ลอรีอัลพัฒนานักวิจัยสตรีไทยสู่ระดับนานาชาติรับสมัครชิงทุนวิจัย“เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์”ครั้งที่17

May 23, 2019 -None-

บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าโครงการ “ทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562 โดยการสนับสนุนของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) สานต่อการพัฒนานักวิจัยสตรีไทยสู่ระดับนานาชาติ ประกาศเปิดรับสมัครนักวิจัยสตรีเพื่อชิงทุนวิจัยประจำปี 2562 ทุนละ 250,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ (รวมไม่เกิน 5 ทุน) 

 

โดยผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี เป็นเจ้าของงานวิจัยอิสระใน 2 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ที่ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ และหัวข้องานวิจัยมีความเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability) โดยเปิดรับสมัครผ่านทางออนไลน์แทนการส่งเอกสารทางไปรษณีย์เพื่อให้สอด คล้องกับยุคสังคมดิจิทัลตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2562  สามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโครงการและการสมัครได้ที่: www.fwisthailand.com และสอบถามเพิ่มเติมโทร 02-684-3000, 02-684-3192 และ 02-684-3195 หรืออีเมลที่ FWISTH@loreal.com

ผลิตภัณฑ์ความงาม

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.