GC จัดเวิร์คช็อปศิลปะสื่อผสมจากพลาสติก พร้อมประกาศผลวาดภาพระบายสี “มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 5”

Nov 20, 2019 -None-

GC จัดเวิร์คช็อป ผลงานศิลปะสื่อผสมจากพลาสติก ตามแนวคิด Circular Living ร่วมกับ เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง และคุณครู ในหัวข้อ “GC Circular Living for Better World” พร้อมจัดพิธีมอบรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ “มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 5” ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวม 40 รางวัล เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในประโยชน์ของปิโตรเคมี และการนำทรัพยากรไปใช้อย่างรู้คุณค่า และยังสามารถนำผลิตภัณฑ์จากปิโตรเคมีมาใช้หมุนเวียนให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่คนไทย ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน “Circular Living”          
 
ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า “GC จัดโครงการประกวดวาดภาพระบายสี “มหัศจรรย์ ปิโตรเคมี ปี 5” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนรวมถึงประชาชนทั่วไปได้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรม  ปิโตรเคมี อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงความสามารถ โดยใช้จินตนาการ ผสานความรู้รอบตัว และความคิดสร้างสรรค์ผ่านการวาดภาพระบายสี  ซึ่งหัวข้อการวาดภาพในปีนี้คือ “Circular Living หมุนเวียนสู่คุณค่าไม่สิ้นสุด” ซึ่งหมายถึง การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเต็มประสิทธิภาพ การนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่และหมุนเวียนเพื่อเพิ่มมูลค่า

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีนับเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำ ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมายที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ทดแทนวัสดุธรรมชาติ ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสะดวกสบายและความสุข และทำให้เกิดการต่อยอดทางอุตสาหกรรมและการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเคมียังสามารถนำมาหมุนเวียนใช้งานให้คุ้มค่าสูงสุด ด้วยการ รีไซเคิล (Recycle) ใช้ใหม่ และ อัพไซเคิล (Upcycle) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น ด้วยนวัตกรรม ไอเดีย และการออกแบบ หรือการหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติก ที่สามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพมาเป็นตัวเลือกหนึ่งในการเลือกใช้งาน เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนไทย ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน “Circular Living” ซึ่งได้รับการถ่ายทอดลงในผลงานของเยาวชน
 
ในปีนี้  โครงการประกวดวาดภาพระบายสี มหัศจรรย์ปิโตรเคมี จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 ถือเป็นการต่อยอดจาก 4 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีเยาวชนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเป็นจำนวนมาก โดยในปี 2562 นี้มีการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 1,051 ชิ้น ซึ่งบริษัทได้เห็นว่าเยาวชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี รวมถึงประ โยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์จากปิโตรเคมีมากขึ้น และให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า โดยเยาวชนสามารถเลือกใช้สีและเทคนิคการวาดภาพได้ตามความถนัดของตน เช่น สีน้ำ  สีเทียน ดินสอสี สีอะคริลิค  สีน้ำมัน ดินสอดำ นับเป็นการสร้างโอกาสและสนับสนุนความสามารถของเยาวชนไทย ทั้งในด้านวิชาการและศิลปะการวาดภาพ
 

ทั้งนี้ ผลงานวาดภาพระบายสีที่นักเรียนส่งเข้าประกวดในปีนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 1,051 ภาพเป็นผลงานจากเด็ก และเยาวชนจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย ซึ่งมีผลงานที่ได้รับการตัดสินเข้ารับรางวัลรวม 40 รางวัล โดยเกณฑ์การตัดสินนั้นให้ความสำคัญในด้าน การสื่อความหมายเกี่ยวกับ Circular Living การมีความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบและเทคนิคการวาดภาพที่โดดเด่น โดยผลงานที่นักเรียนส่งเข้าประกวดและได้รับคัดเลือกจะได้จัดแสดงอยู่ใน Facebook PTTGC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี โดยจะจัดแสดง ณ โถงนิทรรศการ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพลกซ์ และ GC สำนักงานระยอง ด้วย
 
สำหรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดวาดภาพระบายสี โครงการมหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 5  ประกอบด้วย
 
 1. ปรีดา ปัญญาจันทร์ : นักวาดภาพประกอบหนังสือเด็ก นักเล่านิทานสำหรับเด็ก และอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 2. จินตนา เปี่ยมศิริ : อาจารย์ประจำคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 3. ธีระวัฒน์ คะนะมะ : ศิลปิน อาจารย์พิเศษ เขียนภาพศิลปะเด็ก และกิจกรรมเพื่อเด็ก
 4. ศ. ดร.ปราโมช รังสรรค์วิจิตร : ผู้ทรงคุณวุฒิด้านปิโตรเคมี  ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ (PETROMAT)​
 5. ดร. ชญาน์ จันทวสุ : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืน และภาพลักษณ์องค์กร จีซี
 
ผลการประกวดวาดภาพระบายสี โครงการมหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 3  แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
 
1) ระดับประถมศึกษา
 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท : ด.ช.ภทรธร  อนันตะแวง อายุ 8  ปี ชั้น ป. 2  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) จ.มหาสารคาม
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท : ด.ช.กุลกันต์  ยันต์วิเศษ อายุ 7 ปี ชั้น ป.2 โรงเรียนบ้านคลองตาลกระจ่างจินดา จ.สุโขทัย
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท : ด.ญ. อภินันทนี  รุ่งสุริยากรณ์ อายุ 7 ปี  ชั้น ป.1 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ จ. ชลบุรี
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 10 รางวัล
 
2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท : ด.ช.ภัทรพล  น่วมสุวรรณ อายุ 14 ปี ชั้น ม.2 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี จ. สุราษฎร์ธานี
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท : ด.ญ.กัลยณัฎฐ์  โอษธีศ อายุ 13 ปี ชั้น ม.2 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพฯ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท :  ด.ช.วรมฆา  นิลวรรณาภา อายุ 12 ปี ชั้น ม.1โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จ. มหาสารคาม
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท : นายวรรณรัตน์ รักพรม อายุ 16 ปี ชั้น ม.4  โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา จ. สงขลา
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท : น.ส.วิกาวี  รัตตมณี อายุ 18 ปี ชั้น ม.6 สถาบันบ้านสวนศิลป์ลูกเจี๊ยบ จ. ตรัง   
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท : นายอนันท์  วงษ์ศิลป์ อายุ 18 ปี ชั้น ม.6 โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร" จ.ชลบุรี
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 10 รางวัล
 
4) รางวัล CEO’s Choice
 • รางวัล CEO’s Choice เงินรางวัล 10,000 บาท : ด.ช.ธีรยุทธ  สีทานันท์ อายุ 12 ปี ชั้น ป.6 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ จ.นนทบุรี

ประกาศ

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

saf bor bulaşık deterjanı kekreyemiş tozu prox hap eco slim micro touch solo mavi serum mumiyo macunu şahmerdan gold keto tabs esila fantastik dörtlü yaz çayı orviax kaçkar ayısı balı macunu Watch HD Free Porn Watch Free HD XNXX Porn