พนักงานยูโอบีและลูกค้ากว่า 3,000 คน ส่งต่อความดีในกิจกรรม2019UOB Heartbeat Run/Walk

Jul 17, 2019 -None-

ธนาคารยูโอบี จำกัด(มหาชน) นำทีมผู้บริหาร พนักงาน ครอบครัว รวมทั้งลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจกว่า 3,000 คนร่วมกิจกรรม “เดิน-วิ่ง 2019UOB Heartbeat Run/Walk” ระดมทุนได้มากกว่า 2.4 ล้านบาท มอบโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนพระดาบสและกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

กิจกรรมเดิน-วิ่ง UOB Heartbeat Run/Walk เป็นกิจกรรมอาสาเพื่อสังคมที่กลุ่มธนาคารยูโอบีจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีมีเป้าหมายระดมทุนเพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตและมอบโอกาสแก่เยาวชนในสังคมที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียโดยเป็นส่วนหนึ่งของ ยูโอบี ฮาร์ทบีท หรือ UOB Heartbeatโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มธนาคารยูโอบี ที่มุ่งเน้นใน 3 ด้านคือ ศิลปะ (Art) การศึกษา (Education) และเยาวชน (Children) ซึ่งมีนโยบายการดำเนินงานใน 3 แนวทางผ่าน การดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ (Philanthropy) ความเชื่อมโยงกับพันธมิตรทางธุรกิจ (Partnership) และการมีส่วนร่วมของพนักงาน (Participation) เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการส่งต่อสิ่งดีคืนสู่ชุมชนร่วมกันกับพันธมิตร ลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธนาคาร

ในปีนี้เงินสนับสนุนที่ได้จากการระดมทุนจะนำไปมอบแก่สองหน่วยงาน ได้แก่ โรงเรียนพระดาบสสถาบันฝึกอบรมอาชีพในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อให้เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และโอกาสทางสังคมสามารถเข้าถึงการศึกษาได้มากขึ้น               

นายตัน ชุน ฮิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) นำพนักงานวิ่งระยะทาง 4กิโลเมตร  กล่าวว่า “เพื่อนพนักงาน ครอบครัว ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจที่มีเป้าหมายเดียวกันต่างมาร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง UOB Heartbeat Run/Walk โดยเป้าหมายดังกล่าวคือต้องการมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนที่มีความขาดแคลนหรือมีโอกาสในการศึกษาน้อยกว่าคนอื่นผมเชื่อว่าความร่วมมือและความมุ่งมั่นที่มีร่วมกันของทุกคนที่ต้องการแบ่งปันและส่งต่อสิ่งดีๆ ให้กับผู้อื่นจะช่วยสร้างให้เกิดความแตกต่างและการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในสังคม”

กิจกรรมเดิน-วิ่ง 2019UOB Heartbeat Run/Walkจัดขึ้นในวันเดียวกันระหว่างกลุ่มธนาคารยูโอบีทั้ง 7 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย จีน ฮ่องกง ประเทศไทยและเวียดนาม โดยในปีนี้ มีพนักงานครอบครัว รวมทั้งลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจมากกว่า 19,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยสามารถระดมทุนได้ทั้งภูมิภาคมากกว่า38ล้านบาท (1.58 ล้านเหรียญสิงคโปร์ดอลลาร์) เพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตและมอบโอกาสแก่เยาวชนในสังคมที่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย

 

UOB

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.