อีคอมเมิร์ซบูมดันลอจิสติกส์เติบโต แมนพาวเวอร์กรุ๊ป พร้อมหนุนคนรับธุรกิจขยายตัว

May 14, 2019 -None-

การเติบโตของธุรกิจ “อีคอมเมิร์ซ” ในปัจจุบันทำให้ธุรกิจ “ลอจิสติกส์” มีการเติบโตเพิ่มขึ้นและยังส่งผู้ให้บริการ “ธุรกิจลอจิสติกส์” มีการพัฒนาระบบให้สามารถรองรับปริมาณการจัดส่งสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละวัน และสร้างความหลากหลายของบริการการจัดส่ง เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ใช้บริการ ซึ่งหัวใจสำคัญของธุรกิจนี้ คือ ความเร็วในการจัดส่ง, การส่งมอบสินค้าตรงเวลา, สินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์, พนักงานให้บริการอย่างมืออาชีพ และสุภาพ รวมถึงการเตรียมพนัก งานทั้งแบบ Full time และ Part time เพื่อรองรับกับการให้บริการที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ระบุแนวโน้มทิศทางของตลาดแรงงานด้านลอจิสติกส์ในประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของภาคธุรกิจในปัจจุบัน และการเตรียมพร้อมของภาคการศึกษาที่จะป้อนสู่ตลาดแรงงานต่อไป

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมแรงงานกว่า 80 ประเทศทั่วโลก และในประเทศไทย ระบุถึงแนวโน้มทิศทางของตลาดแรงงานด้านลอจิสติกส์ในประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการเติบโตในปัจจุบันว่า  ตลาดแรงงานในธุรกิจ “ลอจิสติกส์” มีการเติบโตมากกว่า 30% ในปีที่ผ่านมา (ปี 2561) ทั้งในส่วนของการให้บริการคลังสินค้า การขนส่ง บริการ และพนักงานส่วนประจำสำนักงาน  และในปี 2562 มีแนวโน้มจะเติบโตขึ้นอีก โดยมีปัจจัยจากพฤติกรรมการซื้อสินค้าของคนที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัล ส่งผลให้ธุรกิจ “อีคอมเมิร์ซ” ยิ่งเติบโตมากขึ้น

โดยจากผลการสำรวจของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ระบุว่าประเทศไทยมีอัตราการเติบโตของ B2C (Business to Consumer) สูงเป็นอันดับที่ 1 ของอาเซียน เมื่อเทียบมูลค่าระหว่างปี 2559 กับปี 2560 พบว่า มีมูลค่าเพิ่มถึงกว่า 1 แสน 6 หมื่นล้านบาท ส่วนหนึ่งมาจากความเชื่อมั่นในเทคโนโลยี ระบบ e-Pay ment ที่สะดวกมากขึ้น การขนส่งที่รวดเร็วทำให้ผู้บริโภคหันมาให้ความนิยมซื้อของออนไลน์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดแคมเปญส่งเสริมการตลาด โปรโมชั่นลดราคา  ส่วนแนวโน้มมูลค่าอีคอมเมิร์ซของประเทศไทยมีสูงถึง 3.2 ล้านล้านบาท (ปี 2561) โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่างๆ ที่ผู้ประกอบการอีคอม เมิร์ซต่างจัดโปรโมชั่นส่งเสริมทางการตลาด ในปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการบางรายมียอดขายสูงมากกว่าพันล้านปริมาณการสั่งซื้อสินค้ามีมากกว่าล้านชิ้นในระยะเวลาสั้นๆ โดยกลุ่มสินค้าที่เป็นที่นิยมอันดับต้น ๆ คือ สินค้าอุปโภคบริโภคของเด็ก เครื่องใช้ไฟฟ้า สมาร์ทโฟน เครื่องสำอาง สกินแคร์ 

จากผลการสำรวจธุรกิจ “อีคอมเมิร์ซ” ข้างต้นส่งผลให้ผู้ให้บริการ “ธุรกิจลอจิสติกส์” มีการปรับตัวโดยการพัฒนาระบบให้สามารถรองรับปริมาณการจัดส่งพัสดุที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละวัน และสร้างความหลากหลายของบริการการจัดส่ง เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ใช้บริการ ซึ่งหัวใจสำคัญของธุรกิจนี้ คือ ความเร็วในการจัดส่งพัสดุ, การส่งมอบสินค้าตรงเวลา, สินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์, พนักงานให้บริการอย่างมืออาชีพ และสุภาพ จึงทำให้เกิดการจ้างงานและมีแรงงานจำนวนมากในธุรกิจนี้ โดยแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ในฐานะที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญในตลาดแรง งาน ซึ่งมีบริการและการเตรียมบุคลากรที่รองรับกลุ่มลูกค้าทั้งแบบประจำและแบบชั่วคราวหลายพันอัตราเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ“ลอจิส ติกส์” ที่ขยายตัวอย่างมากในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา สำหรับแรงงานในส่วนนี้มีหลากหลายสายงานกับตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องและเติบโตสอด คล้องกับทิศทางดังกล่าว อาทิเช่น ผู้บริหารด้านลอจิสติกส์, วิศวกรลอจิสติกส์, เจ้าหน้าที่วาง แผนขนส่งสินค้า, เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ, พนักงานแพ็กสินค้า, พนักงานจัดส่งสินค้า, พนักงานยกของ, เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน, เจ้าหน้าที่คลังสินค้า และเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าทางโทรศัพท์  เป็นต้น

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีบริษัทด้านขนส่งสินค้ารวมถึงบริษัทนำเข้าและส่งออก มากกว่า 500 แห่ง ทั้งนี้ นายจ้างมีความต้องการแรงงานที่มีคุณสมบัติที่มีทักษะหลากหลาย (Multi Skill) รวมถึงความยืดหยุ่น และการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะพนักงานส่วนบริการที่ต้องมีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และใจรักในการบริการ (Service Mind) ขณะเดียวกันต้องพร้อมต่อการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ และประสานงานทั้งภายในและนอกองค์กร

ในภาพรวมของธุรกิจ “ลอจิสติกส์” แต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ที่มีการขยายตัวอย่างมากโดยเฉพาะภูเก็ต และสุราษฎร์ ธานี และภาคเหนือที่มีการเชื่อมโยงด้านลอจิสติกส์ระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศ AEC ซึ่งทำให้เกิดคลังสินค้าจำนวนเพิ่มมากขึ้น สำหรับ การพัฒนาศักยภาพและรากฐานการศึกษาด้านลอจิสติกส์ในประเทศไทย ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลายแห่งและมีสาขาที่แตกแขนงให้น้องๆ นักศึกษาได้เลือกเรียน อาทิ สาขาการจัดการลอจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตร ศาสตร์, สาขาการจัดการลอจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม, สาขาวิศวกรรมการจัดการและลอจิสติกส์  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ศิลปากร, สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศลอจิสติกส์ขนส่ง คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สาขาวิศวกรรมลอจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.หอการค้าไทย เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าสถานการณ์และความพร้อมในส่วนของแรงงานเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ “ลอจิสติกส์” ทุกส่วนมีความสอดคล้องกันทั้งภาคตลาดงาน แรงงานและการศึกษา

สุดท้ายนี้ แมนพาวเวอร์กรุ๊ปมีความมั่นใจและมีความพร้อมเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการต่างๆ ทั้งภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมรองรับกับการเติบโตด้วยบริการและบุคลากรระดับมืออาชีพให้กับลูกค้าทุกกลุ่มทุกภูมิภาคทั่วประเทศในการก้าวสู่ยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นไปด้วยกัน

Logistics

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

XXX Sex Videos ivudo.com Free Porn Free Sex böcek ilaçlama erkek kol saati
antalya escort
bodrum escort smart iptv
beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort German Free XXX Video Watch Latina Lesbian Sluts XXX Clips
awek tudung seksi tumblr tamil sexy hd video fun ponos from kenya
magnet
porno hd porno Ümraniye Evden Eve Nakliyat
diyarbakır escort izmit escort
sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle