SCB ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกDJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่2 ติดต่อกัน เน้นดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

Sep 17, 2019 -None-

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนระดับโลกดาว โจนส์ (Dow Jones Sustainabi lity Indices หรือ DJSI) ทั้งในกลุ่มดัชนีโลก (World Index) และดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets Index) ประจำปี 2562 โดยได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10 ธนาคารที่มีการดำเนินงานสอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนระดับโลกสูงสุด (Top 10 Sustainability Leaders) หมวดธุรกิจธนาคาร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากธนาคารทั่วโลกที่เข้ารับการประเมินจำนวนทั้งสิ้น 175 แห่ง สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการดำ เนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิดด้านความยั่งยืนที่ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ควบคู่ไปกับการเติบโตทางธุรกิจ

อาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ด้วยวิสัยทัศน์ของธนาคารในการมุ่งสู่การเป็นธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด (The Most Admired Bank) ธนาคารมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กับการคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งธนาคารตระหนักดีว่าธุรกิจที่สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนนั้นมิใช่ธุรกิจที่มุ่งเน้นเพียงผลประกอบการที่ดีเท่านั้น หากแต่เป็นธุรกิจที่สามารถปรับตัวภายใต้บริบทของความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังคำนึงถึงความสมดุลที่จะสร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนและเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยธนาคารเชื่อว่าแนวปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนนั้นจะต้องถูกบูรณาการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดำเนินธุรกิจ โดยไม่ถือว่าเป็นภาระหรือต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น นับตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา ธนาคารจึงได้มีการยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนด้วยการผสานแนวคิดด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดำเนินธุรกิจของธนาคาร และมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม สามารถวัดผลสำเร็จได้ โดยมีแนวทางการดำเนินกิจการบนเส้นทาง “ธนาคารเพื่อความยั่งยืน" หรือ Sustainable Banking ประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ Sustainable Finance , Financial Inclusion , Financial Literacy

Sustainable Finance การสนับสนุนทางการเงินที่ยั่งยืน โดยผนวกการพิจารณาประเด็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาให้สินเชื่อแก่ทุกกลุ่มธุรกิจควบคู่ไปกับการพิจาร ณาผลตอบแทนทางการเงิน โดยธนาคารได้มีการจัดทำรายการสินเชื่อต้องห้าม(Exclusion List) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของธนาคารในการไม่สนับสนุนสินเชื่อแก่ธุรกิจที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ใช้แรงงานเด็กและแรง งานบังคับ และผลิตหรือจำหน่ายอาวุธทำลายล้างสูง พร้อมกันนี้ธนาคารยังมุ่งสนับสนุนทางการเงินแก่ธุรกิจหรือโครงการที่ช่วยลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง

Financial Inclusion การสนับสนุนให้ประชาชนคนไทยทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทาง การเงินในระบบได้อย่างทั่วถึงทั้งลูกค้าทั่วไป ลูกค้า SME รวมถึงลูกค้าที่ไม่มีหลักประกัน โดยธนาคารได้นำเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และการเรียนรู้ด้วยเครื่อง(Machine Learning) เข้ามาช่วยในการวิ เคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมและวินัยทางการเงินของลูกค้า เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาสินเชื่อ ส่งผลให้ลูกค้าที่ไม่มีหลักประกันซึ่งเดิมไม่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินในระบบ ได้มีโอกาสเข้าถึงบริ การทางการเงินที่เหมาะสมกับความสามารถในการบริหารจัดการทางการเงินของตนเองภายใต้อัตราดอก เบี้ยที่เป็นธรรม

Financial Literacy การส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจด้านการเงินแก่ลูกค้าและสังคมไทย ผ่านแนวทางการสื่อสารที่ครอบคลุมทั้งช่องทางออนไลน์และสื่อต่างๆ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงเนื้อหาความรู้ทางการเงินที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของตน โดยมีรูปแบบการนำเสนอที่เข้าใจง่าย ช่วยให้ประชาชนสามารถนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือการดำเนินธุรกิจได้ อีกทั้ง ธนาคารได้มีการปรับใช้เทค โนโลยีในการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน “เก็บหอม” ที่ช่วยให้การออมเป็นเรื่องง่าย และสอดรับกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่

ทั้งนี้ ความสำเร็จดังกล่าว ตอกย้ำความมุ่งมั่นของธนาคารในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งสร้างความยั่งยืนอย่างรอบด้าน ธนาคารตระหนักดีว่า ในฐานะตัวกลางภาคการเงินที่มีบทบาทสำคัญในการส่งมอบคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรม ธนาคารจึงมีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการกับความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ภายใต้พันธกิจบนเส้นทาง“ธนาคารเพื่อความยั่งยืน” อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนของสังคมไทยโดยรวมด้วยเช่นกัน  

ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ DJSI เป็นความร่วมมือของ S&P Dow Jones Indices และ RobecoSAM ที่ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรตามแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน ครอบคลุม 3 มิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับผลการดำเนินงานด้านการเงินของบริษัท

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

XXX Sex Videos ivudo.com Free Porn Free Sex böcek ilaçlama erkek kol saati
antalya escort
bodrum escort smart iptv
beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort German Free XXX Video Watch Latina Lesbian Sluts XXX Clips
awek tudung seksi tumblr tamil sexy hd video fun ponos from kenya
magnet
porno hd porno Ümraniye Evden Eve Nakliyat
diyarbakır escort izmit escort
sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle