ม.มหิดล ขยายแผนยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน ผลักดันโรงพยาบาลในสังกัด ร่วมลดก๊าซเรือนกระจก

Jun 12, 2019 -None-

มหาวิทยาลัยมหิดล เดินหน้าขยายแผนยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน ผลักดัน 4 โรงพยาบาลในสังกัด มีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมขึ้นทะเบียนรับรองกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)

ปัจจุบัน โรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน, โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ และ โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร กับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ ได้รับตราสัญลักษณ์เป็นที่เรียบร้อย

รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่านอกจากมหาวิทยาลัยมหิดลจะเป็นสถานศึกษาที่มีความหลากหลายของสาขาวิชาการแล้ว ยังมีหน่วยงานโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในสังกัดหลายแห่ง และการให้บริการด้านสุขภาพและสาธารณสุขต่าง ๆ ซึ่งการให้บริการในแต่ละวันมีการใช้พลังงานไฟฟ้าปริมาณสูง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนของโลก”

ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน พ.ศ. 2558 – 2562 ของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีนโยบายส่งเสริมการสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Eco-University) ที่มีเป้าหมายชัดเจนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย และหนึ่งในกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อสร้างมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ คือ การส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก

“การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization : CFO) เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถนำมาใช้เพื่อแสดงข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆขององค์กรนั้น และจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ในการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด” รศ. ดร. กิติกร กล่าวเพิ่มเติม

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

saf bor bulaşık deterjanı kekreyemiş tozu prox hap eco slim micro touch solo mavi serum mumiyo macunu şahmerdan gold keto tabs esila fantastik dörtlü yaz çayı orviax kaçkar ayısı balı macunu Watch HD Free Porn Watch Free HD XNXX Porn