"คาราบาว" รับรางวัล Drive Award 2019 จากคณะบัญชี จุฬาฯ

Sep 10, 2019 -None-

กมลดิษฐ สมุทรโคจร  รองกรรมการผู้จัดการ และ Chief Operations Officer (CPO) บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล "Drive Award 2019 Excellence" สาขา Agro & Food Industry จาก ผศ. ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคณะพาณิชยศาตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และชาติชาย พยุหนาวีชัย นายกสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมอบให้แก่องค์ กรที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม พร้อมขับเคลื่อนสังคมและธุรกิจของประเทศในประเภทต่างๆ จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.