จากโรงไฟฟ้าเรือลอยน้ำแห่งแรกและแห่งเดียวของไทย สู่แหล่งผลิตความรู้ด้านพลังงาน

Aug 23, 2019 -None-

“ต้นทางดี...จะก่อกำเนิดผลลัพธ์ปลายทางที่ดี”
ถือเป็นหลักคิดที่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด ที่ผ่านมา เอ็กโก กรุ๊ป จึงให้ความสำคัญกับทุกอย่างที่ต้นทางเสมอ โดยเฉพาะการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญที่จะพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต ในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมสำหรับเยาวชน ภารกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของเอ็กโก กรุ๊ป  ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจไฟฟ้า ก็คือ การใช้ประโยชน์จากโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า และกระบวนการผลิตไฟฟ้า เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตไฟฟ้าที่ถูกต้อง โดยเปิดโอกาสให้เยาวชน ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ได้มาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกในสถานที่จริง นอกจากนั้น ยังมีศูนย์เรียนรู้ภายในโรงไฟฟ้าในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ศูนย์เรียนรู้ GreeNEDucation ณ โรงไฟฟ้าลพบุรีโซลาร์ จ.ลพบุรี เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์

ล่าสุด ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของการก่อตั้งบริษัท เมื่อปี 2560 เอ็กโก กรุ๊ป ได้พัฒนา “ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม” หรือ “Khanom Learning Center” ขึ้นที่ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอมตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 14,000 ตารางเมตร ของโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 1 โรงไฟฟ้าเรือลอยน้ำแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศ ซึ่งหมดสัญญาการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานไฟฟ้าและกระบวนการผลิตไฟฟ้า ตลอดจนการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนของโรงไฟฟ้า ชุมชนและสิ่งแวดล้อม สำหรับเยาวชน ชุมชน และประชาชนทั่วไป

“สิ่งหนึ่งที่โรงไฟฟ้าขนอมให้ความสำคัญมาโดยตลอด ก็คือ การดูแลชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ผมมองว่าชุมชนต้องอยู่ได้ก่อน เราถึงจะอยู่ได้ การที่เราอยู่ที่นี่ เราต้องยกเอาเรื่องของโรงไฟฟ้าออกไปก่อน แล้วคิดว่าทำอย่างไรจึงจะทำให้ชุมชนอยู่ได้อย่างมีความสุข  เพราะเมื่อใดก็ตามที่ชุมชนอยู่ได้ เราเองก็อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุข” คุณสืบศักดิ์ ชูฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ในกลุ่มเอ็กโก เริ่มด้วยการเล่าถึงวิธีคิดในการดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกับชุมชนรอบข้างอย่างมีความสุขและยั่งยืน

คุณสืบศักดิ์ ได้อธิบายต่อถึงเหตุผลที่เลือกสร้างศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอมว่า “ภารกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของเอ็กโก กรุ๊ป ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจไฟฟ้าก็คือ การใช้ประโยชน์จากโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านกระบวนการผลิตไฟฟ้าศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอมเกิดขึ้น ด้วยความมุ่งหวังที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าขององค์กรให้เป็นประโยชน์ในวงกว้างสำหรับเยาวชน ชุมชน และประชาชนทั่วไป รวมถึงส่งเสริมให้ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอขนอมด้วย โดยได้ปรับปรุงโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 1 ซึ่งมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและน่าสนใจให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า เพราะที่นี่เป็นโรงไฟฟ้าแบบพิเศษที่ก่อสร้างบนเรือขนาดใหญ่ หรือที่เรียกว่าโรงไฟฟ้าเรือลอยน้ำ ซึ่งเป็นแห่งแรกและมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย โดยเป็นโรงไฟฟ้าที่ประกอบสำเร็จรูปจากประเทศญี่ปุ่น ทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาคใต้ตั้งแต่ปี 2524-2554 โดยมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 75 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าแห่งนี้จึงเป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้าที่มีความสำคัญและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของธุรกิจไฟฟ้าไทย”

ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ใช้งบประมาณในการปรับปรุง 120 ล้านบาท และใช้เวลาในการพัฒนาโครงการกว่า 3 ปี เริ่มตั้งแต่ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในปี 2559 และดำเนินการรวบรวมข้อมูล พัฒนาเนื้อหา ออกแบบและปรับปรุงอาคาร ระหว่างปี 2560-2561 โดยความร่วมมือระหว่างเอ็กโก กรุ๊ป เอสโก ในกลุ่มเอ็กโก ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจไฟฟ้า วิศวกรรมการก่อสร้าง การบำรุงรักษาและเดินเครื่อง โรงไฟฟ้า และบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการพัฒนาเนื้อหานิทรรศการและพิพิธภัณฑ์

ภายในศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม แบ่งเป็นโซนนิทรรศการการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งหมด 7 โซน

โซนที่ 1 ค้นพบเปลี่ยนโลก นำเสนอเกี่ยวกับความรู้เรื่องการกำเนิดพลังงานไฟฟ้า การค้นพบเหตุการณ์สำคัญที่เปลี่ยนโลกใบนี้ นอกจากนี้ ผู้เข้าชมยังได้สนุกไปกับฐานการทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อเรียนรู้ทฤษฎีการผลิตไฟฟ้าเบื้องต้น รวมทั้งตามรอยการเดินทางของไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าสู่บ้านเรือน และความเป็นมาของกิจการไฟฟ้าในประเทศไทย

โซนที่ 2 ย้อนอดีตโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 1 โซนนี้จะพาผู้เข้าชมย้อนอดีตไปยังจุดเริ่มต้นของโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 1 หรือโรงไฟฟ้าเรือลอยน้ำแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย กลับไปสู่บรรยากาศในวันแรกที่โรงไฟฟ้าเรือเดินทางมาถึงอำเภอขนอม รวมทั้งสัมผัสกับประสบการณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้าขนอมกับภารกิจกู้ไฟฟ้าในวัน “Blackout Day”

โซนที่ 3 เราผลิตไฟฟ้าได้อย่างไร โซนนี้จะเป็นโซนที่น่าตื่นตาตื่นใจไปกับการฟื้นคืนชีพของเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำ หัวใจสำคัญของโรงไฟฟ้าขนอมหน่วยที่ 1 เรียนรู้พัฒนาการทางเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าขนอม จากนั้นรู้จักกระบวนการทำงานของหม้อไอน้ำ ซึ่งที่นี่เป็นที่เดียวที่เปิดโอกาสให้เห็นภายในหม้อไอน้ำได้

โซนที่ 4 ป่า เขา ทะเล คือเสน่ห์ของขนอม โซนนี้จะเป็นจุดแวะพักชมทัศนียภาพที่สวยงามรอบโรงไฟฟ้า พร้อมทักทายเพื่อนบ้านที่จะมาให้ความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ธรรมชาติ และชุมชนใกล้เคียงรอบโรงไฟฟ้าขนอมที่อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน จุดนี้หากมาจังหวะดีๆ สามารถที่จะมองเห็นโลมาสีชมพู ดาวเด่นซึ่งเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติของ อ.ขนอม ที่หลายคนเห็นแล้วจะต้องหลงรัก

โซนที่ 5 รักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นมากกว่าหน้าที่ โซนนี้ผู้เข้าชมจะได้สนุกไปกับการเรียนรู้กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าขนอม และความสำคัญของการสร้างสมดุลพลังงาน เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ เพื่อร่วมกันค้นหาคำตอบว่า เพราะเหตุใดเราจึงจำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าหลากหลายประเภท

โซนที่ 6 บ้านของเรา โซนนี้ตกแต่งให้เป็นสะพานซึ่งเมื่อข้ามจากโรงไฟฟ้าก็จะเข้าสู่ชุมชนขนอม ได้เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาวขนอมผ่านคำบอกเล่าของตัวแทนชุมชนหลากหลายสาขาอาชีพ รวมถึงร่วมค้นหาคำตอบของ “เสียงสะท้อนแห่งความสุข” ซึ่งเอ็กโก กรุ๊ป มุ่งหวังจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมสร้างให้เกิดขึ้นกับชุมชนอย่างยั่งยืน

โซนที่ 7 แหล่งเรียนรู้อำเภอขนอม โซนสุดท้ายที่จะนำให้ผู้เข้าชมได้รู้จักอำเภอขนอมให้มากขึ้นผ่าน “แผนที่แหล่งเรียนรู้อำเภอขนอม” ผลลัพธ์จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการสำรวจและจัดทำข้อมูล เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของเยาวชนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนขนอมอย่างยั่งยืน

ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ นอกจากจะให้ความรู้ในเรื่องของพลังงานไฟฟ้าแล้ว สิ่งสำคัญมากกว่านั้น ก็คือการแสดงให้เห็นว่าธุรกิจผลิตไฟฟ้าอยู่กับชุมชนอย่างไร ร่วมพัฒนาชุมชนได้อย่างไร และรักษาสิ่งแวดล้อมรอบชุมชนอย่างไร

“เป้าหมายรองอีกประการหนึ่งของศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม คือช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้มีศักยภาพเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวสามารถมาแวะชมและได้รับความรู้ไปพร้อมกัน โดยอยู่ไม่ไกลจากจุดท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอขนอม เช่น จุดลงเรือชมโลมาสีชมพู เขาหินพับผ้า นมัสการหลวงปู่ทวดบนเกาะนุ้ยกับตำนานหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด นอกจากนี้ ในอนาคตจะมีการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งที่คนในชุมชนสามารถนำสินค้าขึ้นชื่อของอำเภอขนอมเข้ามาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย เป็นการต่อยอดให้ชุมชนสามารถสร้างงานสร้างรายได้” คุณสืบศักดิ์กล่าวทิ้งท้าย

ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอมนับเป็นตัวอย่างที่ตอกย้ำให้เห็นว่า แม้ในวันนี้โรงไฟฟ้าจะไม่ได้ทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อมอบแสงสว่างให้ประชาชนแล้ว หากแต่ได้เปลี่ยนบทบาทเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนด้านพลังงานไฟฟ้า ที่พร้อมจุดประกายความคิด ต่อยอดความรู้และประสบการณ์แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่มาเยี่ยมชม  ที่สำคัญยังเป็นความตั้งใจในการอยู่ร่วมกัน และแบ่งปันในฐานะเพื่อนบ้านที่พร้อมจะสนับสนุนให้ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมในอำเภอขนอมอยู่อย่างยั่งยืนและมีความสุข

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

buy spotify followers mumiyo macunu eşkina balığı taşı proment damla kekreyemiş tozu Yalancı Portakal Merhemi arı zehiri kremi bee cure krem titan gel gold wixy beauty kekreyemiş tozu borev tablet bulaşık makinesi deterjanı stag 9000 sprey mavi su
izmit escort ankara escort