GC จัดเวิร์คช็อปศิลปะสื่อผสมจากพลาสติก พร้อมประกาศผลวาดภาพระบายสี “มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 5”

Nov 20, 2019 -None-

GC จัดเวิร์คช็อป ผลงานศิลปะสื่อผสมจากพลาสติก ตามแนวคิด Circular Living ร่วมกับ เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง และคุณครู ในหัวข้อ “GC Circular Living for Better World” พร้อมจัดพิธีมอบรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ “มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 5” ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวม 40 รางวัล เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในประโยชน์ของปิโตรเคมี และการนำทรัพยากรไปใช้อย่างรู้คุณค่า และยังสามารถนำผลิตภัณฑ์จากปิโตรเคมีมาใช้หมุนเวียนให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่คนไทย ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน “Circular Living”          
 
ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า “GC จัดโครงการประกวดวาดภาพระบายสี “มหัศจรรย์ ปิโตรเคมี ปี 5” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนรวมถึงประชาชนทั่วไปได้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรม  ปิโตรเคมี อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงความสามารถ โดยใช้จินตนาการ ผสานความรู้รอบตัว และความคิดสร้างสรรค์ผ่านการวาดภาพระบายสี  ซึ่งหัวข้อการวาดภาพในปีนี้คือ “Circular Living หมุนเวียนสู่คุณค่าไม่สิ้นสุด” ซึ่งหมายถึง การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเต็มประสิทธิภาพ การนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่และหมุนเวียนเพื่อเพิ่มมูลค่า

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีนับเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำ ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมายที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ทดแทนวัสดุธรรมชาติ ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสะดวกสบายและความสุข และทำให้เกิดการต่อยอดทางอุตสาหกรรมและการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเคมียังสามารถนำมาหมุนเวียนใช้งานให้คุ้มค่าสูงสุด ด้วยการ รีไซเคิล (Recycle) ใช้ใหม่ และ อัพไซเคิล (Upcycle) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น ด้วยนวัตกรรม ไอเดีย และการออกแบบ หรือการหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติก ที่สามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพมาเป็นตัวเลือกหนึ่งในการเลือกใช้งาน เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนไทย ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน “Circular Living” ซึ่งได้รับการถ่ายทอดลงในผลงานของเยาวชน
 
ในปีนี้  โครงการประกวดวาดภาพระบายสี มหัศจรรย์ปิโตรเคมี จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 ถือเป็นการต่อยอดจาก 4 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีเยาวชนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเป็นจำนวนมาก โดยในปี 2562 นี้มีการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 1,051 ชิ้น ซึ่งบริษัทได้เห็นว่าเยาวชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี รวมถึงประ โยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์จากปิโตรเคมีมากขึ้น และให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า โดยเยาวชนสามารถเลือกใช้สีและเทคนิคการวาดภาพได้ตามความถนัดของตน เช่น สีน้ำ  สีเทียน ดินสอสี สีอะคริลิค  สีน้ำมัน ดินสอดำ นับเป็นการสร้างโอกาสและสนับสนุนความสามารถของเยาวชนไทย ทั้งในด้านวิชาการและศิลปะการวาดภาพ
 

ทั้งนี้ ผลงานวาดภาพระบายสีที่นักเรียนส่งเข้าประกวดในปีนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 1,051 ภาพเป็นผลงานจากเด็ก และเยาวชนจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย ซึ่งมีผลงานที่ได้รับการตัดสินเข้ารับรางวัลรวม 40 รางวัล โดยเกณฑ์การตัดสินนั้นให้ความสำคัญในด้าน การสื่อความหมายเกี่ยวกับ Circular Living การมีความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบและเทคนิคการวาดภาพที่โดดเด่น โดยผลงานที่นักเรียนส่งเข้าประกวดและได้รับคัดเลือกจะได้จัดแสดงอยู่ใน Facebook PTTGC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี โดยจะจัดแสดง ณ โถงนิทรรศการ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพลกซ์ และ GC สำนักงานระยอง ด้วย
 
สำหรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดวาดภาพระบายสี โครงการมหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 5  ประกอบด้วย
 
 1. ปรีดา ปัญญาจันทร์ : นักวาดภาพประกอบหนังสือเด็ก นักเล่านิทานสำหรับเด็ก และอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 2. จินตนา เปี่ยมศิริ : อาจารย์ประจำคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 3. ธีระวัฒน์ คะนะมะ : ศิลปิน อาจารย์พิเศษ เขียนภาพศิลปะเด็ก และกิจกรรมเพื่อเด็ก
 4. ศ. ดร.ปราโมช รังสรรค์วิจิตร : ผู้ทรงคุณวุฒิด้านปิโตรเคมี  ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ (PETROMAT)​
 5. ดร. ชญาน์ จันทวสุ : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืน และภาพลักษณ์องค์กร จีซี
 
ผลการประกวดวาดภาพระบายสี โครงการมหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 3  แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
 
1) ระดับประถมศึกษา
 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท : ด.ช.ภทรธร  อนันตะแวง อายุ 8  ปี ชั้น ป. 2  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) จ.มหาสารคาม
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท : ด.ช.กุลกันต์  ยันต์วิเศษ อายุ 7 ปี ชั้น ป.2 โรงเรียนบ้านคลองตาลกระจ่างจินดา จ.สุโขทัย
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท : ด.ญ. อภินันทนี  รุ่งสุริยากรณ์ อายุ 7 ปี  ชั้น ป.1 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ จ. ชลบุรี
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 10 รางวัล
 
2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท : ด.ช.ภัทรพล  น่วมสุวรรณ อายุ 14 ปี ชั้น ม.2 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี จ. สุราษฎร์ธานี
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท : ด.ญ.กัลยณัฎฐ์  โอษธีศ อายุ 13 ปี ชั้น ม.2 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพฯ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท :  ด.ช.วรมฆา  นิลวรรณาภา อายุ 12 ปี ชั้น ม.1โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จ. มหาสารคาม
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท : นายวรรณรัตน์ รักพรม อายุ 16 ปี ชั้น ม.4  โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา จ. สงขลา
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท : น.ส.วิกาวี  รัตตมณี อายุ 18 ปี ชั้น ม.6 สถาบันบ้านสวนศิลป์ลูกเจี๊ยบ จ. ตรัง   
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท : นายอนันท์  วงษ์ศิลป์ อายุ 18 ปี ชั้น ม.6 โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร" จ.ชลบุรี
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 10 รางวัล
 
4) รางวัล CEO’s Choice
 • รางวัล CEO’s Choice เงินรางวัล 10,000 บาท : ด.ช.ธีรยุทธ  สีทานันท์ อายุ 12 ปี ชั้น ป.6 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ จ.นนทบุรี

พีทีที โกลบอล เคมิคอล

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.