กรุงไทยเพิ่มความล้ำแอพ M-PASS ของกรมทางหลวง เติมเงินผ่าน Mobile Banking ธนาคารต่างๆ

May 28, 2019 -None-

อานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง และ ผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว แอพพลิเคชั่น M-PASS เวอร์ชั่นใหม่ ที่สามารถเติมเงินบัตร M-PASS ด้วย QR Code ผ่าน Mobile Banking ของธนาคารต่างๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในทุกการเดินทาง ที่อาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

อานนท์ เหลืองบริบูรณ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันกรมทางหลวง ได้ให้บริการบัตรผ่านทางอัตโนมัติ หรือ M-PASS ในการชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางมอเตอร์เวย์ 2 สายทาง ได้แก่ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กรุง เทพฯ – ชลบุรี – พัทยา และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 บางปะอิน – บางพลี (ถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก) จำนวน 106 ช่อง เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง ลดปัญหาจราจรหน้าด่าน ที่ผ่านมา กรมทางหลวงได้ให้ธนาคารกรุงไทย  เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายบัตร M-PASS และบริการรับเติมเงินผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการใช้งานได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น

สำหรับการพัฒนาแอพพลิเคชั่น M-PASS เวอร์ชั่นใหม่นี้  นอกจากผู้ใช้บริการสามารถเติมเงินผ่าน Mobile Banking ของธนาคารต่างๆ แล้ว ยังสามารถตรวจสอบยอดคงเหลือในบัตร  รายการผ่านทาง คำนวณราคาตามระยะทาง ประวัติการเดินทางย้อนหลัง  และสถานที่จำหน่ายบัตร M-PASS รายงานสรุปค่าผ่านทางหรือพิมพ์ใบสำคัญแทนใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล์ (e-statement) ได้อีกด้วย

ผยง ศรีวณิช กล่าวว่า ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ  ธนาคารได้ให้การสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 ที่ต้องการวางโครงสร้างพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศและขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมไร้เงินสด โดยที่ผ่านมา ธนาคารได้รับความไว้วางใจจากกรมทางหลวง ในการออกบัตร M-PASS รวมทั้งแอพพลิเคชั่น  M-PASS และเพื่อเป็นการต่อยอดการให้บริการ ตลอดจนเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางมากยิ่งขึ้น ธนาคารจึงได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นให้ล้ำหน้าและสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยสามารถเติมเงินแบบ Cross Bank Bill Payment ผ่าน QR Code บนแอพพลิเคชั่น ด้วย Mobile Banking ของธนาคารต่างๆ นอกเหนือจากการเติมเงินผ่านแอพพลิเคชั่น กรุงไทย NEXT ตู้เอทีเอ็ม กรุงไทย Corporate Online หรือที่ตู้บุญเติม 

ลูกค้าที่สนใจเพียงดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น M-PASS และลงทะเบียนด้วยเลขบัตร Smart Card และเลข Tag Number ของบัตร M-PASS   ซึ่งคาดว่าแอพพลิเคชั่น M-PASS เวอร์ชั่นใหม่นี้ จะทำให้มียอดดาวน์ โหลดเพิ่มขึ้น  80%  จากยอดในปัจจุบันที่มีกว่า 45,000 ครั้ง และจำนวนผู้ใช้บัตร M-PASS เพิ่มขึ้นอีก 30% จากจำนวนผู้ถือบัตรกว่า 160,000 ราย  และในไตรมาส 3 นี้ ธนาคารจะพัฒนาบัตร M-PASS ให้เป็น Contactless  เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้งาน รวมถึงมีแผนพัฒนาระบบการชำระเงิน สำหรับด่านผ่านทางให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.