อ.ส.ค. ลงนามความร่วมมือร่วมกับ สวทช. พัฒนาโคนมครบวงจร

Oct 04, 2019 -None-

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมลงนาม ความร่วมมือการพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมแบบครบวงจรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  โดยเป็นความร่วมมือทั้งสององค์กร  เพื่อหารือในการขยายผลงานวิจัยและพัฒนา เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมโคนม และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์นมต่อไปในอนาคต ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 1 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2-ทาวเวอร์B) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานีเมื่อเร็วๆนี้
 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

saf bor bulaşık deterjanı kekreyemiş tozu prox hap eco slim micro touch solo mavi serum mumiyo macunu şahmerdan gold keto tabs esila fantastik dörtlü yaz çayı orviax kaçkar ayısı balı macunu