คณะวิทย์ มข.ร่วมมือ เอกชน ตั้งเป้าผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่

Jun 24, 2019 -None-

ผศ.ดร. สมเกียรติ ศรีจารนัย  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามชานาญกิจ จำกัด สมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชา การระหว่างกัน เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องตรงตามความต้อง การของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลได้มีโครงการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รวมทั้งทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมตามยุทธศาสตร์ Edu cation Transformation ของท่านอธิการบดี ประกอบกับกลุ่มผู้ประกอบการทั้ง ๓ แห่ง เคยร่วมจัดกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และภูมิสารสนเทศศาสตร์ ในรูปแบบของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น การรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน และสหกิจศึกษา จากการร่วมมือดังกล่าวจึงได้มีการประชุมหารือร่วมกันและนามาสู่การจัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือโดยมี ระยะเวลาการดาเนินงาน ๕ ปี นับจากวันที่ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงดังกล่าว มีกรอบและแนวทางของความร่วมมือในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีสาหรับการนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ อุตสาหกรรมดิจิทัล มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันของคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ประกอบการหรือกลุ่มบริษัทในเครือของบริษัทมีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ด้านดิจิทัล และการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานทั้งสองเห็นสมควร โดยมีคณะกรรมการอำนวยการร่วม ประกอบด้วย ผู้เกี่ยวข้องของทั้งสองหน่วยงาน ร่วมบริหารจัดการและประสานงานกับหน่วยงานภายในของแต่ละหน่วยงาน  และหากมีสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ เช่น การตีพิมพ์ผลงาน สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา รายได้อื่นๆ จะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการอำนวยการร่วมกันพิจารณาเป็นรายกรณี

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.