แม่ทัพหญิงคนใหม่ “ขัตติยา อินทรวิชัย” ขึ้นแท่นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กสิกรไทย

Oct 11, 2019 -None-

ธนาคารกสิกรไทยได้แต่งตั้ง “คุณขัตติยา อินทรวิชัย” เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คนใหม่ แทน คุณบัณฑูร ล่ำซำ ที่ครบกำหนดตามสัญญานั้น ได้เคยดำรงตำแหน่ง กรรมการและกรรมการผู้จัดการมาก่อน

โดยคุณบัณฑูร ล่ำซำ นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ประเภทกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาแก่คณะจัดการ โดยให้มีผลตั้งแต่ถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2563 เป็นต้นไป โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบต่อการแต่งตั้งดังกล่าวแล้ว

ประวัติการทำงานของคุณขัตติยา อินทรวิชัย

2530 เริ่มงานที่ฝ่ายสินเชื่อการเกษตรและการผลิต

2535 รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการวาณิชธนกิจ

2538  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการตลาดและเครดิต

2544 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์การ

2545  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

2553  รองกรรมการผู้จัดการ

2557 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

2559-ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการ

ประวัติการศึกษา                     

BBA- การตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

M.B.A Finance and Investment University of Texas at Austin, U.S.A (นักเรียนทุนธนาคารกสิกรไทย)

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.