Madre Y Hija Calientes Viendo Peliculas gratis porno alte schwarze straps fotzen pakistani indain porn videos porn videos film porno swinger Xvideos Boa Foda Porno Doido Sexlog Xnxx Voglioporno

กรุงไทยพร้อมลุยปี 63 ประกาศจุดยืนเคียงข้างไทย เคียงข้างคุณ ยกระดับขับเคลื่อนเทคโนโลยีการเงิน

Dec 18, 2019 -None-

ธนาคารกรุงไทยประกาศจุดยืน เคียงข้างไทย เคียงข้างคุณ เพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมไทย มุ่งมั่นดูแล ลูกค้า ประชาชน พนักงานและผู้ถือหุ้น ขยายบริการและผลิต ภัณฑ์ผ่าน 5 Ecosystem นำข้อมูลขนาดใหญ่มาวิเคราะห์และตอบโจทย์ทางการเงินของลูกค้ากลุ่มต่างๆ และยังนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานรัฐ ผลักดันการวางโครง สร้างทางการเงินผ่านระบบดิจิทัล เดินหน้าเป็น Open Banking หลังประสบความสำเร็จในการให้บริการกับประชาชนที่ร่วมโครงการชิมช้อปใช้ ล่าสุดออกภาพยนตร์โฆษณาชุดเงินกำลังจะหมุนไป 2019 เพื่อยืนยันการยืนหยัดคู่คนไทย และสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินสู่ระดับฐานราก 

ผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่  ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาธนาคารได้ทำหน้าที่เป็นสถาบันการเงินที่อยู่เคียงข้างคนไทย ด้วยการให้บริการทางการเงินกับประชาชนในทุกระดับ รวมทั้งเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจชาติ โดยให้ความช่วยเหลือลูกค้าและคนไทยในทุกวิกฤติ ส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง เช่น โครงการกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การติดตั้งเครื่อง EDC ให้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ตลอดจนโครงการชิมช้อปใช้ ตามวิสัยทัศน์ Growing Together หรือ กรุงไทย เคียงข้างไทย เคียงข้างคุณ ภายใต้ 4 แกนหลัก ได้แก่ 1.ลูกค้า โดยเชื่อมโยงความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มด้วย Financial Solution ที่ครบวงจร ออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในชีวิต 2.ประชาชน นำนวัตกรรมมายกระดับการทำธุรกรรมการเงินของประชาชนไทย ผ่านเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศกว่า 1,000 แห่ง รวมถึงตัวแทนของธนาคาร (Banking Agent) 3. พนักงาน มุ่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงคุณภาพการให้บริการและคุณธรรม 4. ผู้ถือหุ้น  มุ่งรักษาความสามารถในการแข่งขัน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น

ธนาคารได้ให้ความสำคัญกับ 5 Ecosystem ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของธนาคาร ได้แก่ กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ โดยได้รับความไว้วางใจให้ดูแลการเชื่อมระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงบริการทางการเงินจากภาครัฐสู่ประชาชน เป็นกลไกในการผลักดันนโยบายสำคัญๆของประเทศ กลุ่มการชำระเงิน พัฒนานวัตกรรมการชำระเงินที่ครบวงจร เป็น ดิจิทัลแพลตฟอร์ม  ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้า กลุ่มการรักษาพยาบาลและสุขภาพ ขยายบริการทางการเงินผ่าน Krungthai Corporate Online บริการจ่ายเงินเดือน บริการจ่ายเงินคู่ค้าด้วยระบบโอนเงินอัตโนมัติ และยกระดับบริการสู่ Smart Hospital กลุ่มสถาบันการศึกษาและนักเรียน พัฒนา University แอปพลิเคชั่น เพื่อเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงทุกมิติการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล กลุ่มระบบขนส่ง ติดตั้งระบบชำระเงินด้วย QR Code ติดตั้งเครื่อง EDC เพื่อรับชำระเงินในรถโดยสาร ขสมก. 3,000 คัน

ในปีที่ผ่านมา ธนาคารยังได้เร่งปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยยึด Customer Centricity & Solutions หรือการยึดลูก ค้าเป็นศูนย์กลาง ออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าในแต่ละ Segments นำ Data Analytics มาวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า และแก้ไข Pain Point  ด้วยฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของธนาคาร เพื่อสร้าง สรรค์ผลิตภัณฑ์และกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม ทั้งลูกค้าในกลุ่ม sSME  ลูกค้า Wealth ลูกค้ากลุ่มภาครัฐ กลุ่มมนุษย์เงินเดือน ตลอดจนกลุ่มนักศึกษา

ผยง ศรีวณิช ได้กล่าวต่อไปว่า นอกจาก 4 แกนหลัก 5 Ecosystem  และการให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าแต่ละ Segments แล้ว ธนาคารได้ลงทุนครั้งใหญ่ด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นแพลตฟอร์มทางการเงินที่สามารถเชื่อมต่อทุกความต้องการของลูกค้า ที่สำคัญได้เริ่มต้นการเป็น Open Banking  ที่ประชาชนสามารถใช้บริการทางการเงิน โดยไม่ต้องมีบัญชีกับธนาคาร ซึ่งเป็นพลังที่ไร้ขีดจำกัดในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ ธนาคารยังได้พลิกโฉมสาขา เพื่อสร้างประสบการณ์ลูกค้า นำร่องที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มหาวิทยาลัยบูรพา สิงห์ คอมเพล็กซ์ และโรงพยา บาลศิริราช  ซึ่งสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนิสิตนักศึกษาและคนรุ่นใหม่อย่างลงตัว  ปรับโฉมเครื่อง ATM และ ADM กว่า 11,000 เครื่อง ให้ทันสมัย ทำธุรกรรมได้ง่ายและปลอดภัย อีกทั้งธนาคารยังได้นำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาเพิ่มประสิทธิ ภาพการทำงานให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เช่น ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว การออมผ่านพันธบัตรรัฐบาล

จากความสำเร็จของกรุงไทย NEXT ที่มีผู้ใช้งานมากถึง  7 ล้านราย มียอดทำธุรกรรมกว่า 1 พันล้านรายการ  กรุงไทย Connext  มีผู้ใช้งาน 5 ล้านราย บัตร Krungthai Travel card บัตรแรกที่สามารถแลกเงินตราต่างประเทศได้ด้วยตัวเองตลอด 24 ชั่วโมงในอัตราพิเศษถึง 19 สกุลเงินหลัก มีผู้ถือบัตรกว่า 5 แสนราย ผู้กู้ยืมกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 5 ล้านราย ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14.5 ล้านราย โครงการชิมช้อปใช้ ที่ให้บริการแอปพลิเคชั่นเป๋าตังกับประชาชน 15 ล้านราย แอพพลิเคชั่นถุงเงินกับร้านค้ากว่า 1.6 แสนแห่ง ตลอดจนร้านค้าธงฟ้าประชารัฐจำนวน 8.8 หมื่นแห่งทั่วประเทศ ทำให้ธนาคารกรุงไทยมีฐานลูกค้าและประชาชนมากกว่า 40 ล้านราย ผลักดันให้ธนาคารพร้อมเป็นผู้นำในการวางโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งยืนยันถึงเจตนารมณ์และทิศทางที่ถูกต้องของธนาคารกรุงไทยที่อยู่เคียงข้างคนไทยและสังคมไทย

ผยง ศรีวณิช กล่าวในตอนท้ายว่า  เพื่อตอกย้ำ Positioning  ธนาคารได้ออกภาพยนตร์โฆษณาชุด เงินกำลังจะหมุนไป กระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้ชุมชน โดยนำภาพ ยนตร์ชุดเงินหมุนที่โด่งดังมากเมื่อสิบกว่าที่ผ่านมา มาทำใน Version ใหม่ ด้วยแนวคิด ไม่ว่าเงินจะอยู่ในรูปแบบไหน ธนาคารกรุงไทย เคียงข้างไทย เคียงข้างคุณ และมั่นใจว่าในปี 2563 ธนาคารจะยังคงเดินหน้าเคียงข้างไทย เคียงข้างคุณ ด้วย Solution ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการทางการเงินแบบครบวงจร

ประกาศ

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

buy spotify followers mumiyo macunu eşkina balığı taşı proment damla kekreyemiş tozu Yalancı Portakal Merhemi arı zehiri kremi bee cure krem titan gel gold wixy beauty kekreyemiş tozu borev tablet bulaşık makinesi deterjanı stag 9000 sprey mavi su
izmit escort ankara escort