บี.กริมจับมือพันธมิตร ขับเคลื่อนการศึกษาสู่การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วัยเยาว์

Jun 20, 2019 -None-

การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะหากได้รับการพัฒนาที่ถูกต้องตั้งแต่ปฐมวัยก็สามารถที่จะสร้างให้เกิดบุคลากรที่มีศักยภาพในอนาคต แต่ที่ผ่านมาระบบการศึกษาไทยยังไม่สามารถพัฒนาศักยภาพของบุคลากรได้เต็มรูปแบบมากนัก เพราะยังติดอยู่กับระบบการเรียนแบบเก่าที่เน้นให้ผู้เรียนท่องจำเป็นหลัก

บี.กริมจึงจับมือกับพันธมิตรอย่างบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ร่วมด้วย มูลนิธิโฟรเบล ประเทศเยอรมนี ซึ่งมีประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียนอนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกว่า 181 แห่งในประเทศเยอรมนี ออสเตรเลีย และโปแลนด์จัดทำ “โครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย” Early Childhood Teacher Training Program in Collaboration with FROBEL Germany ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จะช่วยสร้างรากฐานเด็กตั้งแต่ปฐมวัย เพาะต้นกล้าให้แข็งแกร่ง มุ่งเน้นให้ผู้สอนจัดการเรียนรู้ปฐมวัยให้เหมาะสม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาได้จริง โดยใช้ความต้องการของเด็กเป็นหลักในการขับเคลื่อน ด้วยแนวคิดเคารพสิทธิ์เด็ก คือหัวใจของ “โฟรเบล”ให้เด็กมีโอกาสเติบโตไปเป็นพลเมืองโลกที่ช่างสงสัย มีความเอื้ออาทรและตอบแทนสังคม ซึ่งต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่ปฐมวัย

บี.กริม เป็นองค์กรที่อยู่ในเมืองไทยมากว่า 140 ปี และมุ่งมั่นให้ความสำคัญกับเรื่องของการศึกษามาโดยตลอดดังจะเห็นได้จากการที่เราเข้าไปสนับสนุนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่บี.กริม และนานมีบุ๊คส์ ให้การสนับสนุนร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี สำหรับการร่วมมือในการเปิดตัวโครงการนี้เรามองว่า ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการที่เด็กสามารถสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาได้เท่าทันต่อสิ่งรอบตัวนั้นเป็นสิ่งสำคัญ โดยโฟรเบลเชื่อเรื่องการเรียนรู้ผ่านการเล่นเพราะเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆ ทดสอบตัวเอง มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและผู้ใหญ่ ยึดหลักเคารพสิทธิ์เด็กเพื่อส่งผลไปยังประสบการณ์ของเด็กโดยตรง ให้เด็กมีสิทธิ์ในการตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตัวเองเพื่อให้เติบโตเป็นสมาชิกของสังคมที่มีอิสระ พึ่งพาตัวเองได้ เชื่อมั่นในตัวเองและมีความคิดสร้างสรรค์ เรามีความเชื่อมั่นว่าการส่งเสริมผลักดันให้เด็กกล้าแสดงออกจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ของเด็กมากขึ้น” 

ดร.ธีระชัย พรสินศิริรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่กลยุทธ์องค์กร บี.กริม กล่าวถึงโครงการหัวใจการจัดการเรียนรู้ของโฟรเบลจะเน้นพัฒนาทักษะการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กๆ ผ่านแนวคิดแบบ Play-based เรียนรู้ผ่านการเล่น และ Inquiry-based เรียนรู้แบบสืบเสาะ ที่ออกแบบเฉพาะให้กับเด็กๆ เป็นรายบุคคลซึ่งเป็นพื้นฐานของการสร้างการมีส่วนร่วมในสังคมอย่างยั่งยืน และเปลี่ยนแปลงความสงสัยของเด็กๆ ให้เป็นการเรียนรู้ผ่านการพัฒนาทักษะทัศนคติและองค์ความรู้อย่างเป็นมืออาชีพด้วยความกระตือรือร้น  

โดยรูปแบบการบริการของโครงการนี้ จะมีบริการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบสาธารณะหรือ Public Workshop และแบบจัดที่โรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก One-Site Workshop ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน 2 หัวข้อ คือ แนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยการเล่น (Play- based Learning) ในรูปแบบเยอรมัน German-Style Play- based Learning Approach และแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (Inquiry-based Learning) สำหรับเด็กปฐมวัยในรูปแบบเยอรมัน German-Style Inquiry-based Learning Approach for Early Childhood

เราทำงานกับบี.กริม ในส่วนของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมากว่า 10 ปีแล้วในระดับแมส ตอนนี้เรามองเห็นช่องว่างในตลาดที่มีความต้องการการดีไซน์หลักสูตรซึ่งจะช่วยตอบโจทย์ Pain Point หรือความท้าทายของแต่ละแห่งให้ลึกซึ้งมากขึ้น เราจึงมาทำเรื่องของธุรกิจทางการศึกษา วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้ขึ้นมาก็เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้เข้าถึงการศึกษาที่เป็นเลิศระดับนานาชาติด้วยการนำองค์ความรู้และกระบวนการในการพัฒนาครูระดับปฐมวัย ตามแนวทางมูลนิธิโฟรเบล จากประเทศเยอรมนีมาปรับให้เข้ากับบริบทของประเทศไทย เพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศไทยให้มีความพร้อมและความมั่นใจในการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา” คุณคิม จงสถิตย์วัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด กล่าวเสริม ซึ่งเป้าหมายในเฟสแรกของโครงการนี้ คุณคิม หวังว่าจะได้ฝึกอบรบคุณครูกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อย 10 รุ่น และน่าจะสร้างอิมแพคให้ครูไทยอีกกว่า 900 ท่าน

แม้การเรียนแบบ Play- based Learning อาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่มากสำหรับสังคมไทยเพราะในระยะหลังมีการนำระบบการเรียนแบบนี้เข้ามาทดลองในบางโรงเรียน แต่ ดร.ธีระชัย ก็หวังว่านี่จะเป็นการช่วยจุดประกายให้ระบบการเรียนการสอนแบบนี้ได้รับความสนใจและ แพร่หลายมากขึ้น

ในอนาคตหากโครงการนี้ประสบความสำเร็จ บี.กริม มองไกลไปถึงการก่อตั้งโรงเรียนร่วมกับนานมีบุ๊คส์และโฟรเบลในระดับอนุบาลก็เป็นได้เพื่อให้นักเรียนไทย ได้รับการศึกษาในแบบที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของพวกเขาอย่างเต็มที่และพร้อมจะออกมาเป็นพลเมืองที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพในอนาคต

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

saf bor bulaşık deterjanı kekreyemiş tozu prox hap eco slim micro touch solo mavi serum mumiyo macunu şahmerdan gold keto tabs esila fantastik dörtlü yaz çayı orviax kaçkar ayısı balı macunu