ฟินแลนด์โมเดลต้นแบบ Green Country สู่การออกแบบธุรกิจแบบยั่งยืนเพื่อโลกอนาคต

Sep 16, 2019 -None-

เพราะโลกนี้มีเพียงใบเดียว วิกฤตความยั่งยืนจึงกลายเป็นประเด็นที่คนทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญ แน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงต้นแบบของการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ทุกคนย่อมนึกถึงสาธารณรัฐฟินแลนด์ ในฐานะประเทศที่มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจพร้อมไปกับการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ จนได้ชื่อว่าเป็น Green Country

ฯพณฯ ซาตู ซุยก์การี-เคลฟเวน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย กล่าวว่า เพื่อแก้ไขวิกฤตความยั่งยืนซึ่งเป็นผลมาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไป อันกระทบไปถึงสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นนั้น สาธารณรัฐฟินแลนด์จึงเร่งรัด และผลักดันให้วิกฤตความยั่งยืนเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อไต่ระดับให้ฟินแลนด์เป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับวิกฤตความยั่งยืนอันดับหนึ่งของโลก และเป็น Green Country ในที่สุด

“วันนี้ทุกคนต้องตระหนักถึงวิกฤตความยั่งยืนให้มากกว่าที่เป็นอยู่ ลองคิดดูว่าอุณหภูมิโลกที่เพิ่มขึ้น 1.5 องศาเซลเซียสจะสร้างผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และสิ่งแวดล้อมมากขนาดไหน แน่นอนว่ามันย่อมส่งผลกระทบต่อชีวิตคนหลายพันล้านคนบนโลกใบนี้ด้วย”

อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นจึงถือได้ว่าเป็นภัยคุกคามอันดับหนึ่งที่ทำให้โลกเกิดวิกฤตความยั่งยืน จากข้อมูลพบว่าพื้นที่บริเวณแถบอาร์กติกที่สูงขึ้น ส่งผลให้ 4 ปีที่ผ่านมาปะการังตายเป็นจำนวนมาก รวมถึงสิ่งมีชีวิตต่างๆ กำลังเผชิญกับสัญญาณอันตราย

“ดิฉันเชื่อว่ามนุษย์สามารถสร้างความแข็งแกร่งในการรวมพลังหาทางป้องกันกับวิกฤตครั้งนี้ได้ แต่เรามีเวลาไม่มากพอ ดังนั้นจึงถือเป็นความเร่งด่วนที่ทำให้เกิดการประชุมสุดยอดของสหประชาชาติในเร็วๆ นี้  เพื่อผลักดันให้ทุกประเทศในภาคีจัดทำเป้าหมายความยั่งยืนในด้านสภาพภูมิอากาศ”

ในเรื่องดังกล่าว สาธารณรัฐฟินแลนด์มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก จนถือได้ว่าเป็นประเทศต้นแบบที่ดำเนินการจัดการกับวิกฤตโลกร้อนอย่างจริงจัง โดยออกนโยบายผ่าน Climate Reality Project เพื่อแก้ไขปัญหาความเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศโดยตรง วางเป้าหมายอย่างท้าทายว่าภายในปี 2035 จะเป็นประ เทศที่ปล่อยค่าคาร์บอนที่เป็นกลาง(Carbon Neutrality) หรือปลอดคาร์บอน โดยได้เชิญพันธมิตรในหลายภาคส่วนมาร่วมจัดทำมาตรการผ่านภาคประชาสังคม ทั้งยังวางเป้าหมายเป็นสังคมสวัสดิการที่ไม่มีฟอสซิล ภายในปี 2035 กระตุ้นให้ภาคเอกชนหันมาลงทุนสร้างนวัตกรมเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยรัฐบาลจะสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจผ่านมาตรการทางภาษี เป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับ Carbon Sink and Stock ลดการทำลายป่าไม้สร้างแรงจูงใจด้านการดูดซับคาร์บอนจากป่าไม้ ลดคาร์บอนในอุตสาหกรรมการก่อสร้างและภาคครัวเรือน รวมถึงเพิ่มบทบาทการเป็นประเทศผู้นำเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

การวางโรดแม็บแก้วิกฤตความยั่งยืนดังกล่าว ที่ผ่านมารัฐบาลได้มีการดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่ง Sitra และ St1 Nirdic Oy จากฟินแลนด์ก็เป็นองค์กรเอกชนชั้นนำของโลกที่มีบทบาทสำคัญในการนำโมเดลการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) มาสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดย Sitra เป็นกองทุนนวัตกรรมฟินแลนด์ ซึ่งเป็นกองทุนอิสระ โดยมีภารกิจในการเข้าไปสนับสนุนและลงทุนในโครงการ และธุรกิจสตาร์ทอัพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในระดับโลก และส่งเสริมการพัฒ นาที่มั่นคงและเกิดสมดุลในประเทศให้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และยังเป็นกองทุนที่มีบทบาทในการวางโรดแม็บเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เป็นวาระของชาติของฟินแลนด์ และจะเป็นโมเดลของการทำธุรกิจในอนาคต เพราะนอกจากจะดีต่อสภาพแวดล้อมแล้ว ยังส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจในประเทศ พิสูจน์ได้จากตัวเลขของบริษัทต่างๆ ที่ดำเนินธุรกิจแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมีส่วนสร้างดัชนีทางเศรษฐกิจในฟินแลนด์ได้มากถึง 2.5 พันล้านยูโร

ในขณะที่ St1 Nordic Oy เป็นบริษัทพลังงานที่เน้นพัฒนาพลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดคาร์บอน หรือลดปริมาณการปล่อยคาร์บอน ปัจจุบันมีสถานีบริการน้ำมันเชลล์กว่า 1,300 แห่งกลุ่มประเทศนอร์ดิก และในอนาคตมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในการขายและผู้ผลิตพลังงานที่ใส่ใจในก๊าซคาร์บอน ปัจจุบัน St1 กำลังท้าทายการทำธุรกิจแบบเดิมๆ โดยหันมาพัฒนาพลังงานหมุนเวียนโดยปราศจากฟอสซิล หรือใช้ให้น้อยที่สุด โดย ที่ผ่านมาเราเป็นผู้แนะนำพลังงานหมุนเวียนออกสู่ตลาดโลก อาทิ พลังงานชีวภาพ พลังงานลม พลังงานจากขยะ และพลังงานความร้อนจากพื้นพิภพ  เพื่อลดปริมาณการกลั่นน้ำมันจากพลังงานฟอสซิลลงเรื่อยๆ

จะเห็นได้ว่าฟินแลนด์โมเดลทั้งหมดนี้ ล้วนเป็นแนวทางที่ทำให้องค์กรต่างๆ สามารถนำมาต่อยอดเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสร้างโอกาสการเติบโตให้กับธุรกิจบนโลกอนาคต ท่ามกลางพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่มีแนวโน้มให้ความสำคัญกับสภาพสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.