3,197
VIEWS

“เนสท์เล่” ร่วมสร้างแรงบันดาลใจครูไทยรุ่นใหม่ สร้างสรรค์สื่อการสอนด้านโภชนาการและสุขภาพโดนใจเด็กยุค

Jun 13, 2019 -None-

ยุคสมัยอาจเปลี่ยนไป แต่คำกล่าวที่ว่า “ครูคือพ่อแม่คนที่ 2 ของนักเรียน” ไม่เคยเปลี่ยนตาม เด็กไทยยังใช้เวลาส่วนใหญ่ในรั้วโรงเรียนเป็นหลัก โดยมีครูเป็นบุคคลสำคัญที่มีส่วนบ่มเพาะดูแลให้พวกเขาเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ครูจึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพและการเรียนรู้ของเด็ก โดยเฉพาะในเรื่องโภชนาการ ซึ่งเป็นรากฐานไปสู่สุขภาวะที่ดีในอนาคต   

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกฝังพฤติกรรมด้านโภชนาการและสุขภาพที่เหมาะสมให้กับเยาวชนไทยในรั้วโรงเรียน โดยมีครูเป็นผู้ขับเคลื่อนและเป็นต้นแบบให้กับเด็ก โครงการเด็กไทยสุขภาพดี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเนสท์เล่เพื่อเด็กสุขภาพดี (Nestle for Healthier Kids) จึงร่วมกับองค์กรพันธมิตรภาครัฐ และวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัด โครงการประกวดสื่อการสอนสร้างสรรค์ด้านโภชนาการ  เพื่อจุดประกายให้แม่พิมพ์ของชาติในอนาคตได้ตระหนักและร่วมกันพัฒนาสื่อการเรียนรู้ใหม่ๆ ด้านโภชนาการ เพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยมีสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมตั้งแต่เยาว์วัยอย่างเป็นรูปธรรม

โครงการประกวดสื่อการสอนสร้างสรรค์ด้านโภชนาการ จึงมุ่งบ่มเพาะคลื่นลูกใหม่ในวงการครูไทยให้มีความพร้อมในการพัฒนาสื่อการสอนด้านโภชนาการและสุขภาพที่ตอบโจทย์ และจูงใจให้เยาวชนเรียนรู้ด้วยความสนุกและเข้าใจ โดยตลอดการเข้าร่วมโครงการฯ นักศึกษาครูจากวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวน 152 คน ผ่านการติวเข้มทั้งเรื่องโภชนาการ และการพัฒนาสื่อนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งยังได้นำความรู้ที่ได้มาต่อยอดพัฒนาเป็นสื่อนวัตกรรมการสอนด้านโภชนาการและสุขภาพ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการประกวดแบ่งสื่อการสอนออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สื่อสิ่งประดิษฐ์ และสื่อดิจิทัล เพื่อให้โรงเรียนทั่วประเทศสามารถนำไปปรับใช้และต่อยอดได้ตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละโรงเรียน

ยุคสมัยอาจเปลี่ยนไป แต่คำกล่าวที่ว่า “ครูคือพ่อแม่คนที่ 2 ของนักเรียน” ไม่เคยเปลี่ยนตาม เด็กไทยยังใช้เวลาส่วนใหญ่ในรั้วโรงเรียนเป็นหลัก โดยมีครูเป็นบุคคลสำคัญที่มีส่วนบ่มเพาะดูแลให้พวกเขาเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ครูจึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพและการเรียนรู้ของเด็ก โดยเฉพาะในเรื่องโภชนาการ ซึ่งเป็นรากฐานไปสู่สุขภาวะที่ดีในอนาคต   

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกฝังพฤติกรรมด้านโภชนาการและสุขภาพที่เหมาะสมให้กับเยาวชนไทยในรั้วโรงเรียน โดยมีครูเป็นผู้ขับเคลื่อนและเป็นต้นแบบให้กับเด็ก โครงการเด็กไทยสุขภาพดี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเนสท์เล่เพื่อเด็กสุขภาพดี (Nestle for Healthier Kids) จึงร่วมกับองค์กรพันธมิตรภาครัฐ และวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัด โครงการประกวดสื่อการสอนสร้างสรรค์ด้านโภชนาการ  เพื่อจุดประกายให้แม่พิมพ์ของชาติในอนาคตได้ตระหนักและร่วมกันพัฒนาสื่อการเรียนรู้ใหม่ๆ ด้านโภชนาการ เพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยมีสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมตั้งแต่เยาว์วัยอย่างเป็นรูปธรรม

โครงการประกวดสื่อการสอนสร้างสรรค์ด้านโภชนาการ จึงมุ่งบ่มเพาะคลื่นลูกใหม่ในวงการครูไทยให้มีความพร้อมในการพัฒนาสื่อการสอนด้านโภชนาการและสุขภาพที่ตอบโจทย์ และจูงใจให้เยาวชนเรียนรู้ด้วยความสนุกและเข้าใจ โดยตลอดการเข้าร่วมโครงการฯ นักศึกษาครูจากวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวน 152 คน ผ่านการติวเข้มทั้งเรื่องโภชนาการ และการพัฒนาสื่อนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งยังได้นำความรู้ที่ได้มาต่อยอดพัฒนาเป็นสื่อนวัตกรรมการสอนด้านโภชนาการและสุขภาพ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการประกวดแบ่งสื่อการสอนออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สื่อสิ่งประดิษฐ์ และสื่อดิจิทัล เพื่อให้โรงเรียนทั่วประเทศสามารถนำไปปรับใช้และต่อยอดได้ตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละโรงเรียน

กนกทิพย์ ปริญญานุสสรณ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและสื่อสารโภชนาการเพื่อสุขภาพ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวว่า “เนสท์เล่เข้าใจความท้าทายของอาชีพครูที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในวิถีการเรียนรู้ และเทรนด์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา เราจึงเดินหน้าต่อยอดโครงการเด็กไทยสุขภาพดีเพื่อสนับสนุนครู ให้มีความรู้ ทักษะ และเครื่องมือที่เข้ากับยุคสมัยในการบูรณาการความรู้ความเข้าใจด้านโภชนาการที่สมดุลและส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมให้เข้ากับวิถีชีวิตประจำวันของเยาวชนไทย  เนสท์เล่เชื่อว่าการปลูกฝังนักศึกษาครูให้ตระหนักถึงความสำคัญในอาชีพของตน จะช่วยสร้างพลังขับเคลื่อนวงการครูต่อไป เรามุ่งหวังว่ากิจกรรมครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความพร้อมของนักศึกษาครูก่อนการลงสนามสอนจริงตามโรงเรียนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนสท์เล่ขอชื่นชมในความตั้งใจของทุกทีม และขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล เราเชื่อมั่นว่าไอเดียสื่อการสอนเหล่านี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ และสร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนสุขภาพของเยาวชนไทยให้กับวงการครูทั่วประเทศ”

จากผู้เข้าประกวดทั้งสิ้น 42  ทีม ผลงานชนะเลิศทั้ง 10 รางวัล ล้วนกลั่นกรองมาจากความคิดสร้างสรรค์ บูรณาการเข้ากับองค์ความรู้ที่เข้าใจง่าย และตอบโจทย์การเป็นเครื่องมือที่มอบทั้งสาระและความสนุกสนานให้แก่เด็กได้อย่างเหมาะสม โดยสื่อการสอนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทสื่อสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ เกมบิงโกกินหลากหลาย และรางวัลชนะเลิศประเภทสื่อดิจิทัล ได้แก่ เกมกระดาน 3 มิติ 

สง่า ดามาพงษ์ นักวิชาการด้านโภชนาการและที่ปรึกษากรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงความสำคัญของการปลูกฝังโภชนาการตั้งแต่วัยเด็กว่า “ความรู้ด้านสุขศึกษาและโภชนาการไม่ได้เกิดขึ้นจากสัญชาตญาณ แต่เกิดจากการปลูกฝังและเรียนรู้จนเคยชินและติดนิสัยไปตั้งแต่เด็ก เช่น การสอนให้รู้จักแปรงฟัน กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ ซึ่งการมีสุขภาวะที่ดีตั้งแต่เด็กนี้จะมีส่วนช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคในอนาคต ถ้าครูสามารถบูรณาการการเรียนรู้ด้านสุขภาพพื้นฐานโดยสอดแทรกเข้าไปในสาระการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระได้ ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ด้านสุขนิสัยที่ดีสำหรับเด็กไทยอย่างแท้จริง”

ผศ.ดร.ประเสริฐ  แซ่เอี๊ยบ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หนึ่งในคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า “ผลงานที่เข้าประกวดส่วนใหญ่ได้แรงบันดาลใจมาจาก ‘เกม’ แสดงให้เห็นว่านักศึกษาตีโจทย์แตกว่าเกมสามารถใช้ดึงดูดความสนใจของเด็กได้ดี การประยุกต์เกมเข้ากับสื่อการสอน เช่น เกมบิงโกกินหลากหลาย ซึ่งเป็นเกมที่เด็กคุ้นเคยกติกาอยู่แล้ว โดยตัวเกมมีเนื้อหาความรู้สอดแทรกเข้าไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับคอนเซ็ปต์ play + learn =  plearn (เพลิน) ที่ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้โดยไม่รู้สึกว่าถูกบังคับ ได้ทั้งความรู้และความสนุก ทั้งนี้ ผมยังเชื่อว่าไม่มีสื่อใดที่ดีเลิศหากปราศจากครูที่ดีเป็นผู้ถ่ายทอด ในขณะเดียวกันก็ไม่มีครูที่ดีเลิศหากปราศจากสื่อที่มีคุณภาพ เพราะฉะนั้นทั้งสื่อการสอนและครูจะต้องพัฒนาควบคู่กันไป”

ด้านดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า “ในการพัฒนาสื่อการสอนให้สอดคล้องกับยุคไทยแลนด์ 4.0 นั้น สิ่งสำคัญคือควรให้เด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 แล้วนำความรู้นั้นไปประมวลเป็นความคิด แสดงออกในการเลือกบริโภคในสิ่งที่เหมาะสม เป็นการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่ครูกับนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่งจะช่วยพัฒนาสมรรถนะสำคัญให้นักเรียนหลายด้าน เช่น สมรรถนะด้านทักษะชีวิต สมรรถนะการคิด สมรรถนะการทำงานเป็นทีม เป็นต้น นักเรียนจะเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้มากกว่าการฟังจากครูเพียงฝ่ายเดียว ผลงานของนักศึกษารุ่นใหม่เหล่านี้สะท้อนถึงการสอนรูปแบบใหม่ ที่ได้สอดแทรกความรู้ด้านโภชนาการให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง ทำให้เด็กรู้สึกสนุก ได้คิด และเปิดรับต่อบทเรียนมากขึ้น ส่วนนักศึกษายังได้ฝึกฝน สมรรถนะความเป็นครู และสั่งสมประสบการณ์วิชาชีวิต เพื่อเตรียมเติบโตไปเป็นครูที่มีคุณภาพต่อไป”

 

เวทีการประกวดนี้จึงถือเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่ช่วยสร้างแรงกระตุ้นให้นักศึกษากล้าที่จะเป็นตัวของตัวเอง ออกนอกกรอบความคิดแบบเดิม และพัฒนาทักษะการสอน ความสำเร็จและรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ ถือเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่า ซึ่งนักศึกษาครูที่ร่วมโครงการฯ ตั้งใจที่จะนำไปถ่ายทอดเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องต่อไป

วราภรณ์ สุขแก้ว นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตัวแทนจากทีมสื่อการสอน เกมกระดาน 3 มิติ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทสื่อดิจิทัล กล่าวว่า “สื่อการสอนของเราต่อยอดมาจากเกมบันไดงูที่ทุกคนคุ้นชินและรู้จักกติกาการเล่นกันอยู่แล้ว และนำมาเสริมประโยชน์ให้กลายเป็นสื่อการสอนที่น่าสนใจและให้ความรู้กับเด็กๆ ได้มากขึ้น ด้วยเทคโนโลยี AR โดยเราได้ช่วยกันออกแบบและวางแผนกระบวนการเล่นที่จะทำให้สื่อมีความสนุกสนาน ไม่ซับซ้อน ทั้งยังให้ความรู้เรื่องการกินอาหารที่มีประโยชน์ และกระตุ้นให้เด็กอยากกินผักผลไม้มากขึ้น เราหวังว่าเด็กๆ ที่เล่นเกมของเราจะได้รับความรู้เรื่องโภชนาการที่ถูกต้อง”

หลังจากนี้ โครงการเด็กไทยสุขภาพดีและนักศึกษาครูที่เข้าร่วมโครงการฯ จะนำผลงานสื่อการสอนด้านโภชนาการเหล่านี้ไปทดสอบและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและคงทนในการใช้งาน เพื่อจะสามารถนำไปใช้จริงตามโรงเรียนต่างๆ นับเป็นการยกระดับคุณภาพสื่อการสอนสำหรับครูไทยอย่างยั่งยืน 

เนสท์เล่ (ไทย)

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

XXX Sex Videos ivudo.com Free Porn Free Sex böcek ilaçlama erkek kol saati
antalya escort
bodrum escort smart iptv
beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort German Free XXX Video Watch Latina Lesbian Sluts XXX Clips
awek tudung seksi tumblr tamil sexy hd video fun ponos from kenya
magnet
porno hd porno Ümraniye Evden Eve Nakliyat
diyarbakır escort izmit escort
sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle