ผอ อ.ส.ค.เข้าร่วมงานรับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2562 (The Prime Minister’s Industry Award 2019

Sep 18, 2019 -None-

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหาร อ.ส.ค. เข้าร่วมงานรับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2562 (The Prime Minister’s Industry Award 2019 ) ซึ่งปีนี้ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ ได้ถูกรับการคัดเลือกได้รับรางวัลในประเภท การบริหารงานคุณภาพ โดยกิจกรรมการมอบรางวัลนี้จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ ให้กำลังใจและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีความคิดริเริ่มและมีความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับผู้ประกอบการ โดยภายในงานได้รับเกียรติจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีมอบรางวัล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.