บี.กริมจับมือพันธมิตร ขับเคลื่อนการศึกษาสู่การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วัยเยาว์

Jun 20, 2019 -None-

การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะหากได้รับการพัฒนาที่ถูกต้องตั้งแต่ปฐมวัยก็สามารถที่จะสร้างให้เกิดบุคลากรที่มีศักยภาพในอนาคต แต่ที่ผ่านมาระบบการศึกษาไทยยังไม่สามารถพัฒนาศักยภาพของบุคลากรได้เต็มรูปแบบมากนัก เพราะยังติดอยู่กับระบบการเรียนแบบเก่าที่เน้นให้ผู้เรียนท่องจำเป็นหลัก

บี.กริมจึงจับมือกับพันธมิตรอย่างบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ร่วมด้วย มูลนิธิโฟรเบล ประเทศเยอรมนี ซึ่งมีประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียนอนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกว่า 181 แห่งในประเทศเยอรมนี ออสเตรเลีย และโปแลนด์จัดทำ “โครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย” Early Childhood Teacher Training Program in Collaboration with FROBEL Germany ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จะช่วยสร้างรากฐานเด็กตั้งแต่ปฐมวัย เพาะต้นกล้าให้แข็งแกร่ง มุ่งเน้นให้ผู้สอนจัดการเรียนรู้ปฐมวัยให้เหมาะสม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาได้จริง โดยใช้ความต้องการของเด็กเป็นหลักในการขับเคลื่อน ด้วยแนวคิดเคารพสิทธิ์เด็ก คือหัวใจของ “โฟรเบล”ให้เด็กมีโอกาสเติบโตไปเป็นพลเมืองโลกที่ช่างสงสัย มีความเอื้ออาทรและตอบแทนสังคม ซึ่งต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่ปฐมวัย

บี.กริม เป็นองค์กรที่อยู่ในเมืองไทยมากว่า 140 ปี และมุ่งมั่นให้ความสำคัญกับเรื่องของการศึกษามาโดยตลอดดังจะเห็นได้จากการที่เราเข้าไปสนับสนุนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่บี.กริม และนานมีบุ๊คส์ ให้การสนับสนุนร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี สำหรับการร่วมมือในการเปิดตัวโครงการนี้เรามองว่า ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการที่เด็กสามารถสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาได้เท่าทันต่อสิ่งรอบตัวนั้นเป็นสิ่งสำคัญ โดยโฟรเบลเชื่อเรื่องการเรียนรู้ผ่านการเล่นเพราะเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆ ทดสอบตัวเอง มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและผู้ใหญ่ ยึดหลักเคารพสิทธิ์เด็กเพื่อส่งผลไปยังประสบการณ์ของเด็กโดยตรง ให้เด็กมีสิทธิ์ในการตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตัวเองเพื่อให้เติบโตเป็นสมาชิกของสังคมที่มีอิสระ พึ่งพาตัวเองได้ เชื่อมั่นในตัวเองและมีความคิดสร้างสรรค์ เรามีความเชื่อมั่นว่าการส่งเสริมผลักดันให้เด็กกล้าแสดงออกจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ของเด็กมากขึ้น” 

ดร.ธีระชัย พรสินศิริรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่กลยุทธ์องค์กร บี.กริม กล่าวถึงโครงการหัวใจการจัดการเรียนรู้ของโฟรเบลจะเน้นพัฒนาทักษะการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กๆ ผ่านแนวคิดแบบ Play-based เรียนรู้ผ่านการเล่น และ Inquiry-based เรียนรู้แบบสืบเสาะ ที่ออกแบบเฉพาะให้กับเด็กๆ เป็นรายบุคคลซึ่งเป็นพื้นฐานของการสร้างการมีส่วนร่วมในสังคมอย่างยั่งยืน และเปลี่ยนแปลงความสงสัยของเด็กๆ ให้เป็นการเรียนรู้ผ่านการพัฒนาทักษะทัศนคติและองค์ความรู้อย่างเป็นมืออาชีพด้วยความกระตือรือร้น  

โดยรูปแบบการบริการของโครงการนี้ จะมีบริการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบสาธารณะหรือ Public Workshop และแบบจัดที่โรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก One-Site Workshop ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน 2 หัวข้อ คือ แนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยการเล่น (Play- based Learning) ในรูปแบบเยอรมัน German-Style Play- based Learning Approach และแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (Inquiry-based Learning) สำหรับเด็กปฐมวัยในรูปแบบเยอรมัน German-Style Inquiry-based Learning Approach for Early Childhood

เราทำงานกับบี.กริม ในส่วนของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมากว่า 10 ปีแล้วในระดับแมส ตอนนี้เรามองเห็นช่องว่างในตลาดที่มีความต้องการการดีไซน์หลักสูตรซึ่งจะช่วยตอบโจทย์ Pain Point หรือความท้าทายของแต่ละแห่งให้ลึกซึ้งมากขึ้น เราจึงมาทำเรื่องของธุรกิจทางการศึกษา วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้ขึ้นมาก็เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้เข้าถึงการศึกษาที่เป็นเลิศระดับนานาชาติด้วยการนำองค์ความรู้และกระบวนการในการพัฒนาครูระดับปฐมวัย ตามแนวทางมูลนิธิโฟรเบล จากประเทศเยอรมนีมาปรับให้เข้ากับบริบทของประเทศไทย เพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศไทยให้มีความพร้อมและความมั่นใจในการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา” คุณคิม จงสถิตย์วัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด กล่าวเสริม ซึ่งเป้าหมายในเฟสแรกของโครงการนี้ คุณคิม หวังว่าจะได้ฝึกอบรบคุณครูกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อย 10 รุ่น และน่าจะสร้างอิมแพคให้ครูไทยอีกกว่า 900 ท่าน

แม้การเรียนแบบ Play- based Learning อาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่มากสำหรับสังคมไทยเพราะในระยะหลังมีการนำระบบการเรียนแบบนี้เข้ามาทดลองในบางโรงเรียน แต่ ดร.ธีระชัย ก็หวังว่านี่จะเป็นการช่วยจุดประกายให้ระบบการเรียนการสอนแบบนี้ได้รับความสนใจและ แพร่หลายมากขึ้น

ในอนาคตหากโครงการนี้ประสบความสำเร็จ บี.กริม มองไกลไปถึงการก่อตั้งโรงเรียนร่วมกับนานมีบุ๊คส์และโฟรเบลในระดับอนุบาลก็เป็นได้เพื่อให้นักเรียนไทย ได้รับการศึกษาในแบบที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของพวกเขาอย่างเต็มที่และพร้อมจะออกมาเป็นพลเมืองที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพในอนาคต

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.