไวเนอรี่ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายไวน์และเครื่องดื่มของไทย จึงมุ่งมั่นสานต่อโครงการ “การเดินทางของไออุ่น” ซึ่งปีนี้ครบรอบปีที่ 10  โดยได้ผนึกกำลังร่วมกับอาสาสมัครจากภายในองค์กร ผู้มีจิตอาสาจากหน่วยงาน และเครือข่ายชมรม ตลอดจนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมเดินทางลงพื้นที่ช่วยเหลือเยาวชนและชุมชนห่างไกลถึง 2 ทริป ได้แก่ โรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน และทริปล่าสุดคือ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน บ้านแสน สุข อ.แม่จัน จ.เชียงราย ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา พร้อมส่งมอบเครื่องกันหนาว และอุปกรณ์การศึกษาให้กับนักเรียน และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว 

ชยพล ศรศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม กล่าวว่า “ภายใต้แนวคิดและความเชื่อที่ว่า สังคมที่ดีต้องมาจากรากฐานที่ดี กลุ่มบริษัท สยามไวเนอรี่ จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์และพัฒนา สังคมด้วยโครงการและงานอาสาสมัครมากมาย โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนชนบทในประ เทศไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งที่ผ่านมาเราเดินทางเข้าพื้นที่ในถิ่นทุรกันดาร และห่างไกลทั่วประเทศ เพื่อศึกษาหาข้อมูลจนรู้ถึงความจำเป็นและความต้องการของเยาวชนในโรงเรียนในพื้นที่ต่างๆ จึงทำให้เกิดโครงการ “การเดินทางของไออุ่น” ขึ้น ซึ่งตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา สยามไวเนอรี่ ได้มอบสิ่งของและเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง และสำหรับปีนี้นับเป็นโอกาสพิเศษที่โครงการครบรอบ 10 ปี เราจึงตั้งใจที่จะจัดกิจกรรม 2 ทริป เพื่อช่วยเหลือเยาวชนพื้นที่ห่างไกล และในขณะเดียวกันก็ได้ช่วยเหลือครอบครัวและคนในชุมชนไปพร้อมๆ กัน โดยเราได้มอบเสื้อผ้า รองเท้าอุปกรณ์การศึกษาและกีฬาแก่โรงเรียนที่ขาดแคลน ถือเป็นการตอกย้ำจุดยืนที่ชัดเจนในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงร่วมทำกิจกรรมและได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดจนสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านอย่างใกล้ชิดด้วย”

สำหรับโรงเรียนบ้านสบเมย เป็นโรงเรียนที่อยู่ใน ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ มีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม อาศัยลุ่มน้ำสาละวินในการดำเนินชีวิตและหล่อเลี้ยงสมาชิกครอบครัวมาหลายชั่วอายุคน ด้วยดินดี อากาศดี น้ำดี จึงทำให้ที่นี่เป็นแหล่งเพาะปลูกที่หลากหลาย มีความสมบูรณ์ทางด้านพืชพันธุ์ ผักต่างๆ มากมาย ส่วนการเรียนการสอนของโรงเรียนสบเมยนั้น มีตั้งแต่ระดับชั้นประถม ป.1-ป.6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 205 คน โดยมีเด็กอยู่ประจำ 65 คน ครู 18 คน ส่วนศูนย์เด็กเล็ก มี 3 ศูนย์ย่อย 1.บ้านสบเมย จำนวน 30 คน 2.บ้านพะละอี จำนวน 20 คน 3.บ้านโกะงอคี จำนวน 22 คน และมีเด็กบางส่วนเป็นชนกลุ่มน้อย หรือกำพร้าเนื่องจากการสู้รบจำนวนหนึ่ง

ในขณะที่ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ณ บ้านแสนสุข อ.แม่จัน จ.เชียงราย ซึ่งได้ลง พื้นที่ทำกิจกรรมระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยมีอาสาสมัครจากกลุ่มบริษัทสยามไวเนอรี่ และกลุ่มเยาวชนบ้านแสนสุข อ.แม่จัน จ.เชียงราย ร่วมกันทำกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำกับชาวบ้าน ตลอดจนเยี่ยมชมโครงการพึ่งพาตนเองวิถีพอเพียง เยาวชนบ้านแสนสุข พร้อมดำเนินการแจกผ้าห่ม เสื้อกันหนาวให้กับชาวบ้านอีกด้วย

สำหรับบ้านพักแสนสุขก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 โดย ธีรวัฒน พิทักษ์ไพรศรี ผู้ก่อตั้งมูลนิธิอนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่คำที่อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ได้นำเด็กๆ ที่อยู่พื้นที่ห่างไกลมาอุปการะ เพื่อให้ได้รับการศึกษา โดยเด็กๆ ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน โครงการ “ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน” ถือเป็นการต่อยอดโครง การปศุสัตว์ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท สยามไวเนอรี่ เทรดดิ้งพลัส จำกัด เป็นการขยายโอกาสเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพเด็กและชุมชนที่ด้อยโอกาส เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ในช่วงระหว่างมาพักอาศัยเรียนที่บ้านพักแสนสุข ให้นักเรียนที่กำลังศึกษาได้มีโอกาสได้เรียนรู้ได้ฝึกฝนการพึ่งพาตนเองอย่างถูกวิธี และขยายโอกาสสู่ผู้ปกครองเพื่อนำไปพัฒนา บนพื้นฐานการพึ่งพาตนเองตามแนว ทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีในการแก้ไขปัญหาความยากจน ซึ่งสามารถสร้างอาชีพเสริมให้กับครอบครัวของเยาวชน ให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยเชื่อมโยงปัจจัยต่างๆในการประกอบอาชีพ เช่นการอนุรักษ์ทรัพยากร น้ำ, ป่า การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ สืบสานแก่ลูกหลานต่อไป        

โดยโครงการการเดินทางของไออุ่น มุ่งมั่นที่จะให้เยาวชนในพื้นที่ได้พัฒนาศักยภาพที่กำลังศึกษาให้มีความรู้ทักษะและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ พร้อมผลักดันให้ศูนย์เรียนรู้ฯ แห่งนี้เป็นแหล่งอาหาร มีโภชนาการที่ดี สำหรับเด็กๆในบ้านพักที่นำมาอุปการะ พร้อมกันนี้ยังนำรายได้บางส่วนมาเป็นค่าใช้จ่ายแก่เด็กๆในบ้านพัก และเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับผู้ปกครองฯ และชุมชนที่ห่างไกลเข้ามาศึกษาเรียนรู้

นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์แจกจ่ายพันธุ์ ปศุสัตว์ และ พันธุ์พืช, ศูนย์เรียนรู้และเผยแพร่วัฒนธรรมประจำเผ่า และเป็นศูนย์กลางเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ที่เอื้อต่อการดำรงชีพ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ถูกสุขลักษณะ  มีอาชีพมีรายได้เพื่อเลี้ยงดูครอบครัว รวมถึงการศึกษาของบุตรหลานสู่สังคมผู้ด้อยโอกาสต่อไป

ด้วยพันธกิจในการมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือสังคมอย่างจริงใจ  กลุ่มบริษัท สยามไวเนอรี่  จึงพร้อมที่จะเป็นองค์ กรที่เติบโตเคียงคู่ไปกับชุมชนอย่างยั่งยืน โดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการ “การเดินทางของไออุ่น” และกิจกรรมอื่นๆ ได้ในเว็บไซต์ www.siamwinery.com

สุรา

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

buy spotify followers mumiyo macunu eşkina balığı taşı proment damla kekreyemiş tozu Yalancı Portakal Merhemi arı zehiri kremi bee cure krem titan gel gold wixy beauty kekreyemiş tozu borev tablet bulaşık makinesi deterjanı stag 9000 sprey mavi su
izmit escort ankara escort