8 ผู้นำต่างประเทศขานรับเข้าร่วมงาน ABIS 2019 ผลักดันอาเซียนมุ่งสู่ Empowering ASEAN 4.0

Aug 05, 2019 -None-

สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN-BAC) กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และคณะกรรม การร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ร่วมกันจัดงาน ASEAN Business and Investment Summit 2019 (ABIS 2019) เพื่อเป็นเวทีให้ผู้นำประเทศต่างๆ ได้แสดงวิสัยทัศน์และมุมมองในหลากหลายประเด็นที่เป็นโอกาสและความท้าทายภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกที่ทวีความรุนแรงอยู่ในขณะนี้ อาทิ ประเด็นทางด้านการค้า การลงทุน และการอำนวยความสะดวกด้านการประกอบธุรกิจ รวมทั้งการรวมตัวทางเศรษฐกิจและความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิ กายน 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 800 คน

อรินทร์ จิรา ประธานสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจอาเซียน (ASEAN Business Advisory Council : ASEAN-BAC) และรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN-BAC) ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย เป็นเจ้าภาพจัดงาน ASEAN Business and Investment Summit 2019 (ABIS 2019) ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งงาน ABIS จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยภาคเอกชนของประเทศที่ดำรงตำแหน่งเป็นประธานอาเซียนในปีนั้นๆ ซึ่งในปี 2562 นี้ ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการประชุมอาเซียน ทั้งนี้ คณะผู้จัดงานได้เรียนเชิญผู้นำจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนและนอกภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย เมียนมา ลาว กัมพูชา บรูไน สิงค์โปร์ สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น เกาหลี รัสเซีย แคนาดา และอินเดีย มาร่วมแสดงวิสัยทัศน์และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงจากจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมอภิปรายและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบ การณ์ในหลากหลายประเด็น อาทิ แอร์เอเชีย, เอสซีจี, ธนาคารกรุงเทพ, กลุ่มบริษัท แอนท์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิสเซส, มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป, หัวเว่ย, สิงคโปร์เทเลคอมมูนิเคชันส์, โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชัน, แกร็บ และสิงห์คอร์ปอเรชั่น สำหรับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรระหว่างประเทศที่เชิญร่วมอภิปรายภายในงาน อาทิ องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) และสภาเศรษฐ กิจโลก (WEF) เป็นต้น

สำหรับงาน ABIS 2019 ครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Empowering ASEAN 4.0” ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดหลักที่ ASEAN-BAC สนับสนุนและผลักดันการดำเนินงานในปี 2562 โดยจะมุ่งเน้น 4 เสาหลัก คือ

  1. Digital Infrastructure (พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้วยเทคโนโลยี)
  2. Digital Connectivity (สร้างความเชื่อมโยงทางด้านดิจิทัล เพื่อรองรับการค้า การลงทุนในอาเซียน)
  3. Human Empowerment and Development (พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดความสามารถใหม่และลดปัญหาการว่างงานในอาเซียน)
  4. MSME (ผลักดันให้ MSME เข้าถึงนวัตกรรมและเงินทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันให้แก่ MSME

ทั้งนี้ หัวข้อการสัมมนาที่สอดคล้องกับ “Empowering ASEAN 4.0” ประกอบด้วย 6 หัวข้อ ดังนี้

  1. การส่งเสริมอาเซียนก้าวสู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก (Global Value Chain)
  2. การเสริมสร้างเศรษฐกิจอาเซียนสู่ความยั่งยืน โดยอาศัยแนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน” (Circular Economy)
  3. การสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ที่เป็น MSME ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการเงิน (Access to finance)
  4. การปรับเปลี่ยนธุรกิจในอาเซียนเข้าสู่ยุคดิจิทัล และการเสริมความเชื่อมโยงด้านดิจิทัล (Digital Transformation)
  5. การเสริมสร้างสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดความสามารถใหม่และลดปัญหาการว่างงาน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
  6. การเสริมสร้างเครือข่ายความเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ผู้ประกอบการ MSME ในอาเซียน (AMEN)

ในระหว่างการจัดงาน ABIS 2019 จะมีการจัดกิจกรรมคู่ขนาน อาทิ งานแสดงสินค้า งานจับคู่ทางธุรกิจ งานประชุมหารือกับภาคเอกชนและภาคธุรกิจ และงานส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจและเสริมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ซึ่งการจัดกิจกรรมคู่ขนานดังกล่าวจะเป็นการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การส่งเสริมการขยายตลาดของผู้ประกอบการและการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานจะมีค่าลงทะเบียน ดังนี้ 1) ท่านที่เข้าร่วมทั้ง 2 งาน ABIS และ ABA  ราคา 500 USD, Early Bird ลดเหลือเพียง 300 USD เท่านั้น 2) ท่านที่เข้าร่วม 1 งาน ราคา 300 USD, Early Bird ลดเหลือเพียง 200 USD) โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.aseanbac2019.org

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

saf bor bulaşık deterjanı kekreyemiş tozu prox hap eco slim micro touch solo mavi serum mumiyo macunu şahmerdan gold keto tabs esila fantastik dörtlü yaz çayı orviax kaçkar ayısı balı macunu