ไทยเบฟ ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยตอกย้ำปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน ในงาน“River Festival 2019”

Sep 30, 2019 -None-

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผสานความร่วมมือกับ กระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเครือข่ายพันธมิตรอีกหลายภาคส่วน สานต่อความสำเร็จงาน “River Festival 2019 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “เสียงสุขแห่งสายน้ำ” ที่กำหนัดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2562 โดยในปีนี้นับเป็นปีพิเศษที่ได้ผสานความร่วมมือกับ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ให้งาน “River Festival 2019 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมใหญ่ที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐ ให้ประเทศไทยได้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก และมีความสอดคล้องกับแนวคิดของปีวัฒนธรรมแห่งอาเซียน (ASEAN Cultural Year 2019) ที่ถือเป็นมรดกร่วมทางวัฒนธรรมของหลายชาติในอาเซียน และนับเป็นการสนับสนุนการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียนสู่สาธารณชนของภูมิภาคอาเซียนในวงกว้าง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ ของประเทศไทยในมิติทางวัฒนธรรมเพื่อนำไปสู่การส่งเสริมความร่วมมือในกรอบอื่น ๆ ของภูมิภาคอาเซียนได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายอิทธิพลคุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว โดยมี นายสุรพล เศวตเศรนีประธานการจัดงานRiver Festival 2019สายน้ำแห่งวัฒนธรรมพร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตรทุกภาคส่วน ร่วมงานดังกล่าว ณ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร  

งาน “River Festival 2019 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” นับเป็นงานเทศกาลวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ดีงามและยั่งยืนที่สุด จัดต่อเนื่องติดต่อกันทุกปี และเป็นงานที่สามารถกระจายรายได้สู่ชุมชนได้กว่า 2 ล้านบาท และดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติรวม 3 วันได้มากกว่า 200,000 คน ทั้งนี้จากผล Exit Interview เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย สามารถสร้างความประทับใจอย่างมากจากกิจกรรมที่วัดและมากกว่า 90% มีความเห็นว่าเป็นงานสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ถือว่าเป็นเทศกาลสำคัญของประเทศไทยที่ผนึกกำลังจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชน และพันธมิตรริมน้ำเจ้าพระยาได้อย่างแข็งแกร่ง สามารถพัฒนาในเชิงสังคม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน

“งาน River Festival 2019 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” ซึ่งจัดต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 5 นับเป็นอีกหนึ่งงานที่บอกเล่าวัฒนธรรมไทยไปทั่วโลก อีกทั้งยังเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี อันดีงามที่มีความโดดเด่นสะท้อนถึงวิถีชุมชนริมสายน้ำที่เป็นบ่อเกิดแห่งวัฒนธรรมอันหลากหลายซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย และมีความยินดีที่จะให้การสนับสนุนการจัดงานอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ตลอดจนทุกภาคส่วนที่ร่วมมือร่วมใจกันสนับสนุนการจัดงาน “River Festival สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” จนได้รับกระแสการตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการจัดงานนี้ต่อเนื่องขึ้นเป็นประจำทุกปี และขอแสดงความชื่นชมคณะผู้จัดงาน รวมไปถึงคณะทำงานทุกฝ่าย ที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ทำให้เกิดงานดีๆ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของสังคมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อชาวโลก”

สุรพล เศวตเศรนีประธานการจัดงาน River Festival 2019สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ได้กล่าวถึงรายละเอียดของงาน “อย่างแรกต้องขอขอบพระคุณหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ ที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ที่เล็งเห็นถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย เพื่อร่วมกันบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก และผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ยั่งยืนต่อไปนับเป็นการสานต่อความสำเร็จที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 แล้ว สำหรับการจัดงาน “River Festival 2019 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” เทศกาลวัฒนธรรมร่วมสมัย และมหกรรมลอยกระทงบนโค้งน้ำที่ยาวที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยาที่เกิดขึ้นจากการผสานความร่วมมือครั้งสำคัญของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน นำโดย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากองทัพเรือ กรุงเทพมหานครการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และอีกหลายภาคส่วนที่มาร่วมกัน “บอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก” เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลก เข้ามาสัมผัสกับมนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำ ที่โอบล้อมไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า และประเพณีดีงามของไทยที่จะเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นหลังสืบต่อไปในอนาคตโดยในปีนี้ River Festival 2019  ได้ขยายพื้นที่จัดงานเป็น 10 พื้นที่หลัก ประกอบด้วยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ยอดพิมานริเวอร์วอล์ค ท่ามหาราช เอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ท่าล้ง 1919 สุขสยาม ณ ไอคอนสยาม และ ‘วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร’วัดที่มีประวัติชื่อเสียงมายาวนานหลายรัชสมัยนับแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีท่าน้ำอยู่ในทำเลที่มองเห็นทิวทัศน์ทั้งสองฟากฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา นับเป็นอารามหลวงที่มีประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า และถือเป็น Land mark หลักริมโค้งน้ำเจ้าพระยาที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักแสวงบุญ รวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ที่เข้ามาร่วมเป็นท่าน้ำที่ 10 ของการจัดงานครั้งนี้

“River Festival 2019 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” เป็นงานเดียวที่นักท่องเที่ยวจะได้สักการะไหว้พระทั้ง 5 วัดในยามค่ำคืน และชมความงดงามของสายน้ำเจ้าพระยาจากทั้ง 10 ท่าน้ำ พร้อมเพลิดเพลินไปกับบทเพลงแห่งความสุขหลากแนวหลายยุคสมัยที่จะมาบรรเลงบทเพลงอันไพเราะจากการผสานความเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษา 11 สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต สร้างความประทับใจให้กับนักเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ในขณะล่องเรือดื่มด่ำกับบรรยากาศกลางโค้งน้ำเจ้าพระยายามค่ำคืน พร้อมชื่นชมอัตลักษณ์ของสถาปัตยกรรมผสมผสานกับเรื่องราวพหุวัฒนธรรมประจำถิ่นชุมชนริมน้ำ สุขใจไปกับกิจกรรมสรรค์สุข เสริมมงคล สนุกไปกับแสงสี อิ่มเอมกับมรดกศิลปวัฒนธรรมล้ำค่ำ ตลอดริมโค้งน้ำที่ยาวที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา

งานนี้ นักท่องเที่ยวยังได้ร่วมชมอัตลักษณ์ที่งดงามจากสถาปัตยกรรมที่ผสานเรื่องเล่าประจำชุมชนริมน้ำ สุขไปกับกิจกรรมสรรค์สุข สนุกไปกับแสงสี และอิ่มเอมไปกับมรดกศิลป์ทรงคุณค่า เชื่อมโยงวิถีแห่งวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดริมโค้งน้ำที่ยาวที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยาจัดเต็มพร้อมกันทั้ง 10 ท่าน้ำ ตลอด 3 วัน 3 คืน พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิพิธีขอขมาพระแม่คงคา/พิธีสวดกระทงเสริมมงคลชีวิต/ลอยประทีปบูชารอยพระพุทธบาท/สวดมนต์เจริญสมาธิ/สาธิตประดิษฐ์กระทงและการทำเครื่องแขวนเอกลักษณ์ไทย/ซุ้มอาหารชุมชนชวนชิม และตลาดนัดชุมชนรวมของดี ของเด่น ประจำท้องถิ่นมารวมไว้ในงานให้ได้ ช้อป ชม ชิม เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน และสร้างโอกาสในการกระจายรายได้สู่ชุมชน สร้างชุมชนเข้มแข็งไปในตัว โดยจากผลการสำรวจของปีที่ผ่านมาระยะเวลา 3 วันที่จัดงาน สามารถได้สร้างรายได้ให้ชุมชนมากกว่า 1.5 ล้านบาท นับเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอันนำไปสู่การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และจากผลสำรวจของประชาชนที่เข้ามาร่วมงานได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี คิดเป็นร้อยละ 90 ลงความเห็นว่าเป็นงานสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยอีกด้วย

นอกจากนี้ เรายังคงสานต่อความสำเร็จโครงการ ‘คลีนคลอง’ และ โครงการ‘เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม’ สำหรับ โครงการคลีนคลอง ปีนี้เราจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 ซึ่งได้มีการขยายผลสู่การพัฒนาชุมชนและสร้างจิตสำนึกอย่างยั่งยืนโดยโครงการชุมชนดีมีรอยยิ้มจากไทยเบฟ และหน่วยงานอื่นๆที่อยากร่วมพัฒนา โดยเริ่มจากที่โรงเรียนเพื่อปลูกฝังจิตสำนัก และให้เด็กๆ ร่วมกันคิดค้น พัฒนา และรักษาวัฒนธรรมดีงาม สภาพแวดล้อม และพื้นที่สีเขียวของชุมชนตนเอง ดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและมีตัววัดผลที่ชัดเจนร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครู และผู้ปกครอง จนเกิดเป็น ‘เยาวชนต้นแบบ’ ให้มาร่วมกันฟื้นฟูทัศนียภาพของแม่น้ำลำคลองในช่วงหลังเทศกาลลอยกระทงด้วยการกำจัดขยะภายในคูคลอง และบริเวณใกล้เคียงเพื่อสร้างภูมิทัศน์โดยรอบชุมชนให้สะอาด และมีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน

โครงการ เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรมยังคงได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและเยาวชนในชุมชนดังจะเห็นได้จากจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ และความพิเศษในปีนี้ยังคงเน้นการเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนเพื่อใช้ในการสื่อสาร เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ผ่านเยาวชนที่เป็นลูกหลานของชุมชนริมน้ำ ที่ถือเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีความรัก ความหวงแหนวัฒนธรรรมวิถีชีวิตแบบไทย ที่ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งที่ได้เผยแพร่เรื่องราวดี ๆ  ของชุมชนตนเองจนก่อให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนและความยั่งยืนอีกด้วย”

มาร่วมสัมผัสมนเสน่ห์แห่งวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของวิถีความเป็นไทยริมโค้งน้ำที่ยาวที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมดื่มด่ำไปกับ “เสียงสุข แห่งสายน้ำ” ได้ในงาน “River Festival 2019 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” ตั้งแต่วันที่ 9-11พฤศจิกายน 2562นี้ ตั้งแต่เวลา 17.00-22.30 น. สอบถามหรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.riverfestivalthailand.com และ facebook/riverfestivalthailand

 

ไทยเบฟเวอเรจ

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

XXX Sex Videos ivudo.com Free Porn Free Sex böcek ilaçlama erkek kol saati
antalya escort
bodrum escort smart iptv
beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort German Free XXX Video Watch Latina Lesbian Sluts XXX Clips
awek tudung seksi tumblr tamil sexy hd video fun ponos from kenya
magnet
porno hd porno Ümraniye Evden Eve Nakliyat
diyarbakır escort izmit escort
sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle