เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย เดินหน้าแผนพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน

Jun 10, 2019 -None-

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “FPT” (หรือที่รู้จักในชื่อเดิมไทคอน) ในฐานะผู้นำการให้บริการสมาร์ทแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร เดินหน้าสานต่อการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน มุ่งให้ความสำคัญทั้งด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดอันเป็นหนึ่งเดียวกันของกลุ่มธุรกิจที่ว่า ‘Experience Matters’ ให้ความสำคัญกับการมอบประสบการณ์อันทรงคุณค่าให้แก่ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย มีจุดมุ่งหมายที่ต้องการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุดและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า นอกจากนี้ บริษัทยังเดินหน้านำเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมมาพัฒนาด้านการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาอาคารเขียว และติดตั้งโซลาร์เซลล์อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายส่งเสริมของภาครัฐ และเทรนด์การดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในยุคปัจจุบัน

โดยนับตั้งแต่ปี 2558 บริษัทได้เริ่มต้นโครงการพัฒนาอาคารโรงงานและคลังสินค้าสีเขียว โดยจะให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอนการก่อสร้าง ตั้งแต่การออกแบบ คัดสรรวัสดุ กระบวนการก่อสร้าง รวมถึงระบบการดำ เนินงานภายในอาคาร ซึ่งในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา FPT ประสบความสำเร็จด้านการพัฒนาอาคารเขียวสะท้อนจากการได้รับมาตรฐานอาคารเขียวที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ทั้งมาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ซึ่งผ่านการรับรองคุณภาพสูงสุดที่ระดับ GOLD  และมาตรฐาน EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) หรือมาตรฐานความเป็นเลิศในการออกแบบอาคารเพื่อประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันยังได้ริเริ่มโครงการด้านพลังงานทดแทน โดยดำเนินการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคารโรงงานและคลังสินค้า เพื่อใช้เป็นแหล่งสร้างพลังงานสะอาดมาใช้ภายในโรงงาน หรือคลังสินค้า และให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการของเสียภายในโครงการร่วมกับผู้เช่า อาทิ การจัดการขยะ และการกำจัดของเสียและขยะอันตราย เป็นต้น

โสภณ ราชรักษา ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ที่ผ่านมาเราดำเนินการด้านพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างดีเยี่ยม ปัจจุบันจึงต้องการยกระดับการดำเนินงานด้านนี้ให้ดียิ่งขึ้น โดยกำหนดเป้าหมายพัฒนาอาคารให้ได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารสีเขียว สำหรับอาคารใหม่ของบริษัททุกโครงการซึ่งจะช่วยให้อาคารประหยัดพลังงานได้ถึงร้อยละ 20-53 นอกจากนี้จะดำเนินการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงงาน และคลังสินค้าทั้งในกลุ่มอาคารเดิมและอาคารสร้างใหม่ เพื่อใช้ผลิตพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนให้มากขึ้นด้วย นอกจากนี้ยังให้ความสำ คัญด้านการออกแบบอาคาร โดยมุ่งเน้นที่การสร้างบรรยากาศการทำงานให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พนักงานที่ทำงานในอาคารมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ ในฐานะสมาชิกของกลุ่มธุรกิจระดับโลกอย่าง “เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้” ในปีนี้ FPT จึงได้เข้าร่วมโครงการ ‘Frasers Property Global Eco Challenge’ ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ทุกองค์กรที่อยู่ในกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีความรับผิดชอบ โดยได้เปิดแคมเปญเพื่อกระตุ้นให้ทุกฝ่ายเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยเฉพาะปัญหามลภาวะทางอากาศ และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้คนในวงกว้าง ซึ่งในเดือนเมษายนที่ผ่านมา ได้ดำเนินการสุ่มวัดค่าควันดำของรถยนต์ที่เข้าออกในโลจิสติกส์พาร์ค 2 แห่งของโครงการบางนา และในเดือนพฤษภาคมได้นำไปปฏิบัติกับโครงการบางพลี เนื่องจากทั้งสองโครงการมีจำนวนรถบรรทุกเข้า-ออกต่อวันสูงสุดถึงกว่า 2,000 คัน โดยผลการประเมินร้อยละ 97 ของจำนวนรถที่ทำการสุ่มตรวจ มีค่าเขม่าควันดำไม่เกินค่ามาตรฐานตามกฎหมายกำหนดคือ ร้อยละ 45 นอกจากนี้จะขยายแคมเปญไปยังพื้นที่อื่น ๆ และคาดว่าจะได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากลูกค้าและผู้ส่วนเกี่ยวข้อง”

การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนด้านทรัพยากรมนุษย์

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย มุ่งมั่นสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพนักงาน พันธมิตร และชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการของบริษัท ขณะเดียวกัน ยังมุ่งส่งเสริมทักษะและความเป็นมืออาชีพให้แก่บุคลากรภายในองค์กร ผ่านการฝึกอบรมในหัวข้อต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงสร้างสมดุลของการทำงานและการใช้ชีวิต พร้อมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานให้กับทุกคน

ทั้งนี้ได้สะท้อนการแสดงความรับผิดชอบด้านนี้ ผ่านการจัดโครงการมอบรัก (Give Love) โดยตลอด 6 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานจิตอาสาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และส่งเสริมด้านการศึก ษาให้กับเยาวชน อาทิ มอบทุนการศึกษา สร้างอาคารนอนให้แก่นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เป็นต้น และในอนาคตองค์กรยังมีแนวทางในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการศึกษา ตลอดจนการจัดการอบรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เครื่องจักร และอุปกรณ์สำหรับภาคอุตสาหกรรม เพื่อสอดรับกับแนวทางการพัฒนา ‘อุตสาหกรรม 4.0’ ผ่านการร่วมมือกับพันธมิตร ทั้งในส่วนของสถาบันการศึกษาและพันธมิตรทางธุรกิจต่อไป

“เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย เชื่อมั่นว่าแนวทางดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการริเริ่มโครงการต่างๆ ไม่เพียงมอบคุณค่าให้แก่องค์กรเท่านั้น แต่ยังมอบคุณ ค่าให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องการมอบประสบการณ์อันทรงคุณค่าและสร้างความใกล้ชิดกับทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ โดยจะเดินหน้ามองหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อนำคุณค่าสู่บริษัท และเป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน” โสภณ กล่าวสรุป

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

XXX Sex Videos ivudo.com Free Porn Free Sex böcek ilaçlama erkek kol saati
antalya escort
bodrum escort smart iptv
beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort German Free XXX Video Watch Latina Lesbian Sluts XXX Clips
awek tudung seksi tumblr tamil sexy hd video fun ponos from kenya
magnet
porno hd porno Ümraniye Evden Eve Nakliyat
diyarbakır escort izmit escort
sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle