บ้านปูฯ ปักหมุดผู้นำด้านพลังงานครบวงจร ชูนวัตกรรม-เทคโนโลยีภายใต้แนวคิด Greener&Smarter

Sep 20, 2019 -None-

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ได้วางแนวทางในการขับเคลื่อนกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology) เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมและเทค โนโลยีภายใต้แนวคิด Greener & Smarter มั่นใจตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้ายุคใหม่ในทุกมิติ ผ่านโมเดลของ “สมาร์ทซิตี้โซลูชัน” ระดับสากล ประกาศเสริมทัพทีมผู้บริหารใหม่สำหรับกลุ่มธุรกิจเทคโน โลยีพลังงานและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง แต่งตั้ง เจมส์ รามา ปัทมินทรวิภาส ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กนกวรรณ จิตต์ชอบธรรม ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด นอกจากนี้ยังแต่งตั้ง ชนิต สุวรรณพรินทร์ เป็น กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจพาหนะไฟฟ้า (Banpu Electric Vehicle Business) ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)  
 

สมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บ้านปูฯ มุ่งขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน พร้อมก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของโลกยุคดิจิทัลและความต้องการของลูกค้า ในขณะที่เทรนด์ธุรกิจพลังงานมุ่งเน้นเรื่องการจัดการพลังงานที่สะอาดขึ้น (Decarbonization) การกระจายตัวด้านการผลิตพลังงาน (Decentralization) และความเชื่อมโยงด้านเทคโน โลยีดิจิทัลในธุรกิจพลังงาน (Digitalization) เราจึงมุ่งเน้นแผนกลยุทธ์ Greener & Smarter ที่ให้ความสำคัญกับผนึกกำลังระหว่าง 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลัง งาน  และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน  นอกจากนี้ยังเดินหน้าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมุ่งพัฒนาศักยภาพบุคคลากรและการบริหารงานควบคู่ไปด้วย ล่าสุด บ้านปูฯ ได้เสริมแกร่งทีมผู้บริหารระดับสูง ที่มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยี ตลอดจนมีความเข้าใจในพฤติกรรมและความต้อง การของผู้บริโภค มาร่วมขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวทันและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคดิจิทัลได้อย่างตรงจุด มีประสิทธิภาพสูงสุด” 

บริษัทได้แต่งตั้ง  เจมส์ รามา ปัทมินทรวิภาส ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนแรกของบริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด โดยจะเข้ามารับบทบาทสำคัญในการวางแผนธุรกิจ กำหนดกลยุทธ์ และบริหารจัดการภาพรวมของกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน ให้มีทิศทางที่สอด คล้องกับกลยุทธ์ Greener & Smarter ของบ้านปูฯ เพิ่มขีดความสามารถและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของกลุ่มธุรกิจเทคโนโล ยีพลังงาน ที่สำคัญสามารถขยายบริการที่ครบวงจรให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น ก่อนที่จะร่วมงานกับบ้านปูฯ  เจมส์ มีประสบการณ์ทำงานในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งแวดวงการเงิน การธนาคาร และโทรคมนาคม รวมระยะเวลายาวนานกว่า 24 ปี โดยเป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจที่นำเทคโนโลยีเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและการบริหารงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน สำหรับประสบการณ์ในแวดวงการเงินการธนาคาร เคยเป็นผู้บริหารที่ได้รับบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการเครือข่ายสาขาและบริการดิจิทัลทั้งหมดของธนาคารยูโอบี ซึ่งมีพนักงานภายใต้ความรับผิดชอบกว่า 1,500 คน และเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงของธนาคารกสิกรไทย ทั้งยังถือเป็นผู้บริหารระดับสูงที่อายุน้อยที่สุดในแวดวงธุรกิจธนาคาร และเป็นหนึ่งในผู้บริหารที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีถึงความรู้ ความสามารถด้านดิจิทัล แบงก์กิ้ง ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญในการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการบริหารจัดการบุคลากร ที่ให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้พนักงานได้ดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ พร้อมให้อิสระในการตัดสินใจและลงมือปฏิบัติ รวมถึงยังมุ่งส่งเสริมทักษะ สร้างความรู้ความชำนาญให้แก่พนักงานภายในองค์กร นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ทำงานในแวดวงโทรคมนาคมมายาวนานทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ อาทิ ไทย สหรัฐอเมริกา และจีน เป็นต้น จึงเชื่อว่านายเจมส์จะเข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และบริหารจัดการบุคลากรของบ้านปูฯ ให้แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

สำหรับ กนกวรรณ จิตต์ชอบธรรม ยังคงดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด ผู้ให้บริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และสมาร์ทซิตี้โซลูชั่นแบบครบวงจร โดยจะได้รับบทบาทสำคัญในการบริหาร บ้านปู อินฟิเนอร์จี ร่วมกับ เจมส์ ทั้งด้านการบริหารจัดการ พัฒนาธุรกิจและการหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ มาเสริม Portfolio กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานให้แข็งแกร่งขึ้น ก่อนก้าวมาเป็น กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด กนกวรรณ เคยร่วมงานกับบ้านปูฯ มาเป็นระยะเวลากว่า 9 ปี ในฐานะผู้บริหารฝ่ายกฎหมาย โดยเป็นผู้ดูแลด้านการบริหารจัดการสัญญา การควบรวมกิจการของโครงการต่างๆ ในหลายประเทศ และยังได้รับบทบาทด้านการบริหารงานที่สำคัญมากมาย รวมถึงเป็นหนึ่งในผู้บริหารที่ร่วมขับเคลื่อนบ้านปูฯ ในช่วงปรับเปลี่ยนองค์กรครั้งใหญ่และเป็นหนึ่งในทีมก่อตั้งบ้านปู อินฟิเนอร์จี โดย กนกวรรณ ถือเป็นผู้บริหารที่มีความเข้าใจในธุรกิจขององค์กรอย่างลึกซึ้ง อีกทั้งยังมีวิสัยทัศน์กว้างไกล จึงมุ่งมั่นมองหาโอกาสในการขยายธุรกิจ และหาพันธมิตรชั้นนำมาเสริมระบบนิเวศของธุรกิจบ้านปูฯ ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในบริษัท ซันซีป กรุ๊ป บริษัท ดูราเพาเวอร์ เทคโน โลยี (สิงคโปร์) และบริษัท ฟอมม์ คอร์ปอเรชั่น เป็นต้น ตลอดจนมีแนวทางในการบริหารจัดการบุคลากรที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรของบ้านปูฯ คือ มุ่งเน้นการทำงานแบบคนรุ่นใหม่ที่กระตุ้นให้พนักงานแสดงความคิด คิดนอกกรอบ ทำงานเป็นทีม และปรับตัวให้ก้าวทันสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

พร้อมกันนี้ยังแต่งตั้ง ชนิต สุวรรณพรินทร์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจพาหนะไฟฟ้า (Banpu Electric Vehicle Business) โดยนายชนิตจะรับผิดชอบหน่วยธุรกิจพาหนะไฟฟ้าของ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ภายใต้แนวคิด Mobility as a service ซึ่งเป็นธุรกิจด้านการให้บริการพาหนะไฟฟ้าและขนส่งแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยนำเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ผสานเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างแอปพลิเคชัน เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพื่อมอบบริการและโซลูชันที่ตอบไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนเมืองยุคใหม่ และรองรับการใช้พลังงานรูปแบบใหม่ในอนาคต นอกจากนี้ยังรวมถึงการมองหาโอกาสต่อยอดธุรกิจเพื่อสนับสนุนกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านเทคโนโลยี และส่งมอบโซลูชันพร้อมบริการต่างๆ ให้ลูกค้าอย่างครบวงจร
 
ชนิต มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจของบริษัทชั้นนำหลากหลายแห่งมายาวนานกว่า 30 ปี เป็นผู้บริหารที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมีศักยภาพ ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีถึงความเชี่ยวชาญในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ และการนำนวัตกรรมมาต่อยอด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดให้แก่องค์กร จากประสบการณ์และความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงเทรนด์ของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถมองหาโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังตลาดและกลุ่มผู้บริโภคใหม่ๆ พร้อมสร้าง S-Curve ให้แก่ธุรกิจอยู่เสมอ หรือการวิเคราะห์ระบบนิเวศของธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ เพื่อมองหากลยุทธ์ หรือสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มาสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดให้ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยก่อนที่จะเข้ามาร่วมงานกับบ้านปูฯ ชนิต เคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TACC และเป็นหนึ่งในทีมผู้บริหารที่นำ TACC เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (MAI) อีกทั้งยังเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำมากมาย อาทิ บริษัท กรีนสปอต จำกัด (ไวตามิ้ลค์), บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นต้น นอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จึงเชื่อว่าจะมาช่วยเสริมความแข็งแกร่งและมองหาโอกาสใหม่ๆ ในการนำเสนอบริการและโซลูชันที่ตอบเทรนด์ตลาดและตรงใจผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน 
 
“บ้านปูฯ เชื่อมั่นว่าการเสริมทีมผู้บริหารชุดใหม่จะสามารถผลักดันองค์กร เสริมความแข็งแกร่งและต่อยอดความเป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรที่มุ่งเน้นด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี มีบริการที่ครอบคลุมและตอบรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคและเทรนด์ของโลกที่สำคัญสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างรวดเร็วและยั่งยืน”  สมฤดี กล่าวทิ้งท้าย

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

XXX Sex Videos ivudo.com Free Porn Free Sex böcek ilaçlama erkek kol saati
antalya escort
bodrum escort smart iptv
beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort German Free XXX Video Watch Latina Lesbian Sluts XXX Clips
awek tudung seksi tumblr tamil sexy hd video fun ponos from kenya
magnet
porno hd porno Ümraniye Evden Eve Nakliyat
diyarbakır escort izmit escort
sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle