7,221
VIEWS

เอไอเอ ประเทศไทย ขับเคลื่อนประสบการณ์ ทำงานในองค์กร เบื้องหลังสำคัญสู่การเป็น ผู้นำตลาดอย่างยั่งยืน

Dec 18, 2019 -None-

แม้ในยุคนี้การเป็นผู้นำในธุรกิจต่างๆ จะถูก Disrupt จากคู่แข่งที่มาจากทางตรงและทางอ้อมได้อย่างง่ายดาย แต่การทำงานที่มองไปข้างหน้าอยู่เสมอของเอไอเอ ประเทศไทย ก็เป็นบทพิสูจน์ได้ถึงความแข็งแกร่งในฐานะผู้นำธุรกิจประกันชีวิตมาอย่างยาวนาน และยังคงรักษาตำแหน่งบริษัทที่ผู้บริโภคมีความชื่นชอบเป็นอันดับ 1 จากผลการสำรวจ Thailand’s Most Admired Company 2019

ตลอดระยะเวลา 81 ปีที่เอไอเอ ผ่านร้อนผ่านหนาวในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยคือ การปรับตัวที่ทันต่อความคาดหวังและความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นำมาซึ่งนวัตกรรม และการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับตลาดอย่างต่อเนื่อง

เมื่อยามที่โลกเข้าสู่ยุค Digital Transformation เอไอเอ ก็คือ ผู้บุกเบิกและผลักดัน Digital Transformation นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สนับสนุนทั้งฝั่งตัวแทนประกันชีวิต ในด้านการทำงานและการบริการลูกค้าให้อย่างสะดวกรวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด

คุณศรัณยา เทียนถาวร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่าเบื้องหลังสำคัญที่ทำให้ เอไอเอ ประเทศไทย ยังคงครองความเป็นผู้นำตลาดแม้โลกเข้าสู่ยุค Technology Disruption มาจาก “คน” ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญที่มีส่วนให้องค์กรเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และองค์ประกอบหลักที่ทำให้องค์กรเดินไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนได้ก็มาจากความร่วมมือของพนักงาน และตัวแทนในทุกส่วนงานนั่นเอง

“ด้วยความที่เราอยู่ในธุรกิจประกันชีวิต เอไอเอ จึงให้ความสำคัญกับลูกค้าก่อนเป็นอันดับแรก ทั้งลูกค้าที่เป็นตัวแทนประกันชีวิต และผู้ถือกรมธรรม์ตามคำมั่นสัญญา “Healthier, Longer, Better Lives - เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น” แต่การจะทำเช่นนั้นได้ เราต้องพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และมีประสบการณ์ที่ดีในการทำงานเสียก่อน”

ในรอบปีที่ผ่านมา เอไอเอ มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์การทำงานที่ดีให้กับพนักงาน (Employee Experience) โดยการทำ Focus Group กับพนักงานทุกระดับเพื่อหาสิ่งที่พนักงานให้คุณค่าต่อการทำงานที่เอไอเอ เพื่อที่บริษัทจะได้นำความต้องการที่อยู่ในใจพนักงานไปพัฒนาในด้านต่างๆ ให้ตอบโจทย์ ไม่ว่าจะเป็นในด้านลักษณะการทำงาน รวมไปถึงหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการที่พนักงานให้ความสำคัญ

ผลลัพธ์ที่ได้จาก Focus Group ถูกถอดรหัสออกมาเป็น 4 ข้อเพื่อพัฒนาประสบการณ์การทำงานให้กับพนักงาน กล่าวคือ Learn & Grow การเรียนรู้และเติบโตในองค์กร ซึ่งเอไอเอ พยายามเข้าไปเปลี่ยน Mindset การเติบโตว่าไม่ใช่เป็นการเลื่อนขั้นเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงการเรียนรู้ที่จะขยายงานได้มากขึ้น รับผิดชอบมากขึ้น หรือทำให้พนักงานรู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถในการสร้างความสำเร็จให้กับองค์กรได้มากขึ้น เรียกง่ายๆ ว่าเป็นการเติบโตในด้านวุฒิภาวะ

ต่อมาเป็นเรื่อง Active Lifestyle สร้างบรรยากาศการทำงานที่เต็มไปด้วยสีสันและความท้าทาย เพื่อให้เกิดความหมายในชีวิตการทำงาน สาม ก็คือ AIA Vitality โดยให้ความดูแลเอาใจใส่พนักงานในเรื่องสุขภาพ ทั้งร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ผ่านกิจกรรมต่างๆ สุดท้ายเป็นเรื่องของ Work Life Integration and Multi-Generation โดยสนับสนุนให้พนักงานสามารถทำงานได้ทุกที่ และมีโปรแกรมที่สามารถเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา เพื่อให้พนักงานใช้เวลาได้อย่างมีคุณค่ามากที่สุด รวมถึงการอยู่ร่วมกันในหลายเจนเนอเรชั่น โดยเฉพาะองค์กรในวันนี้ของเอไอเอเกือบครึ่งหนึ่งมาจาก Gen Z และ Y แต่พนักงานทุกช่วงอายุสามารถอยู่ร่วมกันได้ (Inclusion) และเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันผ่านการ Coaching และ Mentoring ระหว่างผู้บริหาร/หัวหน้างานกับพนักงาน

“ตอนนี้ทุกบริษัทพยายามสร้างประสบการณ์การทำงานที่ดีให้กับพนักงาน เพราะถ้าพนักงานรู้สึกมีส่วนร่วม หรือ Engage กับองค์กร ไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลัง เขาก็จะสามารถทุ่มเทให้กับลูกค้าได้เต็มที่ หรืออีกนัยหนึ่ง Engagement จะทำให้พนักงานรู้สึกว่าเขาเป็น Owner ในเรื่องที่เขาทำ และทำอย่างมี Passion ซึ่งจากผลสำรวจของ บริษัท คินเซนทริค เราพบว่าพนักงานของเรามี Engagement หรือความผูกพันกับองค์กรมากเป็นอันดับต้นๆ ในขณะที่เรามีอัตราการลาออกที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรม”

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่เข้าไปตอบโจทย์ความต้องการของพนักงานได้อย่างตรงจุด ทำให้เอไอเอ คว้ารางวัล “สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562” (Best Employers Thailand 2019) ที่สำคัญเอไอเอ ประเทศไทย เป็นบริษัทประกันชีวิตเพียงแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลดังกล่าวในปีนี้ซึ่งรางวัลนี้จัดขึ้นโดย บริษัท คินเซนทริค (Kincentric) หรือที่เดิมรู้จักกันในชื่อบริษัทเอออน บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลชั้นนำของโลก ร่วมด้วยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณศรัณยา กล่าวถึงรางวัลนี้ว่ามีการพิจารณาการให้รางวัลจาก 4 ปัจจัย ได้แก่ การเป็นองค์กรที่มีความคล่องตัวต่อการเปลี่ยนแปลง หรือวิธีการจัดการคนให้มีศักยภาพที่เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยที่สอง การมีผู้นำที่มีประสิทธิภาพ มีวิธีการตัดสินใจ หรือมีแนวคิดที่ชัดเจนในเรื่องความคาดหวังของพนักงาน ปัจจัยที่สาม การให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนและดูแลพนักงาน ตั้งแต่การรับพนักงานเข้าทำงาน การพัฒนาทักษะ การสร้างความเติบโตในสายงาน จนไปถึงการดูแลรักษาพนักงานให้ทำงานอยู่กับเอไอเอไปนานๆ และปัจจัยสุดท้ายคือ การที่พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร (Engagement) ในระดับสูง

“ในฐานะที่เอไอเอเป็นผู้นำตลาด และกวาดรางวัลมาแล้วมากมายจากหลายๆ เวที ทั้งการเป็นแบรนด์ และบริษัทอันดับ 1 แต่รางวัล Best Employers Thailand 2019 เป็นอีกรางวัลที่ทำให้เรารู้ว่า เอไอเอ แข็งแกร่งในทุกด้านอย่างแท้จริง เพราะพนักงานเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในองค์กร และเราต้องการสร้างความภูมิใจนี้ให้กับพนักงานของเรา รางวัลนี้จึงถือเป็นรางวัลของทุกคน”

แน่นอนว่า การให้ความสำคัญกับการบริหารบุคลากรอย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร ทำให้เอไอเอ พรั่งพร้อมไปด้วยบุคลากรระดับหัวกะทิในอุตสาหกรรมจนสามารถพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ออกสู่ตลาดอยู่ตลอดเวลา และจะเป็นจิ๊กซอว์ให้เอไอเอ ไปถึงเป้าหมายการเป็น Leading Digital Insurance ในอนาคตได้

“ปัจจุบันเรามีแอพพลิเคชั่น iPOS+ ที่ช่วยให้การขายของตัวแทนมีประสิทธิภาพและมีความเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้น ตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า เตรียมใบเสนอขาย นำเสนอแบบประกันที่เหมาะสมกับลูกค้า รวมถึงปิดการขาย ซึ่งลูกค้าสามารถเซ็นใบสมัครผ่านทางระบบ โดยไม่ต้องใช้กระดาษ หรือ iMO Smart ซึ่งเป็น Line-based Application มีการแจ้งเตือนข้อมูลเฉพาะเจาะจงผ่านไลน์ ช่วยให้การทำงานของตัวแทนทันสมัยมากยิ่งขึ้น และเมื่อต้นปีที่ผ่านมา เรายังได้เปิดตัว QR Code บน LINE Application เพื่อให้ลูกค้าสามารถสแกน QR Code เพื่อชำระเบี้ยประกันได้อย่างสะดวก สำหรับด้านลูกค้า เราก็มีแอพพลิเคชั่น AIA iService ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลกรมธรรม์ พร้อมรายละเอียดความคุ้มครองได้อย่างรวดเร็วภายในแอพเดียวที่ได้รับผลตอบรับดีมาก ทั้งจากฝั่งตัวแทน และลูกค้า”

สำหรับเป้าหมายการทำงานต่อไป คุณศรัณยา กล่าวว่า บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ กิจกรรม และความพิเศษต่างๆ มากมายแก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นโครงการ AIA Vitality ประกันสำหรับคนรักสุขภาพ ซึ่งได้มีการปรับรูปแบบใหม่ และเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกในโครงการ รวมไปถึงโครงการ เอไอเอ เพรสทีจ คลับ เพื่อมอบเอกสิทธิ์เหนือระดับให้แก่กลุ่มลูกค้าสินทรัพย์สูง และล่าสุดการเปิดตัว เอไอเอ ยูนิต ลิงค์ แอมบาสเดอร์ พร้อมกับการเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณา เอไอเอ อิสระ พลัส ประกันสำหรับคนรักอิสระ เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าที่ต้องการความคุ้มครองชีวิตสูง แต่มีความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงความคุ้มครอง

ส่วนแนวทางการพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคล จะยังคงเน้นการส่งเสริมการสร้างประสบการณ์และความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร รวมถึงพัฒนาระบบการทำงานที่ให้พนักงานใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุด เช่น ระบบการเข้าถึงข้อมูลได้ด้วยตัวเอง ภายใต้แคมเปญ New Ways of Working @AIA ด้วยแนวคิดของรูปแบบการทำงาน “ง่ายขึ้นและสะดวกขึ้น, ทุกที่ทุกเวลา, และจัดการได้ด้วยตัวเอง”

“การรักษาอันดับ 1 ในตลาด เราจำเป็นต้องฉีกตัวเองออกจากคู่แข่ง แน่นอนว่า ระบบ และผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่ทำตามกันได้ไม่ยาก แต่สิ่งที่จะสร้างความแตกต่างให้กับองค์กรได้คือ “คน” ซึ่งต้องอาศัยการสร้าง Mindset ให้กับพนักงานที่ต้องการทำให้ตัวเองคงความเป็นหนึ่ง ถ้าพนักงานมีความรู้สึกแบบนี้ เขาจะเกิดแรงผลักดันในการทำงาน จากนั้นเราก็ต้องพัฒนาให้เขาไปในทางที่เราวางกลยุทธ์ไว้ และสร้างให้องค์กรถูกขับเคลื่อนด้วยคนที่มีประสบการณ์การทำงานที่ดี และบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความสำเร็จในระยะยาวอย่างยั่งยืน”

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.