KTBGS เดินหน้าโครงการ 2 มือ 1 ใจ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านองค์กรคุณธรรม

Sep 27, 2019 -None-

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด หรือ KTBGS มีธุรกิจหลักที่ให้บริการ 5 ส่วน ดังนี้ คือ 1. ให้บริการด้านบริหารจัดการและขนส่งทรัพย์สิน ซึ่งประกอบไปด้วยงานขนส่งเงินสดและการบริการเติมเงินและแก้ไขเครื่อง ATM ให้แก่ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินต่างๆ 2. งานรักษาความปลอดภัย และงานบริการทำความสะอาด 3. งานบริหารอาคารทั้งประเภทอาคารสำนักงาน และงานบริหารศูนย์ฝึกอบรมแบบครบวงจรให้แก่ธนาคารกรุงไทย 4. งานพิมพ์เอกสารและพับปิดผนึกอัตโนมัติ และจัดส่งแก่สถา บันการเงินต่างๆ และ 5. งานบริการอื่นๆ เช่น งานบริการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center), งานติดตามทวง ถามหนี้ (Loan Collection) ,งานรับส่งเอกสารทั่วไป และงาน Data Entry เป็นบริษัทในกลุ่มของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย (KTB) โดยธนาคารเป็นผู้ถือหุ้น 100% และเป็นผู้ให้บริการด้านขนส่งเงินสด รวมไปถึงงานรักษาความปลอดภัย และงานรักษาความสะอาด ตลอดจนงานบริการหลังบ้านให้กับ บมจ. ธนาคารกรุงไทยและหน่วยงานต่างๆ ซึ่งได้ดำเนินกิจการธุรกิจมากว่า 20 ปี

ตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพนักงานในองค์กร ซึ่งมี จำนวนเกือบ 8,000 คน ทั่วประเทศ KTBGS ได้ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากร จึงสร้างนโยบาย แนวคิดบ้านหลังที่ 2 ให้กับบุคลากร พนักงาน เพื่อสร้างความอุ่นใจ และเชื่อมั่นในการทำงานกับบริษัท ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดี โดยสามารถวัดผลได้จากระยะเวลาการทำงานของพนักงาน และการลาออกของพนักงาน ถือเป็นอัตราที่ต่ำมากต่อเนื่องมาถึงในปีนี้ บริษัท KTBGS มุ่งมั่น ที่จะสร้างแรงผลักดันกับพนักงานในการพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น พร้อมทั้งต่อยอดผลลัพธ์ที่ได้ออกไปสู่ภายนอก โดยยึดมั่นนโยบายดำเนินธุรกิจภายใต้หลักบรรษัท ภิบาล การกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นความโปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต สร้าง Public Trust แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย KTBGS จึงเดินหน้าสร้างโครงการ 2 มือ 1 ใจ เพื่อที่จะสร้าง DNA ให้กับพนักงาน และสามารถส่งต่อไปยังภายนอกได้ สำหรับที่มาของโครงการนั้นเกิดจาก KTBGS ได้กลั่นกรองความคิดผ่านกิจกรรม “Workshop KTBGS Brand DNA Solicita tion” โดยให้ตัวแทนจากพนักงานทุกระดับชั้นได้ร่วมกันคิดและทำเวิร์กชอป ร่วมกัน จึงเกิดเป็นโครงการ 2 มือ 1 ใจ ให้กับพนักงานและพร้อมจะต่อยอดสู่ความเป็นองค์กรคุณธรรม

อรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด ได้เปิดเผยว่า “สำหรับความหมายของโครงการ 2 มือ 1 ใจ นั่นคือ มือที่ 1 มือสะอาด มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ทุจริตคดโกงผู้อื่นและมีคุณธรรม มือที่ 2 มืออาชีพ มีทักษะและความเชี่ยวชาญในงาน หมั่นพัฒนาเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอและรับผิดชอบในหน้าที่ของตน และอีก 1 ใจ คือ ใจบริการ พฤติกรรมและการกระทำ ที่สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ โดยการแสดงออก กิริยา + วาจา + จิตใจ ซึ่งเมื่อร่วมทั้งสามอย่างเข้าด้วยกัน ก็จะเป็น DNA ชั้นดีให้กับพนักงานในองค์กร ในการที่จะช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับองค์กร รวมไปถึงสร้างภาพลักษณ์อันดีขององค์กรต่อสายตาของบุคคลภายนอกอีกด้วย ทั้งนี้โครงการนี้ถือเป็นโครงการที่มุ่งเน้น ในเรื่องของจริยธรรม คุณธรรม ในการใช้ชีวิตที่ดีต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน และส่งออกไปสู่สังคมภายนอก ซึ่งถือว่าโครงการนี้จะช่วยทำให้ตอกย้ำภาพลักษณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรมของบริษัทจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นไปอีก

ทั้งนี้นโยบายองค์กรคุณธรรมนั้น บริษัทได้มีการประสานกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ (เมื่อปี พ.ศ. 2560-2561) เพื่อช่วยในการวางกรอบแนวคิดตลอดจนคำแนะนำต่างๆ ซึ่งนำทีมการบริหารโดย ปราโมทย์  โชติมงคล อดีตผู้อำนวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม และอดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดินของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาพนักงานให้มีจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม นำไปสู่การปฏิบัติงานและชีวิตประจำวัน รวมทั้งพัฒนาความรู้และนวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กร ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีบรรษัทภิบาลที่ดีปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance)

ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นถือว่าภาพรวมของ KTBGS ในปีนี้คือการผลักดันโครงการ 2 มือ 1 ใจ ให้เป็นรูปธรรมให้ชัดเจน เพื่อเป็นการสร้าง DNA ที่แข็งแรงกับพนักงานในองค์กร พร้อมทั้งสามารถต่อยอดสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นผลักดันให้เป็นผลสำเร็จและออกไปเป็นตัวอย่างให้กับสังคมภาย นอกได้ในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต และการแสดงออกของกายวาจาใจอย่างบริสุทธิ์ ซึ่งเมื่อทั้งหมดรวมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถทำให้องค์กรนั้นๆ มีคุณธรรมเกิดขึ้น และเป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคม และ ประเทศชาติต่อไป

Campaign

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.