สำนักหอสมุด ม.ขอนแก่น จัดกิจกรรม KKU Library Share and Learn 2019 “Customer Experience”

Aug 19, 2019 -None-

ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ รองผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้าง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งเน้นที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นเลิศ (Excellent Resources Center) และมีนวัตกรรมการบริการ เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของโลก สำนักหอสมุดจึงต้องพัฒนาห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนยุคใหม่ (Smart Library) ส่งเสริมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เปิดพื้นที่เพื่อเอื้ออำนวยให้มีโอกาสในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ (Creative Learning) นอกจากนี้ยังต้องการเป็นหน่วยงานต้นแบบในการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นวัฒนธรรมการบริการอย่างสร้างสรรค์ (Embracing Innovative Services Culture) ดังนั้น จึงได้นำกลไก “การจัดการความรู้” หรือ Knowledge Management (KM)  มาใช้เพื่อพัฒนาองค์กรและสร้างสรรนวัตกรรมบริการต่างๆ เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จึงได้จัดกิจกรรม KKU Library Share and Learn 2019 ซึ่งปีนี้จัดภายใต้หัวข้อ “Customer Experience” (CX) การออกแบบสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าขึ้นในครั้งนี้

ทั้งนี้ KKU Library Share and Learn 2019 “Customer Experience” (CX) การออกแบบสร้างประสบ การณ์ให้กับลูกค้า มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานที่เกิดจากการพัฒนางานประจำ การจัดการความรู้ และมีการพัฒนาจนเกิดเป็นแนวปฏิบัติ หรือนวัตกรรมบริการที่ดี ของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นโอกาสของการประชาสัมพันธ์นวัตกรรมบริการต่างๆ ที่มีให้บริการในห้องสมุดและเพื่อผลักดันและส่งเสริมสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีกิจกรรมหลักๆ 2กิจกรรม คือ การจัดงาน Share & Learn เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการประกวดผลงานทางวิชาการ ผลงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี  มาตรฐานการปฏิบัติงาน การพัฒนางานประจำสู่การวิจัย  งานวิจัย กรณีศึกษา การศึกษาผู้ใช้ การประเมินผลการดำเนินงาน การปรับปรุงกระบวนการและนวัตกรรม  และการเสวนาวิชาการ หัวข้อ “GSB Knowledge Sharing for Customer Experience” โดย ดร.นนทวัฒน์ สุขผล ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สายงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ธนาคารออมสิน(สำนักงานใหญ่)  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน 32 ผลงานประกอบด้วย สำนักหอสมุด 20 ผลงานห้องสมุดคณะ 4 ผลงาน สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป สำนักงานอธิการบดี 2 ผลงาน กองพัฒนานักศึก ษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  2 ผลงาน  กองการกีฬา สำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี 1 ผลงานคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 ผลงาน  เครือข่ายโรงเรียนสาธิตนานาชาติ 1 ผลงาน และหอผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ กว.6/2 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 1 ผลงาน 

สถาบันการศึกษา

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.