5,569
VIEWS

AIS ACADEMY for THAIs ขยายภารกิจ“คิดเผื่อ”สู่ต่างจังหวัด ต่อยอดองค์ความรู้จาก Inside Out

Apr 24, 2019 -None-

ความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ ถือเป็นหน่วยงานหลักในการออกนโยบาย หรือกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ โดยมุ่งหวังให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข แต่ในยุคสังคมดิจิทัล การขับเคลื่อนประเทศให้พร้อมสำหรับการเติบโตในอนาคต ไม่ใช่เพียงแค่หน้าที่เฉพาะของหน่วยงานใด แต่จะต้องผนึกกำลังจากทุกภาคส่วน เพื่อนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ มาร่วมสร้างสรรค์ พัฒนา และแบ่งปันความรู้ให้เกิดประโยชน์แก่คนสังคมไทยในทุกมิติ

AIS เป็นต้นแบบขององค์กรที่เตรียมความพร้อมและสามารถปรับตัวให้ทันต่อแรงเหวี่ยงของเทคโนโลยี หรือ Digital Disruption และได้สร้างมาตรฐานการทำงานและพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรด้วยการทำ Digital Transformation อย่างเป็นรูปธรรมมาตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ด้วยการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเครือข่าย สินค้าและงานบริการ รวมถึง ธุรกิจบริการดิจิทัลใหม่ๆ ที่ยังคงตอกย้ำความเป็นตัวจริงที่ 1 ในใจผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

ดังนั้น AIS จึงมองว่า ด้วยประสบการณ์ของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และเครือข่ายพันธมิตรที่เล็งเห็นความสำคัญของการร่วมกระจายองค์ความรู้แก่สังคมไทย จึงเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะชักชวนผู้ร่วมอุดมการณ์เดียวกัน ลุกขึ้นมาทำประโยชน์เพื่อสังคมไทย โดยมี AIS Academy เป็นแกนกลางร่วมกับภาคเอกชนในการปลุกปั้นภารกิจ “คิดเผื่อ” ยกระดับองค์ความรู้ เพิ่มศักยภาพในการรับมือความผันผวนของโลกดิจิทัลได้อย่างแข็งแกร่งมากขึ้น ด้วยความเชื่อที่ว่า “องค์กรจะก้าวไปข้างหน้าได้ สังคมก็ต้องเติบโตไปพร้อมๆ กัน”

กานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส กล่าวว่า “ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา AIS Academy มุ่งเดินหน้าทำงานด้านนี้ ในฐานะภาคเอกชนไทยและการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมไทย ร่วมเป็นอีกแกนที่รวบรวมภาคเอกชนในการทำงานพัฒนาและผลักดันองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีแห่งอนาคต ให้คนไทยได้เรียนรู้ สร้างความเข้าใจและตื่นตัว เตรียมพร้อมกับกระแส Digital Disruption ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนและสังคมอยู่ตลอดเวลา และจากความสำเร็จของการจัดสัมมนา ACADEMY for THAIs ทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมา นับเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินหน้าสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสำหรับคนไทย ซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากประชาชน ตลอดจนสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เป็นจำนวนมาก และมีหลายภาคส่วน แสดงเจตนารมณ์ที่จะร่วมกันสร้างพื้นที่การเรียนรู้ ต่อยอดไปยังส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง”

“โดยในปีนี้ AIS Academy มีแผนเดินหน้าภารกิจ “คิดเผื่อ” โดยกระจายองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีด้วยการจัดสัมมนา ACADEMY for THAIs: to the Region สู่การขยายพื้นที่นอกกรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรก โดยจะเริ่มจากพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ไปยังกลุ่มประชาชนที่อยู่ในภูมิภาค ตลอดจนนักเรียน นิสิต นักศึกษาบุคลากรภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนที่ให้ความสนใจและมีไลฟ์สไตล์เชื่อมต่อกับโลกในยุคดิจิทัลอยู่ตลอดเวลา

เป้าหมายของ ACADEMY for THAIs

“เรามองว่าการจัดสัมมนา ACADEMY for THAIs ทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จเกินคาดมากๆ จากการตอบรับของคนไทยทุกคน แต่สิ่งที่เราคิดต่อคือการจัดงานลักษณะนี้ ไม่ควรกระจุกอยู่เพียงแค่ในกรุงเทพฯ เท่านั้น เป้าหมายต่อไปเราจึงวางแผนขยายองค์ความรู้ไปสู่ภูมิภาค ซึ่งเริ่มจากพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นครั้งแรก”

งานสัมมนา ACADEMY for THAIs เป็นงานที่ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพราะภารกิจนี้ จึงไม่ใช่ภารกิจทำการค้า แต่เป็นภารกิจของเราในฐานสมาชิกที่ดีของสังคม ดังนั้น เราจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมเข้มแข็งด้วยการร่วมมือกันในภาคเอกชน และเปิดรับองค์กรอื่นๆ ที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วม ด้วยความตั้งใจสร้างค่านิยมของการ “คิดเผื่อ” ให้แผ่ขยายไปได้กว้างที่สุด

ความน่าสนใจของงานนี้ คือโอกาสในการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนวิธีคิด วิธีปฏิบัติในแบบที่แต่ละองค์กร ซึ่งต่างอยู่ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการผนึกกำลังสร้างความแข็งแรงให้กับคนไทย

คุณกานติมา มองว่า “ในวันนี้ เมื่อพูดถึงยุค Digital Disruption เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น คนไทยเริ่มเห็นภาพและปรับตัวต่อเนื่องจากความรู้ความเข้าใจที่มากขึ้น มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น แต่การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของยุคดิจิทัล และภัยอันตรายจากการใช้โซเชียลมีเดียรวมถึงเทคโนโลยี ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนควรต้องตระหนักตลอดเวลา AIS Academy จึงมีแผนที่จะร่วมมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน สร้างสรรค์พื้นที่ในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีอย่างถูกวิธี พร้อมนำองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน และบุคลากรภายในของ AIS มาร่วมจัดการและสร้างกระบวนการเรียนรู้ กระจายสู่ภาคสังคม อีกทั้งเสริมเรื่องที่ AIS รณรงค์อีก 2 เรื่อง ได้แก่                  

1. การปลูกฝังค่านิยมการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ (Cyber Wellness) เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้คนไทยเข้าใจพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต รู้วิธีป้องกันตัวเองในโลกไซเบอร์ มีความรู้ความเข้าใจก่อนใช้งาน เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในโลกออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย ในขณะเดียวกันก็สร้างความตระหนักรู้ในการใช้โซเชียลในทางที่เหมาะสมด้วย

2. การสร้างให้สังคมไทยตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากมลพิษที่เกิดจากขยะอิเล็คทรอนิกส์ (E-Waste) พร้อมวิธีการรับมืออย่างถูกวิธี หวังให้กิจกรรมนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการแบ่งปันความรู้เพื่อสังคม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

องค์ความรู้จาก Inside Out

การที่องค์กรจะสามารถขยายองค์ความรู้สู่ภายนอกได้ ก็ต้องเติมเต็มภายในองค์ให้เต็มอิ่มเสียก่อน เพื่อแผ่ขยายสิ่งดีๆ ออกไป จุดเริ่มต้นก่อนที่จะเกิด ACADEMY for THAIs คือการที่ คุณสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) จำกัด(มหาชน) เริ่มประกาศการ Transformation ของ AIS เมื่อ 4 ปีที่แล้ว หลังจากนั้น AIS ได้ปรับโครงสร้างองค์อยู่ตลอด เช่น การลดลำดับขั้นในองค์กร ให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำ ตลอดจนโครงการ “The Bloom” ที่มุ่งพัฒนาบุคลากรโดยผลักดันนักสู้สายเลือดใหม่ ให้นำความคิดสร้างสรรค์ไปพัฒนา และใช้ได้จริงกับทุกๆ โปรเจคของ AIS

สิ่งนี้ทำให้เราได้เรียนรู้ว่า การที่เราจะแผ่ขยายสิ่งดีๆ ไปสู่โลกภายนอก เราจะต้องเติมเต็มภายในองค์กรให้ดี จนสามารถออกมาเผื่อแผ่คนข้างนอกได้ ดังนั้น ACADEMY for THAIs ก็เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญขององค์กร ที่มุ่งสร้างความสุขจากการให้กับพนักงานเอไอเอสทุกคนได้ในอีกทางหนึ่งเช่นกัน

“การ Transformation ของเอไอเอส เมื่อ 4 ปีที่แล้ว เป็นเหมือนการสร้างภูมิคุ้มกันที่ทำให้เอไอเอส ยืดหยุ่น และเปลี่ยน แปลงได้ไวขึ้น เพราะเรารู้ว่าเราไม่สามารถมีโครโมโซมแบบเดิมได้ จากการที่สภาพแวดล้อมภายนอกได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง”

การเกิดขึ้นของ AIS Academy เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้น แต่ความร่วมมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน คือการต่อยอดสิ่งดีๆ และองค์ความรู้ต่างๆ ส่งมอบให้คนไทยทุกคนสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าจุดเล็กๆ อย่างพวกเราทุกคนไม่ร่วมมือกัน สร้างให้เกิดเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เพื่อลูกหลานและตัวเราเองในอนาคต

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

XXX Sex Videos ivudo.com Free Porn Free Sex böcek ilaçlama erkek kol saati
antalya escort
bodrum escort smart iptv
beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort German Free XXX Video Watch Latina Lesbian Sluts XXX Clips
awek tudung seksi tumblr tamil sexy hd video fun ponos from kenya
magnet
porno hd porno Ümraniye Evden Eve Nakliyat
diyarbakır escort izmit escort
sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle