KTBGS เดินหน้าโครงการ 2 มือ 1 ใจ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านองค์กรคุณธรรม

Sep 27, 2019 -None-

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด หรือ KTBGS มีธุรกิจหลักที่ให้บริการ 5 ส่วน ดังนี้ คือ 1. ให้บริการด้านบริหารจัดการและขนส่งทรัพย์สิน ซึ่งประกอบไปด้วยงานขนส่งเงินสดและการบริการเติมเงินและแก้ไขเครื่อง ATM ให้แก่ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินต่างๆ 2. งานรักษาความปลอดภัย และงานบริการทำความสะอาด 3. งานบริหารอาคารทั้งประเภทอาคารสำนักงาน และงานบริหารศูนย์ฝึกอบรมแบบครบวงจรให้แก่ธนาคารกรุงไทย 4. งานพิมพ์เอกสารและพับปิดผนึกอัตโนมัติ และจัดส่งแก่สถา บันการเงินต่างๆ และ 5. งานบริการอื่นๆ เช่น งานบริการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center), งานติดตามทวง ถามหนี้ (Loan Collection) ,งานรับส่งเอกสารทั่วไป และงาน Data Entry เป็นบริษัทในกลุ่มของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย (KTB) โดยธนาคารเป็นผู้ถือหุ้น 100% และเป็นผู้ให้บริการด้านขนส่งเงินสด รวมไปถึงงานรักษาความปลอดภัย และงานรักษาความสะอาด ตลอดจนงานบริการหลังบ้านให้กับ บมจ. ธนาคารกรุงไทยและหน่วยงานต่างๆ ซึ่งได้ดำเนินกิจการธุรกิจมากว่า 20 ปี

ตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพนักงานในองค์กร ซึ่งมี จำนวนเกือบ 8,000 คน ทั่วประเทศ KTBGS ได้ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากร จึงสร้างนโยบาย แนวคิดบ้านหลังที่ 2 ให้กับบุคลากร พนักงาน เพื่อสร้างความอุ่นใจ และเชื่อมั่นในการทำงานกับบริษัท ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดี โดยสามารถวัดผลได้จากระยะเวลาการทำงานของพนักงาน และการลาออกของพนักงาน ถือเป็นอัตราที่ต่ำมากต่อเนื่องมาถึงในปีนี้ บริษัท KTBGS มุ่งมั่น ที่จะสร้างแรงผลักดันกับพนักงานในการพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น พร้อมทั้งต่อยอดผลลัพธ์ที่ได้ออกไปสู่ภายนอก โดยยึดมั่นนโยบายดำเนินธุรกิจภายใต้หลักบรรษัท ภิบาล การกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นความโปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต สร้าง Public Trust แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย KTBGS จึงเดินหน้าสร้างโครงการ 2 มือ 1 ใจ เพื่อที่จะสร้าง DNA ให้กับพนักงาน และสามารถส่งต่อไปยังภายนอกได้ สำหรับที่มาของโครงการนั้นเกิดจาก KTBGS ได้กลั่นกรองความคิดผ่านกิจกรรม “Workshop KTBGS Brand DNA Solicita tion” โดยให้ตัวแทนจากพนักงานทุกระดับชั้นได้ร่วมกันคิดและทำเวิร์กชอป ร่วมกัน จึงเกิดเป็นโครงการ 2 มือ 1 ใจ ให้กับพนักงานและพร้อมจะต่อยอดสู่ความเป็นองค์กรคุณธรรม

อรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด ได้เปิดเผยว่า “สำหรับความหมายของโครงการ 2 มือ 1 ใจ นั่นคือ มือที่ 1 มือสะอาด มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ทุจริตคดโกงผู้อื่นและมีคุณธรรม มือที่ 2 มืออาชีพ มีทักษะและความเชี่ยวชาญในงาน หมั่นพัฒนาเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอและรับผิดชอบในหน้าที่ของตน และอีก 1 ใจ คือ ใจบริการ พฤติกรรมและการกระทำ ที่สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ โดยการแสดงออก กิริยา + วาจา + จิตใจ ซึ่งเมื่อร่วมทั้งสามอย่างเข้าด้วยกัน ก็จะเป็น DNA ชั้นดีให้กับพนักงานในองค์กร ในการที่จะช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับองค์กร รวมไปถึงสร้างภาพลักษณ์อันดีขององค์กรต่อสายตาของบุคคลภายนอกอีกด้วย ทั้งนี้โครงการนี้ถือเป็นโครงการที่มุ่งเน้น ในเรื่องของจริยธรรม คุณธรรม ในการใช้ชีวิตที่ดีต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน และส่งออกไปสู่สังคมภายนอก ซึ่งถือว่าโครงการนี้จะช่วยทำให้ตอกย้ำภาพลักษณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรมของบริษัทจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นไปอีก

ทั้งนี้นโยบายองค์กรคุณธรรมนั้น บริษัทได้มีการประสานกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ (เมื่อปี พ.ศ. 2560-2561) เพื่อช่วยในการวางกรอบแนวคิดตลอดจนคำแนะนำต่างๆ ซึ่งนำทีมการบริหารโดย ปราโมทย์  โชติมงคล อดีตผู้อำนวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม และอดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดินของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาพนักงานให้มีจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม นำไปสู่การปฏิบัติงานและชีวิตประจำวัน รวมทั้งพัฒนาความรู้และนวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กร ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีบรรษัทภิบาลที่ดีปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance)

ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นถือว่าภาพรวมของ KTBGS ในปีนี้คือการผลักดันโครงการ 2 มือ 1 ใจ ให้เป็นรูปธรรมให้ชัดเจน เพื่อเป็นการสร้าง DNA ที่แข็งแรงกับพนักงานในองค์กร พร้อมทั้งสามารถต่อยอดสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นผลักดันให้เป็นผลสำเร็จและออกไปเป็นตัวอย่างให้กับสังคมภาย นอกได้ในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต และการแสดงออกของกายวาจาใจอย่างบริสุทธิ์ ซึ่งเมื่อทั้งหมดรวมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถทำให้องค์กรนั้นๆ มีคุณธรรมเกิดขึ้น และเป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคม และ ประเทศชาติต่อไป

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

saf bor bulaşık deterjanı kekreyemiş tozu prox hap eco slim micro touch solo mavi serum mumiyo macunu şahmerdan gold keto tabs esila fantastik dörtlü yaz çayı orviax kaçkar ayısı balı macunu Watch HD Free Porn Watch Free HD XNXX Porn